Latinsko český slovník

 

a , ab (+ 6. p.) – od exorsus , a , um – počatý, započatý passus , us m. – přechod
abavia – prabába exortatio , onis f. – povzbuzení, nabádání pastor – pastýř
abavus – prapředek, předek exosus , a , um – nenáviděný, protivný pastor , oris m. – pastýř, duchovní správce, pastucha
abba – otec, opat expedicio , onis f. – výprava pastor animalium – pastýř dobytka, slouha
abbas , atis m. – opat expedicio super bellum – válečná výprava, daň pastor animarum – duchovní pastýř
abbatia , ae f. – opatství expedio , ire , ivi , itum – vypravovat, vyřizovat pastor anserum – husař
abbatissa , ae f. – abatyše expello , ere , puli , pulsum – vyhánět pastor ovium – ovčák
abbatissatus , us m – úřad abatyše expendo , ere , ndi , sum – vyplácet, splatit, odpykat trest pastor pecorum – pastýř dobytka, slouha
abdomialtyphus – břišní tyfus expensa , ae f. – vydání, výdaj, náklady pastor porcorum – pastýř sviní, sviňák
abduco , ere , duxi , ductum – odvádět, odvracet expiro – skonat pastoralis , e – pastýřský
abicio , ere , ieci , iectum – odhodit, odvrhnout, odmítnout expleo , ere , evi , etum – vyplnit, splnit pastorida , ae f. – pastýřka, slouhová
abinde – odtud explico , are , avi , atum – rozvinout, vyložit, vysvětlit pastoritius , a , um – pastýřský, pastevecký
abintus – zevnitř expono , ere , posui , positum – vyložit, vysadit, vydat, pronajmout, vynaložit patella , ae f. – m iska, talíř, pánvice, pivovar. nádoba
abjectarius – truhlář expono , ere querulose – stěžovat si patens , entis – otevřený
abnepos – pravnuk expressis verbis – výslovně, výrazně pateo , ere , ui , – – rozkládat se, být otevřený, být zřejmý, známý
abneptis – pravnučka expresso , are , avi , atum – vyjádřit, říci pater – otec, hlava rodiny
abominabilis , e – hrozný, ohavný expressus , a , um – výslovný pater , patris m. – otec
abominatio , onis f – ošklivost, ohavnost expugno , are , avi , atum – dobývat, útočit, obléhat paternarius , ii m. – páterník
abominor , ari – ošklivit si expurgacio , onis f. – očištění paternator , oris m. – páterník
abrenuntio , are omnium juri ad bona – vzdát se všech práv k majetku exsecro , are , avi , atum – znesvětit paternik – výrobce růženců
abs – od, s, z exsecutor , oris m. – vykonavatel, správce paternista , ae m. (qui praeparat pater noster) – páterník
abscondo , ere , didi , ditum – skrývat (se) exsequiae , arum f. – pohřeb, pohřební obřady paternus – otcovský, domácí, rodný
absentia , ae f. – nepřítomnost exsequor , i , secutus sum – vykonat, provést patior , pati , passus sum – trpět, snášet
absento , are , avi , atum – nedostavit se (k soudu), vzdálit se z církevního působiště exspecto , are , avi , atum – očekávat patria , ae f. – vlast
absolutio , onis f. – odpuštění hříchů, propuštění exspiro , are , avi , atum – vydechnout, uplynout patrina , ae f. – kmotra
absolvo , ere , vi , – – dát rozhřešení, uvolnit, osvobodit exstinguo , ere , stinxi , stinctum – zhasit, usmrtit, zemřít patrini – kmotři
absque + 6. p. – bez exstirpo , are , avi , atum – vyvrátit, vymáhat, vymýtit (les) patrinus , i m. – kmotr
absque obstantia – bez překážky exsto , are , stiti – vzniknout, být patrocinium , ii n. – ochrana, jméno (svatého)
absque strepitu iudicii – bez soudního jednání exstruo , ere , struxi , structum – narovnat, vybudovat patruus , i m. – strýc, bratr otcův
absum , abesse , afui – být nepřítomen, vzdálen extabulo , are , avi , atum – vymazat z desk, zrušit vlastnické právo patruus magnus – prastrýc
abundo , are , avi , atum (habundare) – překypovat, oplývat extendere se in a 6. p. pro alqa re pas. (ad alqd) – činit, obnášet, být, se (nebo spočívat v čem) pauci , ae , a – málokteří, nemnozí, málo
accatholicus , a , um – nekatolický, nekatolík extendit se collecta ad summam – daň se zvětšuje na částku, do výše paulo – o málo, nedávno, hned na to
accedit , ere , cessit – přistupovat, přidávat se extendo , ere , tendi , tentum – vztáhnout, roztáhnout pauper – chudák
accensus , i m. – obecní sluha, dráb exter , extera , exterum – vnější, cizí pauper , eris m. – poddaný, chudý
acceptatio , onis f. – schválení, součást udělení obročí exterminatio , onis f. – skončení, uplynutí paupertas , atis f. – chudoba
accersio , ire , ivi , itum – povolávat exterus , a , um – vzdálený, cizí pauso , are – vynechávat, zameškat
accipio , ere , cepi , ceptum – přijímat, dostávat, brát extimatio , onis f. – ocenění, odhad pavimentator , oris m. – dlaždič
accisor – výběrčí daní extorqueo , ere , torsi , tortum – vykroutit, vynutit pavimentum , i n. – hliněná, dlážděná podlaha, přízemí?
accresco , ere , crevi , cretum – narůst, přibývat extorsio , onis f. – vymáhání, vynucení pax , pacis f. – mír
accuratus , a , um – pečlivý, důkladný extra civitatem – za městem, mimo město peccamen , inis n. – hřích
acer , acris , acre – bystrý, ostrý, prudký extra muros – za hradbami pecco , are , avi , atum – hřešit
acervus , i m. – stoh extractor , oris m. – koštéř vína pecten , inis n. – hřeben
acetum , i n. – ocet extractus , us m. – výtah, rejstřík pectenarius – hřebenář
acicularius , ii m. – jehlář extraho , ere , axi , actum – vytáhnout, vytrhnout pectenarius , ii m. – hřebenář
acidulae , arum m. – minerální pramen, kyselka extraneus , a , um – cizí pectinator , oris m. – hřebenář
acies , ei f. – roh (domu, ulice), nároží, nárožní dům extrema unctione unxit – posledním pomazáním pomazal pectinifex , icis m. – hřebenář
aciscularius – kameník extremus , a , um – poslední, nejzazší pectinista , ae m. – hřebenář
ackerer – sedlák, oráč extunc – od té doby, tehdy pecunarius – dobytkář
acoluthus – kněz faber – kovář pecunia , ae f. debita – dluh, dlužné peníze
acquiro , ere , quisivi , quisitum – získat, dosáhnout, dobýt faber , bri m. – kovář, řemeslník, výrobce pecunia capitalis – hlavní částka
acrinia renalis – selhání ledvin faber aerarius – měditepec pecunia mea emi – koupil jsem za své peníze
actionarius , ii m. – překupník, hokynník faber arcorum – lučník pecunia parata – hotové peníze
actis testantibus – jak svědčí činy, skutku, podle svědectví činů faber armaturae – nástrojař pecunialis , e – peněžní, peněžitý
actor , oris m. – vykonavatel, žalobce faber armaturae – vrtač, nástrojář pecunie adiutoriales – peněžitý příspěvek, pomoc
actu – skutečně, fakticky faber armorum – zbrojíř pecus , oris n. – dobytek
actualis , e – činný, dnešní faber auri – zlatník pecus , utis n. – dobytek, brav
actuarius , ii m. – aktuár, nižší úředník, písař faber auri – zlatník pedagium , i n. – clo, mýto
actum , i n. – skutek, čin faber clavorum – hřebičník, zámečník pedagoga puerorum – vychovatelka
acuarius – jehlář faber clavorum – hřebíkář pedes mercenarius – dráb
acuarius , ii m. – jehličník, jehlář faber cultrorum – nožíř pedestris , e – pěší
acufex , icis m. – jehlář, jehelník faber cuprarius – mědnář, měditepec pellicium , ii n. – kožešina, kožich
acuo , ere , ui , utum – ostřit, brousit faber cupri – měditepec pellicula – kožíšky
acutiator , is m. – brusič faber ensium – mečíř pellifex , icis m. – kožešník
acutiator ensium – mečíř faber ensium – mečíř, zbrojíř pellifex albus – jirchář
ad (+ 4. p.) – k, ke, ku, u, na, do, při faber ferrarius – kovář pellifex niger – koželuh
ad collationem alcis spectans – náležející pod patronátní právo faber gladiorum – mečíř pellio , onis m. – kožešník
ad hastam publicam – k veřejné dražbě faber lignarius – řezbář pelliparius , ii m. – koželuh, kožešník
ad instar alcis rei – jako, něco (na způsob univerzity) faber lignarius – tesař pellis , is f. – kožešina
ad normam – podle předpisu faber montanus – horní, hutní a důlní kovář penes + 4. p. – u, při, v, na, vedle
ad partem – částečně faber nodorum metallicorum – knoflíkář penesticus – hokynář, překupník
ad praesens – na tu dobu, prozatím faber rotarius – kolář penesticus , i m. (peni-) – hokyník, překupník, hokynář
ad propria – do vlastní země, domů faber serrarius – pilař penetro , are , avi , atum – vnikat, pronikat, projít
ad tempus vite – na čas života faber soalrius – švec penicularius – kartáčník
ad unum annum continuum – na jeden rok bez přerušení faber solarius – prťák penitencia , ae f. – pokání
adaquatio , onis f. – napajedlo faber veteramentarius – správkař obuvi penitenciarius , ii m. – penitenciář (zástupce biskupa ve věcech zpovědi)
addisco , ere , didici , – – naučit se, přiučit se fabrica , ae f. – kovárna, huť, stavba, stavební huť, dílna peniteo , ere , ui – litovat hříchů, činit pokání
adduco , ere , duxi , ductum – přivádět, přivážet fabricans , antis – výrobce penitus (přísl.) – vůbec, zcela, úplně
adeo , ire , ii , itum – přicházet, př edstoupit fabricans cophinorum – košíkář pensio , onis f. – důchod, plat
adhaereo , ere , haesi , haesum (+ 3. p.) – vězet, lpět, přilnout fabricans papyri – papírník Penthecoste , es f. – svatodušní svátky
adhereo , ere alci – připojovat se, neopouštět fabricans sevi – mydlář penultimus , a , um – předposlední
adhibeo , ere , ui , itum – přibrat, přidat, užívat fabricans tibialium – punčochář peplator – šlojířník
adhuc – dosud, posud, ještě fabricator , oris m. – výrobce peplator , oris m. – závojník, rouškář
adiaceo , ere , iacui – ležet u, přiléhat fabricator clavorum – hřebíčník peplum , i n. – závoj, šlojíř
adicio (add-) , ere , ieci , iectum – přihazovat, dodávat si fabricator lagenarum – lahvičník per – přes, po, v, za
adimpletio , onis f. – splnění fabricator sigillorum – rytec pečetidel per – – od, skrze, přes (často místo a, ab, abs)
adinventio , onis f. – vynález, nález, nápad fabricatura , ae f. – okování koně per amplius – více
adita aliqua re – s přidáním věci, včetně čeho fabrilignarius – řezbář per consequens – tudíž
adiudico , are , avi , atum roboris firmitatem – přisoudit platnost (listině) fabrilignarius , ii m. – tesař perago , ere , egi , actum – vylíčit, přednést, vypočítat?, dokončit, dodělat
adiunctus apud silvam – myslivecký mládenec fabrina , ae f. – hamr perangia , ae f. – robota, poddanská povinnost
adiungo , ere , iunxi , iunctum – připojit, přidat fabula , ae f. – bajka, pohádka perator – brašnář
adiutor , oris m. – pomocník, pomahač facere et dimittere – libovolně nakládat, jednat perator , oris m. – tobolečník, taškář, brašnář
adiutorialis , e – pomocný faciendum est – budiž perceptor , oris m. – výběrčí, berník
adiutorium , ii n. – pomoc, přispění facies , ei f. – obličej, tvář perceptum – příjem
administer – dráb, zřízenec facilis , e – snadný percipio , ere , cepi , ceptum – přijímat, uchopit, pochopit
administratio , onis f. – správce, posluha, správa, řízení facio , ere , feci , factum – dělat, konat percutio , ere , cussi , cussum – udeřit, zasáhnout
administrator , is m. – administrátor, správce, zástupce factis rite denuntiationibus et nullo impedimento reperto – po řádných ohláškách, když nenalezena žádná překážka manželství perditio , onis f. – zkáza, záhuba, ztráta
admitto , ere , misi , missum – dovolit, připustit factor – pomocník, příručí perdo , ere , didi , ditum – ztratit, zabít
admodum – v plné míře, velmi, ovšem, docela, nadmíru factor , oris m. – pomocník, příručí, faktor perdo , ere , didi , ditum – ztratit, zkazit, zahubit
admodum reverendus – veledůstojný factor mercatoris – obchodní příručí perduro , are , avi , atum – přetrvávat, trvat
adnuo , ere , nui , nutum – souhlasit factor regius metallicus – královský šichmistr peregrinatio , onis f. – pouť, putování
adolescens , entis m. – mládenec factum , i n. – čin, skutek, skutečný stav peregrinor , ari , atus sum – putovat, účastnit se pouti
adolescens apud silvanum – myslivecký mládenec facultas , atis f. – možnost, schopnost, fakulta peregrinus , a , um – cizí, cizinec
adoptatio – adopce faenum , i n. – seno perennis , e – trvalý, stálý
adstans , antis – kmotr, kmotra faex , faecis f. (fex) – kvasnice pereo , ire , ii , – – zahynout, zaniknout
adstans ludi rectoris – učitelský pomocník falcastratio , onis f. – kosení trávy perficio , ere , feci , fectum – zhotovit, dokončit, udělat
adsum , esse , affui , – – být zde, přítomen, pomoci falcastrum , i n. – kosa perfidus , a , um – nevěrný, nepoctivý, úskočný
adulterium , ii n. – smilstvo, cizoložství falsifico , are , avi , atum – zfalšovat, klamně vyhotovit pergamentista , ae m. – pergameník
advena , ae f. , m. – příchozí, cizinec falsus , a , um – falešný, klamný, lživý pergo , ere , perrexi , perrectum – spěchat, pokračovat, postupovat
advenio , ire , veni , ventum – přijít, přiblížit se fama , ae f. – pověst, zpráva perhibeo , ere , ui , itum testimonium – vydávat svědectví
adversarius , ii m. – sok, protivník famatus , a , um – slovutný periculum , i n. – nebezpečí
advocatia , ae f. – dědičná rychta, fojtství, rychtářství familia , ae f. – rodina, čeleď perillustris , e – pře jasný
advocatus , i m. – rychtář, fojt, řečník, advokát familia profuga – zběhlá čeleď peripneymonia – zápal plic
aedificium , ii n. – dům, stavba, budova familiant – dědičný nájemce panské půdy peritus , a , um – znalý, zkušený
aedifico , are , avi , atum – stavět, budovat familiaris , e – rodinný, domácí, důvěrný periurus , a , um – křivopřísežný
aedilis , is m. – stavitel familiaris , is m. – čeledín permaneo , ere , mansi , mansurus (obligatus) – zůstat (dlužen), trvat
aedituus , i m. (templi) – kostelník familiaris festivalis – klient, služebník významného patricia permitto , ere , misi , missum – svěřit, odevzdat, dovolit
aeger , aegra , aegrum – nemocný, chorý famosus , a , um – slovutný, proslulý, pověstný permutatio , nis f. – směna, výměna, proměna
aegritudo – nemoc famula , ae f. – dívka (služebná), služka permuto , are , avi , atum – vyměnit
aegrotatio – nemoc famulatus , us m. – služba perna , ae f. – stehno, kýta
aegrotus , a , um (i subst.) – nemocný famulus – sluha pernicator , oris m. – pernikář, caletník
aequipollo , ere – vyrovnat se famulus – tovaryš, čeledín pernicies , ei f. – zkáza, záhuba
aequivalens , ntis – rovnocenný famulus , i m. – služebník, sluha, pacholek, pomocník, tovaryš perniciosus , a , um – zhoubný
aequus , a , um – stejný, rovný, spravedlivý famulus aurigae – kočí, vozka perpendiculum , i n. – závaží, váha
aeradius – zvonař famulus cerevisiae – sladovnický tovaryš, pomahač perpetro , are , avi , atum – vykonat, spáchat
aerarius , a , um – měděný famulus equorum – pacholek, koňák perpetuus , a , um – věčný, nepřetržitý, stálý
aeripercussor , is m. (aeris-) – kovář mědi, mosazník, mědnář famulus in mola , molinarius , molitoris – mlynářský tovaryš persequor , sequi , secutus sum – provázet, (pro)následovat
aerosus , a , um – vzdušný, kde je průvan famulus praxatorius , praxaturae – sladovnický tovaryš persica , ae f. – broskev
aes , aedis f. – dům famulus syphunculi – růrnický tovaryš persolvo , ere , solvi , solutum – zaplatit
aes sacra – kostel, chrám faretrator , oris m. – toulař, výrobce toulců persona nobilis – urozená osoba, šlechtic
aestimutio , onis f. – ocenění farina , ae f. – mouka personatus , us m. – vyšší úřad (církevní)
aestuarium , ii n. – parní lázeň farina prima – pšeničná mouka druhá persono , are , ui , – – hlaholit, rozléhat se, volat
aetás – stáří, věk farina secunda – pšeničná mouka hrubá perspicio , ere , spexi , spectum – spatřit, prohlédnout, poznat
aetas , atis f. – věk, doba, stáří, život farinarius – mlynář pertinax , acis – vytrvalý, neústupný
aetas , atis f. adulta – dospělý věk fastigium , ii n. – vrchol, vysoké postavení, důstojnost pertinentia – příslušenství
aetas maior et adulta – větší a dospělý věk fateor , eri , fassus sum – vyznávat, prohlašovat, hlásit se pertinentia , ae f. – příslušenství, co k tomu patří
aeternus , a , um – věčný fati munus implere – naplnit svůj osud, zemřít pertineo , ere , tinui – náležet někomu
affectio , onis f. – působení, stav, nálada, vliv fatigatio , onis f. – únava, potíž pertingo , ere , tigi , tactum – dotknout se, zavítat
affecto , are , avi , atum ex animo – upřímně, ze všech sil se snažit fatum , i n. – osud, sudba pertracto , are , avi , atum aliquem – jednat s někým
affectus , us m. – vášeň, cit fatuus , a , um – pošetilý pertussis – černý kašel
affero , ferre , attuli , adlatum (me) – naskýtat se fatuus , i m. – šašek pervenio , ire , veni , ventum – dojít, dospět
affines , um m. – příbuzní fautor , oris m. – příznivec, ochránce pes , pedis f. – noha, stopa
affinis – švagr fautoria , ae f. – přízeň, podpora pestilentia , ae f. – mor
affluo , ere , affluxi , – – přitékat, proudit, hrnout se favilla , ae f. – popel pestis , is f. – nákaza, mor, záhuba
affor , affari , affatus sum – oslovit, promluvit favor , oris m. – přízeň, náklonnost petellis , is – dráb, pedel
affusor vini – úřední zřízenec při nalévání vína a měření febris – horečka, zimnice petitio , onis f. – žádost, prosba
agaso , onis iuratus – přísežný kupec koní febris calida – tyfus peto , ere , ivi , itum – směřovat, žádat, prosit
agaso , onis m. (-azo) – podkoní febris catarrhalis – zánět sliznice petruzelinum , i n. – petržel
agenda , orum n. – záležitosti febris hectica – tuberkulóza pharetra , ae f. – toulec
ager , ri m. – dědina, pole, pozemek, lán febris militaris – zarděnky pharetrator , oris m. – toulař
aggravatio , onis f. – zatížení, zvýšení daní, zostření klatby febris parturientum – horečka omladnic pharmaceuticus , i m. – lékárník
agnellus , i m. – beránek febris puerperalis – horečka omladnic pharmacopaeus , i m. – lékárník
agnosco , ere , novi , nitum – poznat febris scarlatinosa rubra – spála pharmacopola , ae m. – lékárník, mastičkář, obchodník léky
ago , ere , egi , actum – hnát, činit, konat, jednat febris typhoidea – tyfus phasianarius , ii m. – bažantník
ago , ero , egi , actum in humanis – být naživu februarius – únor philacista – noční hlídač, žalářník, hlásný
agoramanus , i m. (-nomus) – tržní rychtář, úředník fel , fellis n. – žluč, hněv philacista , ae m. – hlásný (městský)
agricola , ae m. – dědiník, rolník, sedlák, zemědělec felicis recordationis – dobré, blahé paměti phthisis – tuberkuloza
agricultor , is m. – rolník, zemědělec felicitas , atis f. – štěstí phtisis , is f. – souchotiny
agrimensor – geometr, zeměměřič felix , felicis – šťastný physicus , i m. – lékař
ahenarius – kotlář, pánevník fellator , oris m. – smilník, kurevník picariator , oris m. – smolař
achitector – pokrývač femina , ae f. – žena picarius , ii m. – pekelník, smolař
ait , aiunt – říká, říkají fenestra , ae f. – okno, otvor, díra picator , oris m. – smolař
alapa , ae f. – políček, pohlavek fenestrale , is n. – okno pictantia , ae f. – přilepšení ve stravě
alba , ae f. – bohoslužebné roucho fenum , i n. – seno pictor , oris m. – malíř, natěrač
albator – bělič feodum , i n. – léno pictor imaginum – malíř obrazů
albicerdo , onis m. – jirchář, koželuh (vydělávající jemné kůže na bělo) fera , ae f. – zvěř, šelma pictor virtuosus – malíř umělecký
albus , a , um – bílý ferarum animal? – š elma, divoké zvíře pictorius , a , um – malířský
albus , i m. – peníz, denár ferculum , i n. – pocta, dar pie – spravedlivě, řádně, poctivě
aleca , ium n. (aleces) – herynci, slanečci fere – skoro, téměř pietas , atis f. – zbožnost
aleciator (alecator) , oris m. – herynkář, herynečník feria , ae f. – všední den pigator – barvíř
Alemania , ae f. – Německo feria secunda – pondělí pignus , oris n. – zástava, záruka
alhus – malomocenství ferialis , e – všední pilearius , ii m. – kloboučník
alias – jinak, jindy ferina , ae f. – zvěřina pileator , oris m. – čepičník, kloboučník
alibi – jinde ferio , ire , – , – – tlouci, bít, zabíjet pileator pavonum – pávový kloboučník, šmukýř
alienata soror , oris f. – sestra věnem vybavená, odbytá fero , ferre , tuli , latum – nést, přinášet pileus , i m. – klobouk
alienatio , onis f. – ssutí, převod majetku, prodej ferox , ferocis – divoký, zuřivý pilio , onis m. – kloboučník
alienatus , a , um – vyplacený, věnem odbytý ferrarius – kovář pillula , ae f. – pilulka
alieno , are , avi , atum (alienus) – zcizovat, tj. převádět do cizího vlastnictví, prodat, vybavit, odbýt ferrarius , ii m. – železník pillula pestilencialis – pilulka proti moru
alienus , a , um – cizí ferrator – železník pincerna – číšník
aliquatenus – nějak ferrator , oris m. – kdo pracuje se železem, železník pincerna , ae m. – krčmář, číšník
aliqui , aliqua , aliquod – některý, nějaký ferriemptor , oris m. – výrobce železa, eysner pingo , ere , pinxi , pictum – malovat
aliquot mensium – několik měsíců, několika měsíční ferrifaber , bri m. – kovář pinta , ae f. – máz
aliter – jinak, jiným způsobem ferrum manuale – pouta na ruce, železa pinterna , ae m. – krčmář, číšník
aliunde – odjinud, jinde, jinam ferto , onis m. – věrduňk, 1 h řivny pintha malvazie – malvazi
alius , a , ud – jiný feruncator – řemenář, přezkář piper , eris n. – pepř
allecarius , ii m. – herynečník, obchodník se slanečky, slanečkář feruncator , oris m. – přeskář, střemenář, rinkéř pirum , i n. – hruška
allego , are , avi , atum – uvádět, citovat, doložit, předložit festino , are , avi , atum – ničit piscaria , ae f. – rybolov
allex , ecis f. (n.) (halec) – slaneček festum , i n. – svátek, slavnost piscator , oris m. – rybář
allium , ii n. – česnek festus , a , um – sváteční pisces recentes – čerstvé ryby
allodium , i n. – statek (svobodný, bez lenního závazku) fetus , us m. – plod pisces salsori – herynci
almus , a , um – živný, živící fetus carponum – kapří plůdek piscina , ae f. – rybník, haltéř
alphabeticus , a , um – abecední feudalis , e (i subst.) – lenní, leník, nápravčí piscinarius – sádkař
altare , is n. – oltář feudum , i n. – léno piscis , is m. – ryba
altarista , ae m. – oltářník fibularius – sponkář, přezkář pisto , are , avi , atum – míchat, zadělávat
alter – alter – jeden – druhý fibularius , ii m. – kroužkář, sponkář, přezkář pistor , oris m. – pekař
alter , a , um – druhý, jiný, jeden (ze dvou) fibulator – klempíř pistor Dei – pekař Boží, hostií
altera pars – druhá, odpůrčí strana fibulator , oris m. – krumpléř pistor libi piperati – pekař pepřníků
alterius – další fictoř – řezbář pistor militaris – vojenský pekař
altilia , ium n. – svrchky, svršky fictus , a , um – smyšlený, nepravý pistor molendino deserviens – mlýnský pekař
altus , a , um – vysoký, hluboký ficus , i nebo us f. – fík pistrina , ae f. – pekárna
alutarius , ii m. – sámišník, jirchář fide data – pod přísahou pisum , i n. – hrách
alvearium , ii n. – úl (včel) fideiubeo , ere , iussi , iussum – zaručovat se pitantia , ae f. – přilepšení ve stravě, obživa, zlepšení stravy
amarum , i n. – hořký lék fideiussor , oris m. – ručitel pitantiarius , i m. – správce fond u na přilepšenou
ambasiator , oris m. – posel, vyslanec fidelis , e (i subst.) – věrný, věřící pius , a , um – zbožný
ambassiata , ae f. – poselstvo fidelitas , atis f. – věrnost pixidarius , ii m. – puškař
ambo , ae , o – oba, oba dva fidem dare – přísahat pixis , idis f. – puška
ambo , nis m. – kazatelna fidem facere – podat důkaz, potvrdit placentarius , ii m. – mazanečník
amentarius , ii m. – řemenář fides , ei f. – důvěra, víra placeo , ere , ui , – – být pro, líbit se, zalíbit se
amica , ae f. – družka života, souložníce figellator , oris m. – hlinák placitum , i n. – schválení, rozhodnutí
amicabilis , e – přátelský figlerius – hrnčíř planca , ae f. – prkno, fošna
amicabilitas , atis f. – přívětivost figulus , i m. – hrnčíř planctus , us m. – pláč, nářek
amicitia , ae f. – přátelství filia – dcera plango , ere , planxi , planctum – hořekovat, naříkat
amicus , i m. – přítel filia , ae f. propria – vlastní dcera planities , ei f. – pláň, rovina
amigdala , ae f. – mandle filia relicta superstes – pozůstalá dcera plantator , oris m. – zahradník, štěpař, sadař
amigdalator , oris m – mandlář, mandléř filicarius – dlaždič planto , are , avi , atum – pěstovat, sázet
amissio , onis f. – ztráta filiola , ae f. – dceruška platea , ae f. (plathea) – třída, ulice, náměstí
amita – teta filiolus , i m. – synáček, synek plaustrifex , icis m. – kolář, vozař
amita magna – prateta filius – syn plaustrum , i n. – nákladní vůz o 32 vědrech
amitto , ere , misi , missum – ztratit filius , i m. posthumus – pohrobek plebanus , i m. – farář, plebán
amo , are , avi , atum – mít rád, milovat filius proprius – vlastní syn plebes , ium f. – farnost, farní obvod
amodo – od této chvíle, napříště, od nynějška filius superstes – pozůstalý syn plebesianus , i m. – farník, osadník
amoneo , ere , nui , nitum – připomínat, napomínat filum , i n. – nit, knot plebs , plebis f. – farnost, farní obvod, lid
amor , oris m. – láska fimum , i n. – hnůj pleno affectu – vře le
amplifico , are (iura) – rozšiřovat (prá va) fines , ium m. – končiny, území plenus , a , um – plný, úplný
amplius – více, dále fingo , ere , finxi , fictum – předstírat, vymýšlet, tvořit pluma , ae f. – polštář
amplus , a , um – rozsáhlý, velkolepý, vznešený finio , ire , ivi , itum – končit, ohraničovat pluralitas , atis f. – většina
ampullarius , ii m. – lahvář, výrobce lahvi finis , is m. – konec, cíl, účel pocillator , oris m. – šenkéř
amputator arborum – stěpař fio , fieri , factus sum – stát se, dít se pocillator cereris – šenkéř páleného
anathema , atis n. – církevní klatba fiolator , oris m. – hudec, loutnista pocillator cerevisiae – šenkéř piva
anciani , orum m. – patriciové (ital. měst) firmitas , tatis f. – platnost, stálost, síla pocillator vini – šenkéř vína
ancilla , ae f. – služka, služebná, děvečka, dívka firmo , are , avi , atum – upevnit poculator – šenkýř
aneta , ae f. – kachna firmus , a , um – pevný poena , ae f. – trest
angaria , ae f. – trápení, robota fiscus , i m. – společná pokladna poenam incidere , incurrere – podstoupit trest, podléhat trestu
angarium , ii n. – přístřešek fistulator , oris m. – pištec poeta , ae m. – básník
angina diphterica – záškrt flabellator , oris m. – ohanečnik polentarius , ii m. – sladař, sladovník, mlynář sladu
angulator , oris m. – pasiř flagicium , i n. – hanebný čin poleth – slanina
angustiae , arum , f. (neklas. i angustia , ae f.) – tíseň, úzkost, nouze flaškarius , ii m. – flašnéř, lahvičník politor , oris m. – brusič
angustio , are , avi , atum – sužovat, trápit flectere genua – pokleknout politor ensium – brusič nožů
angvilla , ae f. – úhoř flecto , ere , exi , exum – ohýbat politor marmoris – brusič mramoru
anicilla – služka florenus , i m. – dukát polliceor , eri , licitus sum – slibovat
anihilo , are , avi , atum (-chi-) – zrušit, přivést vniveč fluctuo , are , avi , atum – zmítat se, plynout polymitarius , ii m. – tkadlec damašku
anima , ae f. – duše flumen , inis n. – řeka polymitator , oris m. – tkadlec damašku
animal , alis n. – zvíře, dobytek fluvius , ii m. – řeka pompa , ae f. – nádhera, přepych, lesk
animator , oris m. – dušník fluxus albus – úplavice pomum , i n. – jablko
animatus , a , um (animare) – zaujatý, nadšený pro focus , i m. – komín ponderarius , ii m. – vahař
animo deliberato – po úvaze fodina , ae f. – důl ponderatio , onis f. – vážení
animus , i m. – duch, duše fodina argenti – stříbrný důl ponderator , oris m. – vahař, vážný, vážník
annata , ae f. – roční plat, důchod fodinarius – horník pondus , eris n. – váha, závaží, břímě
anni currentis – tohoto roku fodio , ere , fodi , fossum – kopat, bodat pono , ere , posui , positum – klást, položit
anniversarium , ii n. – výroční pobožnost, výročí výroční den (vzpomínková, za mrtvé) foenator , oris m. – senař pons , pontis m. – most
annona , ae f. – přírodniny, obili, obrok fons , fontis m. – studna pontifex , cis m. – papež
annualis , e – roční, výroční foramen , inis n. – otvor, díra pontificalis , e – biskupský
annuatim – ročně foraneus – kupec porcarius , ii m. – pasák prasat, sviňák
annullo , are , avi , atum – rušit, anulovat foraneus , a , um – venkovský porcellus , i m. – vepřík
annuntiatio , onis f. – zvěstování forensis , e – tržní, trhový, soudní, veřejný porcinarius – pasák vepřů
annuo , ere , nui – souhlasit, přivolit, přikývnout forestarius , ii m. – lesní, lesník, fořt porcus , i m. – vepř
annus – rok, léto forfex , icis f. – nůžky porrigo , ere , rexi , ctum manum adiutricam – podávat pomocnou ruku
annus , i m. currens – běžný rok forfices pannirasoriae – postřihačské nůžky porrum , i n. – pór, pažitka
annuus , a , um – roční foripetus , a , um – chodící na trh porrus , i f. – pór, pažitka
anonymus , i – bezejmenný, neznámý, nejistý foris – venku, před porta , ae f. – brána, vrata
anser , eris m. – husa forma , ae f. – tvar, podoba porta burgensis – městská brána
ante prandium – před obědem, dopoledne formator , oris m. – vzděla vatel portarius , ii m. – vrátný
antea – dříve, předtím formator domorum – stavitel portarius civitatis – městský branný
antiqui , orum m. – staří, předci formator mensarum – stolař portator , oris m. – nosič, trágař
antiquus , a , um – starý, starodávný, starobylý, bývalý formido , are , avi , atum – hrozit se, strachovat se portator ceresis – nosič obilí
antistes , stitis – představený, kněz fornacarius – kamnář portator cerevisiae – nosič piva
anulus , i m. – prsten fornator – hrnčíř portio , onis f. – díl, podíl, část
anus – stařena fornax , cis f. – krb, kamna, pec portior – převozník
aper , apri m. – kanec fornicaria , ae f. – cizoložnice, nevěstka portitor – celník, vrátný
apercio vini – otevřen í fornicatio , onis f. – smilstvo, cizoložství porto , are , avi , atum – nosit
aperio , ire , aperui , apertum – otevřít, odhalit, zjevit fornicator , oris m. – smilník, cizoložník portula , ae f. – vrátnice
apertorium , ii n. – krám, dílna forpex , icis f. – nůžky portulanus , i m. – vrátný
apertus , a , um – otevřený, přístupný forpifex – nůžkář posamentarius , ii m. – prýmkař
apiarius – včelař forpifex , icis m. – nožíkář possessio , onis f. – majetek, držba, vlastnictví
apis , apis f. – včela fors , fortis f. – náhoda, štěstí, osud possessor , oris m. – majitel, držitel
apoplexia cardiaca – infarkt forsan – snad, možná possessor praedii – majitel poplužního dvora
apoplexia cerebris – mozková mrtvice forte fortuna – šťastnou náhodou possessor villae – majitel p. vesnice
apostatrix , icis – odpadlický fortificatio , onis f. – opevněni, opevňovací práce possessorium iudicium – soud pro vlastnické záležitosti
apostolicus , a , um (i subst.) – papežský, papež forum , i n. – t rh, tržiště, obchod, tržní náměstí possessorius , a , um – týkající se vlastnictví, držby
apothecarius , ii m. – apatykář, lékárník forum annuale – výroční trh, jarmark possestrix , icis f. – majitelka, držitelka, paní
apparatorius , ii m. – sluha foscator – horník, hrobník, kopáč possibilitas , atis f. – možnost
appareo , ere , ui , – – objevit se, být zjevný fossata , ae f. – příkop possideo , ere , sedi , sessum – mít v držení, vlastnit
apparet – je zřejmé, patrné fossatum , i n. – příkop possum , posse , potui , – – moci
apparitor – dráb fossio , onis f. – kopání post defunctum – po zemřelém
appello , are , avi , atum – nazývat fossor – horník, hrobník, kopáč post revolucionem unius anni a data presencium computando – po uběhnutí 1 roku počítaje ode dneška
appendictis – zánět slepého střeva fossor , oris m. – horník, kopáč, hrobník posta , ae f. – pošta
appendo , ere , ndi , ensum – přivěšovat, věšet fossor metallorum – rudník postamta , ae f. – pošta, poštovní úřad
appensio , onis f. – přivěšení, zavěšení fovea , ae f. – jáma, příkop, důl posteri , orum m. – potomci
applico , are , avi , atum – připojit, věnovat, vyplácet fractor , oris lapidum – lamač kamene posterus , a , um – následující, příští
appono , ere , posui , positum – přikládat, připojit (pečeť) fragilis , e – křehký posthumus , a , um – pohrobek
approbo , are , avi , atum – schvalovat, souhlasit fragor , oris m. – lomoz, hřmot postpono , ere , posui , positum – odložit, nechat stranou
appropinquo , are , avi , atum – blížit se, přibližovat se Francigena , ae m. – Francouz postremo – nakonec
approprio , are , avi , atum – přivlastňovat frater , tris m. – mnich, řeholník potencialiter – mocně, moci
apricator , oris m. – bělič (plátna) frater geminus – bratr dvojče, blíženec potens , entis – mocný
aprilis – duben frater patruelis – bratranec potentia , ae f. – moc, síla
aptus , a , um – vhodný, příhodný frater principalis – nejstarší bratr potestas , atis f. – moc, podesta (v ital. městech) vláda
apulsus , a , um – přibylý, přišlý frater uterinus – nevlastní bratr potior , iri , potitus sum (+ 6. p.) – zmocnit se, získat, mít v moci
aqua , ae f. pluviala – dešťová voda fratres cruciferi , cruciati – křižovníci potis , e – schopný, mocný
aqua roseata – růžová voda fratres cruciferi cum stella – křižovníci s hvězdou potus , us m. – nápoj
aquaeductor , oris m. – rorník, vodák, rurař fratres germani – rodní, vlastní bratři practicator , oris m. – pěstitel
ara , ae f. – oltář fratres minores – minorité practicator herbarum – zelinář
aratura , ae f. – popluží, pole, role, pluh, robota fratres ordinis s. Benedicti – benediktini praecedo , ere , cessi , cessum – předcházet, předčit
arbiter , ri m. – (smírčí) soudce, rozhodčí, ubrman fratres Predicatores – dominikáni praeceptor , oris m. – učitel, vychovatel
arbitrator , oris m. – rozhodčí, smírčí soudce fratris uxor – bratrova žena praeceptor humaniorum studiorum – učitel gymnasiální
arbitrium , ii n. – rozsudek, rozhodnutí smírčího soudce fratruelis , es – bratranec, sestřenice praeceptor scholae – učitel školní
arborator – sadař, zahradník fraus , dis f. – klam, lest praeceptum , i n. – příkaz, rada, nauka
arceo , ere , cui (též arcessere) – bránit, zabraňovat, nutit, přinutit frena , ae f. – uzda praecipitium , ii n. – sráz, záhuba
arcfex – lukař, truhlář frenarius , ii m. – uzdař praecipuus , a , um – obzvláštní, znamenitý
arcolarius , ii m. – lučník, truhlář frenifex , ficis m. – uzdař praecordialis , e – srdečný
arcufex , icis m. – lukař, lučník, střelec, lučištník frenum , i n. – uzda praedicatio , onis f. – kázání
arcularius , ii m. – lučník, truhlář frequens , ntis – častý, hojný praedicator , oris m. – kazatel
arcus , i m. – luk frequentatio , onis f. – časté konání, užívání, návštěva praedico , are , avi , atum – hlásat, velebit, kázat
ardorium , ii n. – sladovna, sušírna fretus + abl. aliqua re – spoléhaje na praedium , ii n. – statek, dvůr, usedlost, poplužní dvůr
area , ae f. – městiště, čtvrtlán, plocha, stavební pozemek fretus sum aliqua re – spoléhám na něco, zakládám si na něčem praedo , onis m. – lupič
arena , ae f. – písek, písčina fricale , is n. (equorum) – hřebelec praeeminentia – výstupky do ulice, überschuss
arendator – nájemce (nejčastěji krčmy) fricus , a , um – škvařený praefatus , a , um – dříve řečený, tento
aresco , ere , arui , – – usychat, schnout frigus , oris n. – zima, mráz, chlad praefectus , i m. – představený
argentifusor – tavič stříbra frivolus , a , um – bezcenný, neužitečný, hloupý praefectus dominii – hejtman panství
argentifusor , oris m. – stříbrník frixus , a , um – škvařený praefectus ecclesiae – představený církevní
argentum , i n. – stříbro fructifico , are , avi , atum – zúrodnit praefectus excubiarum – stážmistr
argilla , ae f. – hlína fructus , us m. – plod, užitek, výnos praefectus in domo castigationis – profous, představený káznice
argillator , oris m. – hlinař, hlinák fructuum venditor – ovocník praefectus laborum – dozorce nad pracemi
argumentum , i n. – důvod, důkaz, obsah frugalitas , atis f. – řádnost, poctivost, šetrnost praefectus mendicorum – fojt žebráků
arguo , ere , ui , utum – prokázat, usvědčit, obvinit fruges , ium m. – plody, obilí praefectus metallicorum – perkmistr
archiater – lékař frumentarius , ii m. – obroční, obchodník s obilím, vojenský dodavatel obilí praefectus montium – správce, ředitel dolů
archidiaconus , i m. – arcijáhen frumentum , i n. – obilí praefectus montium supremus – vrchní správce dolů
archiducissa , ae f. – arcivévodkyně fruor , i , – (+ 6. p.) – těšit se z čeho, užívat praefectus oeconomiae – hospodářský správce
archidux , ucis m. – arcivévoda frustraneus , a , um – marný praefectus piscium – porybný, fišmistr
archiepiscopalis , e – arcibiskupský fuga , ae f. – útěk praefectus postamtae – pošmistr
archiepiscopus , i m. – arcibiskup fugio , ere , fugi , – (+ 4. p.) – utíkat, vyhýbat se praefectus rei domesticae – hofmistr
architector , oris m. – stavitel fugitivus , a , um – odběhlý, zběhlý praefectus salis – ředitel solnice
architectus , i m. – stavitel fuit – bylo praefectus silvarum – lesmistr
aridarium , ii n. – sušírna, sladovna fuliginosus , a , um – začernalý od sazí praefectus stabulis – vrchní štolba, štolmistr
arma , orum n. – zbroj, zbraň fullo , onis m. – vetešník, valchář praefectus steurae – berní správec
armamentarius , ii m. – zbrojíř fulmine ictus – zásah bleskem praefectus tribunalium – berní správec
armarius – archivář, knihovník fulmine tactus – zásah bleskem praefectus urbis – purkmistr
armatura , ae f. – výstroj fumales , ium m. (denarii) – podýmné, daň z komínů praefectus verediariorum – poštmistr
armatus , a , um (i subst.m.) – ozbrojený, ozbrojenec, zbrojnoš fumarius – kominík praefectus vigil – strážmistr
armentarius , ii m. – pastýř dobytka, skoták fumus , i m. – dým, kouř praefectus vigiliarum civicarum – velitel městské stráže
armifex , icis m. – zbrojíř funarius , ii m. – provazník praefero , ferre , tuli , latum alqd alci rei – dávat přednost něčemu před něčím
armiger , eri m. – panoš, lancknecht, voják fundatio , onis f. – základ, založení, nadání, fundace praefigo , ere , foxi , fictum terminum alci – vytknout, určit lhůtu někomu
armonizo , are , avi , atum – být v souladu, krásně znít fundo , are , avi , atum – založit praeiudicium , ii n. – předběžné, předchozí rozhodnutí
arnisium , ii n. – výzbroj, výstroj fundo , ere , fudi , fusum – lít, prolévat praelatus , i m. – kněz, prelát
aromatarius , ii m. – kořenář, bylinář, drogista fundulus , i m. – mřínek (ryba) praelocutor , oris m. – řečník
arra , ae f. – zástava při smlouvě, peněžitý závdavek fundus – pozemek praemissis praemittendis (denuntiationibus) – po povinných ohláškách předchozích
arrator – sedlák, rolník fundus , ii m. – popluží (pozemek, statek) praemissis tribus oibus denuntiationibus int missarum solemnia quarum – po trojích předchozích ohláškách během veřejných mší
arrendator , oris m. – nájemce (vinopalny) funesticus , a , um – zkázonosný, prokletý praemissus , a , um – předeslaný, předchozí, předešlý
arrestatus , a , um – uvězněný, vězeň funifex , icis m. – provazník praenobilis , e – vysoce urozený
arresto , are , avi , atum – zabavit, uvěznit, zadržet, vzít do zástavy funis , is m. – provaz, provazec praeparans , tis – připravovatel
arripio , ere , ripui , reptum – popadnout, uchopit, chopit se fur , furis m. – zloděj praeparator , oris m. – připravovatel
ars , artis f. – umění, řemeslo, dovednost furca , ae f. – vidlice, bidlice (jako signum nožířů) praeparator hordei tosti – sladomel, sladomelec
ars fabrilis ferrariae – zámečnictví furibundus , a , um – zuřivý, vzteklý praeparator lanae – krumpléř, vlnař
ars fusoria – slévačství furnarius – pekař praepositura , ae f. – probošství
ars pictoria – malířství, malířský cech furtum , i n. – krádež, zlodějství praepositus , i m. – představený, probošt
artes liberales – svobo dná umění fusio , onis f. – splynutí, slévání praerogativa , ae f. – přednost
articulo , are , avi , atum – sestavovat články fusor , oris m. – slévač praerogativus , a , um – přední, přednostní
articulus , i m. – článek fusor campanarum – zvonař praesens , ntis – přítomný, tento
artifex , icis m. bambardarum – puškař fusor cerae – voskář, voštník praesentatio , onis f. – podací, podání, návrh, právo navrhovat
artifex machinarum – puškař fusor tormentarius – zvonař, puškař praesentatione donatus – podaný (na faru)
artifex nodorum – knoflíkář fusorium , ii n. – slévárna praesentatus , a , um – podán, podaný
artificium , ii n. – řemeslo, cech, dovednost futrum , i n. – pouzdro praesentes (litterae) – tato listina
artista – řemeslník futurus , a , um – budoucí, nastávající praesentibus – v přítomnosti N.
artista , ae m. – člen artistické fakulty gabella , ae f. – dávka, poplatek praeses , idis m. – předseda
artocopus – pekař galeator – helmíř praeses directorii p. – ředitelství, vrchní ředitel
artopaeus – pekař galeator , oris m. – helméř praesidium , ii n. – ochrana
artopiperista , ae m. – perníkář gallina , ae f. – slepice praestans , antis – přednosta, ředitel
arvina , ae f. – sádlo, tuk Gallus , i – Havel praestare iuramentum – složit přísahu
arvina ad currum – kolomaz gangraena – sněť praestat (neos.) – je lépe
arvinarius – řezník, uzenář garcifex – kuchař praestitus , a , um – vykonaný
arvinarius , ii m. – sádelník, uzenář garcio , onis m. – hoch, chlapec praesto , are , stiti , stitum – vynikat, prokazovat, vykonat
arvinator – řezník, uzenář gardista , ae m. – gardista praestolor , ari , atus sum – čekat, očekávat
arx , arcis f. – hrad, zámek gasa , ae f. – domek praesul , is m. – představený, biskup, opat
ascendo , ere , endi , ensum – vystupovat gasarius , ii m. – domkář praesulatus , us m. – biskupství, biskupský úřad
ascriptio – zapsání gaudeo , ere , gavisus sum – radovat se praesumo , ere , sumpsi , sumptum – opovážit se, odvážit se
asper , aspera , asperum – drsný, obtížný, svízelný gaudium , ii n. – radost praesumptio , onis f. – opovážlivost
assatura porcina – vepřová pečeně, vepřové maso gazarius – domkař praetermitto , ere , misi , missum – opomíjet, nechat stranou
assecla , ae m. – pomahač gehenna , ae f. – peklo praetexta , ae f. – stuha, stužka
assecuro , are , avi , atum – zabezpečit, dát záruku, zaručit gemini , orum – dvojčata, blíženci praetextarius , ii m. – tkaničník, šňůrečník
assensus , us m. (gratus) – souhlas (ochotný) geminus , a , um – dvojče, blíženec praetor – rychtář
assentatio , onis f. – přikyvování, pochlebování genealogia , ae f. – rod praetor , oris m. – přednosta, náměstek, správec
assentator , oris m. – nájemce gener – zeť praetorium , ii n. – radnice, strážnice
asser , eris m. – prkno gener , eri m. – zeť, švagr praeurbium , ii n. – předhradí, předměstí
assero , ere , ui , tum – tvrdit, prohlašovat generalis , e – všeobecný, nejvyšší, hlavní, generální, generál praevenio , ire , veni , ventum – předejít, předhonit
assigno , are , avi , atum – připsat, poukázat, dát, zapečetit, přidělit, přiřknout generalitas , atis f. – všeobecnost, obecnost prandeo , ere , prandi , pransum – snídat
assimilo , are , avi , atum – připodobnit, být podoben generatio , onis f. – pokolení, generace prandium , ii n. (-de) – oběd, poledne
assimulo , are , avi , atum – připodobnit, přirovnávat genero , are – plodit, způsobit prangerium , i n. – pranýř
assistens , entis – přístojící (kmotr, kmotra) generosus , a , um – urozený, šlechetný pratum , i n. – louka
assuesco , ere , suevi , suetum – přivyknout, zvyknout si genetrix – rodička, matka praxator – sladovník, pivovarník
assumo , ere , sumpsi , sumptum – přijmout genitor – ploditel, otec praxatorius – sladovník, pivovarník
Assumptio b. Mariae Virginis – Nanebevzetí Panny Marie gens , gentis f. – národ, lid, kmen prebenda , ae f. – obročí
assus , a , um – pečený gentilis – příbuzný prebendatus (canonicus) – (kanovník) požívající obročí
astants – přístojící gentilitas – příbuzenství rodové precellentia , ae f. – výsost, excelence
asthma – astma genu , us n. – koleno preces , um f. – prosby
astrigno , ere , nxi , ctum aliquem pene – stíhat trestem genus – rod, původ preciosus lapis – kulatý kámen
astrologus – astrolog, astronom genus , eris n. – rod, druh preco , onis m. – posel, biřic
astrum , i n. – hvězda Georgius , ii , Georius – Jiří precordialiter – srdečně, ze srdce
astutia , ae f. – zchytralost, úskočnost gerere in votis – mít přání, chovat přání predecessor , is m. – předchůdce
at , autem – avšak, však, ale gerere me circa aliquem – chovat se k někomu predicatio , onis f. – mluvené kázání
atavus – děd, předek gerit se pro abbate – vydává se za opatem predicator , oris m. – kazatel, dominikán
atrox , cis f. – bezpráví geritur , geruntur – děje se, stává se predico , are , avi , atum – kázet, veřejně prohlašovat, velebit, hlásat
attamen – přece, však gero , ere , gessi , gestum – nést, vést, konat predictus , a , um – řečený
attempto , are super aliqua re – napadat, pokoušet se o gibbosus , a , um (gy-) – hrbatý preemptor , is m. – předkupník
attendo , ere , ndi , tum – pozorovat, brát v úvahu, uvažovat, usuzovat, napnout ducha gladiator , oris m. – mečíř, mečník prefatus , a , um – řečený, dříve řečený, tento
attente – důrazně gladius , ii m. též gladium , i n. – meč prejudicium , i n. – nevýhoda, škoda
attentus , a , um – pozorný, důrazný gleba , ae f. – hrouda, mrtvola prelibatus , a , um – řečený, svrchu zmíněný
attigo , ere , tigi , tactum (attingo) – týkat se gloria , ae f. – sláva prenobilis – vysoce urozený
auca , ae f. – husa gloriosus , a , um – slavný, proslulý prensio , onis f. piscine – lovení rybníka
aucator , oris m. – husák, husař graduo , are , avi , atum – udělovat hodnost prepositus , i m. – probošt, představení
auceps – čižbář gradus , us m. – stupeň, hodnost (univ.), krok preradio , are , avi , atum – zářit, skvít se
auceps , cupis m. – ptáčník gradus consanguinitatis – stupeň pokrevenství presbyter , eri m. – kněz, duchovní
aucionarius , ii m. – husák, husař granarius , ii m. – obroční, obročník, obroční písař prescitus , a , um – předzvěděný, předurčený
auctor , oris m. cultrorum – nožíř grandis , e – velký, statný presento , are , avi , atum – předkládat, navrhovat
auctoritas , atis f. – vážnost, pravomoc gratanter – s radostí presepe – jesle
auctoritate regis Bohemiae – z pravomoci krále českého gratia , ae f. – milost, dík pressor – tiskař
audax , acis – statečný, odvážný gratia divina favende – z boží milosti pressura , ae f. – útisk
audeo , ere , ausus sum – odvážit se, opovážit se gratia divina favente – z boží milosti prestimonium , i n. – dar, příjem (od podřízených)
audientia , ae f. – slyšení gratias agere – děkovat, vzdávat díky presto , are , stiti , stitum – poskytovat, vynikat, prokazovat, vykonat
audio , ire , ivi , itum – slyšet, poslouchat gratiosus , a , um – milostivý, vlídný presto , are iuramentum – skládat přísahu
aufero , ferre , abstuli , ablatum – odnést, sebrat, vzít gratus , a , um – milý, vítaný presul , ulis m. – biskup, opat, představený
aufugio , ere , fugi – uprchnout, uniknout gratus assensus – ochotný souhlas presumo , ere , sumpsi , sumptum – činit předsevzetí, opovážit se, odvážit se
augeo , ere , xi , ctum – roz množovat, zvětšovat gravamen , inis n. – potíž, nesnáz, tíha, obtíž presumptio , onis f. – opovážlivost
augmentum , i n. – rozmnožení, zvětšení, zvelebení gravedo – chřipka pretensus , a , um – kdo se za někoho vydává
augustus – srpen gravis , e – těžký, obtížný, závažný pretereo , ire , ii , itum sub silencio – přecházet mlčením
aula , ae f. – síň, dvůr gregarius , a , um – stádní, prostý pretiosus , a , um – cenný, drahocenný
Aula Regia – Zbraslavský klášter grego , are , avi , atum – shromažďovat pretium , ii n. – cena, odměna
aulicus , a , um – dvorský, dvorní grex , gregis m. – stádo, dav pretorium , ii n. – radnice
aulicus , i m. – domkář, podruh, hofer, správce dvora griseus , a , um – šedivý preurbium , ii n. – předměstí
aurarius , ii m. – zlatník, zlat. dělník grossus , a , um – tlustý prevignus , i m. (též privignus) – pastorek, nevlastní syn
aureus , a , um – zlatý grossus , i m. (denarius) – groš previus , a , um – předchozí
auricampsor , oris m. – směnárník, penězoměnec gruellum , i n. (též cru-) – krupice pridie – den před tím
aurifaber , i m. – zlatník, zlatotepec grutarius – krupař primas , atis m. – primas, primátor
aurifex , icis m. – zlatník gubernaculum , i n. – kormidlo, řízení, vláda primates , um m. – předáci, přední mužové
aurifusor , oris m. – zlatník gubernator – správce primator , oris m. – primátor, primas
auriga , ae m. – vozka, kočí, povozník, celník gubernium , ii n. – vláda, místodržitelství primogenitus , a , um – prvorozený
aurigifex , icis m. – kolář guberno , are , avi , atum – řídit, spravovat princeps , ipis m. – kníže, přední muž
auripercussor , oris m. – zlatotepec guerra , ae f. (též gwe-) – válka, boj principalis , e – hlavní, přední, nejstarší
aurora , ae f. – jitřní mše, svítání Gurimensis , e – kouřimský principatus , us m. – knížectví
aurum , i n. – zlato gustator , oris m. vini – ochutnavač, koštéř vína principessa , ae f. – princezna
ausu temerario – se smělou, bláhovou opovážlivostí gustus , us m. – chuť principium , ii n. – začátek, počátek
automatarius , ii m. – hodinář dřevěných hodin, mechanik gutta , ae f. – kapka prinella , ae f. – slíva
auxiliante divina misericordia – s pomocí božího milosrdenství gyrchi – kůže prinus , i m. – slíva
auxilior , ari , atus sum – pomáhat habeo , ere , ui , itum – mít, mít za, pokládat prior , oris m. – převor
auxilium , ii n. – pomoc habeo me competenter in libris – náležitě znám knihy prisilium , ii n. – červené, brasilské dřevo
avaritia , ae f. – lakota habere dinoscitur – je známo, že má privata , ae f. – záchod
ave – buď zdráv habere se erga – jednat, chovat se privigna , ae f. – pastorkyně, nevlastní dcera
avena , ae f. – oves habitacio , onis f. – obydlí privignus , i m. – pastorek, nevlastní syn
avena forestaria o. – lesní, pastevní habitans , antis m. – bydlící, obyvatel privilegium , ii n. – výsada, privilegium
avena lignalis o. – dřevní habitus , us m. – zevnějšek, vzhled, šat, stav privo , are , avi , atum (+ 6. p.) – zbavit, zprostit něčeho, připravit o něco
averto , ere , verti , versum – odvrátit habitus subductus vario – šat s barevnou podšívkou pro levante fuit – za kmotra byl
avia , ae f. – bába, babička habuit – měl pro obsequiis exhibitis – za prokázané služby
avicula , ae f. – pták habundo , are , avi , atum (též a-) – překypovat pro parte – ze strany, v zastoupení strany
avidus , a , um – dychtivý hactenus – až potud pro sue et progenitorum suorum animarum salute (remedio) – pro spásu duše své a svých předků
avitum malum – dědičná nemoc haemorrhagia – krvácení pro tempore – toho času, na ten čas
avulsus , a , um – oddělený haereditarius , a , um – dědičný pro tribus – za třikrát
avunculus , i m. – strýc, matčin bratr haeres , edis m. – dědic, dědičný pán proavia , ae f. – prababička, prabába
avus , i m. – děd, dědeček haereticus , a , um – kacíř, kacířský, nekatolík, nekatolický proavius – praděd
babatum , i n. – podkova haereticus induratus – zatvrzelý kacíř proavus , i m. – pradědeček, praděd, praotec
babtisatus – křest haereticus pertinax – vytrvalý kacíř probitas , atis f. – řádnost, svědomitost, poctivost
baccalareus (-laureus , -larius) , i m. – bakalář halterius , ii m. – rybník, haltéř probo , are , avi , atum – schvalovat, zkoušet, dokázat
bacculum , i n. – hůl, berla harmonizo , are , avi , atum – být v souladu, krásně znít probus , a , um – poctivý
balcinus , i (též balkinus) – brokát harrisium , i n. haras – dražba procedo , ere , cessi , cessum – postupovat, prospívat, pokračovat
balista , ae f. (též ball-) – kuše, samostříl, puška hasta , ae f. – kopí proclamatio , onis f. – ohláška, prohláška (snoubenců)
balistarium , i n. – kamenomet hasta , ae f. publica – veřejná dražba proclamo , are , avi , atum – provolávat (statky při odúmrti)
balistarius , i m. (-alli- , -stra-) – lukař, lučník, kušař, klukař, puškař hastiludium , ii n. – hra s kopím, klání, rytířský turnaj procuratio , onis f. expensarum – náhrada výloh
ballistator , oris m. (-stra-) – kušař, puškař haud – ne procurator , oris m. – právní zástupce, zmocněnec, prokurátor, šafář
balneator , oris m. – lazebník hebamme – porodní bába procurator camerariorum – půhončí, starosta
balneum , i n. – lázeň, lázně hebdomana , ae f. (ebd-) – týden procurator citationis – poručník
bancus , i m. – domek, krámek hebdomas , adis f. – týden procurator regis – královský prokurátor
bannio , ire , ivi , itum – dávat do klatby, vypovídat herba , ae f. – zelenina, bylina procurator universitatis – univerzitní prokurátor
bannum , i n. (bannus , i m.) – vyhláška, trest, klatba herbarius – kořenář, bylinkář procuratorio nomine – jakožto právní zástupce
baptizans , antis m. – křtící, křtitel hereditarius , a , um – dědičný, dědický procuro , are , avi , atum aliquem – opatřovat, starat se o, obstarávat, činit opatření
baptizata fuit – byla pokřtěna hereditás – dědictví proditor , oris m. – zrádce
baptizatus fuit – byl pokřtěn hereditas , atis f. – dědictví, dědina prodo , ere , didi , ditum – zradit, prozradit
baptizma , atis – křest heremus , i m. (ere-) – poušť, poustevna prodromus – posel
baptizmales (litterae) – křestní list heres , edis m. i f. – dědic proelior , ari , atus sum – bojovat
baptizmales datae cum consensu – křestní list vydán se souhlasem slavné heresiarcha , e m. – arcikacíř proelium , ii n. – boj, bitva
baptizo , are , avi , atum (ex aqua) – křtít (vodou) heretico , are , avi , atum – obvinit z kacířství, kaceřovat proelium committere – svést bitvu
barba , ae f. – vousy, brada hereticus , i m. – kacíř profectus , us m. – prospěch, pokrok, užitek
barbarius – bradýř herilis , e – panský, panovnický professio , onis f. – povolání, sta v, řemeslo
barbatus , a , um – vousatý herus – hospodář professionis suae – svým povoláním, řemeslem
barbirasor , oris m. – bradýř, holič hiemalia , ium n. – ozimy professorius – učitel
barbitonsor , oris m. – holič hieri – včera proficiscor , sci , fectus sum – táhnout, vydat se na cestu
barco – loďař hinc – odtud, z toho profiteor , eri , fessus sum – vyznávat, prohlašovat
barchanista , ae m. – barchetník, výrobce barchetu hinc – inde – tu a tam, porůznu profugus , a , um – zběhlý, zběh
barchanum , i n. – barchan (bavlněná látka) hinula , ae f. (též hinnula) iuvenis – kůzle progener , i m. – manžel vnučky, pravnučky
baro , nis m. (liber) – šlechtic, pán (svobodný), baron hircellus , i m. – kozlíček progenies – rod, pokolení, potomek
baronia , ae f. (svob.) – panství, baronát hircus , hirci m. – kozel prohibeo , ere , bui , bitum (+ 4. p.) – překážet, zabraňovat, zakazovat
bassum – dolů hodie – dnes proicio , ere , ieci , iectum – odhodit, zahodit, odvrhnout
Bawaria , ae f. – Bavorsko hodiernus , a , um – dnešní proles , is f. – potomek, potomstvo, dítě, pokolení
beatus , a , um – šťastný, blažený, svatý homagium , ii n. – člověčenství, poddanství, slib věrnosti, hold, lenní přísaha proles militis – vojácké dítě
beccarius – řezník homicidium , ii n. – vražda proles spuria – nemanželské dítě
becharius – neckář homo , minis m. alicui iuris – člověk cizího práva (jiné vrchnosti) prolocutor , oris m. – řečník
bellator , oris m. – bojovník, voják homologo , are , avi , atum – přijímat, souhlasit promereo , ere , ui , itum – zasloužit si, získat si
bellum , i n. – válka honesta – poctivá promisum in solidum – přípověď
bene – dobře honestas , atis f. – důstojnost, čestnost promitto , ere , misi , missum – slibovat, připovědět
beneficiarius , ii m. – úředník, obročník honestus , a , um – poctivý, počestný, čestný promoveo , ere , movi , motum – povyšovat, promovat
beneficiarius minor – menší úředník zemský, úředník menšího zemského soudu honor , oris m. – čest, pocta, hodnost promoveo , ere partem alcis – stranit někomu
beneficiarius supremus – nejvyšší úředník zemský honorabilis , e – ctihodný promptitudo , dinis f. – pohotovost, připravenost
beneficiarius terre – zemský úředník hora , ae f. – hodina promulgatio , onis f. – ohláška, prohláška
beneficiatus , i m. – držitel výsady, obročí, obročník horeum , i n. (horr-) – stodola promulgationibus praemissis una – po předchozích ohláškách jednou
beneficium , i n. – léno, obročí duchovní, obročí farní, dobrodiní horologiarius , ii m. – hodinář promulgo , are , avi , atum sentenciam – vynášet rozsudek, prohlásit, ohlásit
beneficium parochiale – farní obročí, fara, farní úřad horologista , ae m. – orlojník, hodinář promus , i m. – klíčník, šafář, správce domu
beneplacitum , i n. – libost hortilio – zahradník (domkář) pronepos – pravnuk
benevolentia , ae f. – přízeň, náklonnost hortor , ari , atus sum – vybízet, povzbuzovat proneptis – pravnučka
benignitas , atis f. – dobrotivost hortulanus – zahradník (domkář) pronunciatio , onis f. – rozsudek, nález, výrok (smírčího soudu) prohlášení, rozhodnutí
berna , ae f. – berně, daň hortulanus , i m. – sadař, zahradník, chalu pník pronuncio , are , avi , atum – rozsuzovat
bernarius , ii m. – berník hortularius – zahradník (domkář) propero , are , avi , atum – spěchat
bestia , ae f. – zvíře hortularius , ii m. – zahradník propero , are + inf. – spěšně něco dělat
bibales , ium – zpropitné hortus , i m. – zahrada, sad properus , a , um – spěšný, kvapný
bibliopegus , i m. – knihař hortus ferarum – obora prophecia , ae f. – proroctví
bibliopola , ae m. – knihkupec hospes , itis m. – host, hospodář, hostinský, cizí kupec, úroční sedlák, poutník, cizinec propina , ae f. – výčep, krčma
bibliothacarius – knihovník hospicium , ii n. – hostinec, domácnost propinatio vini – výčep vína
bicariator – konvář hospita , ae f. – hospodyně propinator , oris m. – nájemce
bidellus , i m. – pedel hospital – chudobinec propino , are , avi , atum – dávat pít, připíjet
bissus – cendát (látka) hospitale , is n. – špitál, nemocnice propinquus , a , um – blízký, příbuzný
bladum , i n. – obilí hospitale civile – měšťanský špitál propola , ae m. – kramář, hokynář
blasfemia , ae f. – rouhání Hospitalensis campus – Špitálské pole propono , ere , posui , positum – navrhovat, předkládat
boarius – pasák volů, volák hospitalis , e – pohostinný, pohostinský propositum , i n. – návrh, záměr
bombarda , ae f. – metací stroj, dělo, velká puška hospitium , ii n. – pohostinství, pohoštění, hostinný dům, hospoda proprietas , atis f. – vlastnictví, majetek, jmění
bombardarius , u m. – puškař hostis , is m. – nepřítel propriis sumptibus – na vlastní náklady
bombardifex , icis m. – puškař hostium muri – obložení zdi proprius , a , um – vlastní
bombardista , ae m. – ručnikář, puškař huiusmodi (neskl.) – takový, tento propter carenciam in libris – protože neposlouchal výklad o knihách
bombax , acis f. – knoflík hujus , huius – této. tohoto propugnaculum , i n. – tvrz, opevnění
bona , bonorum n. – statek, jmění, majetek humanus , a , um – lidský propulsator , oris m. – ten, kdo vyhání
bona fide – v dobrém úmyslu humatio – pohřeb proscriptus , a , um – vyobcovaný, daný do klatby
bonae memorie – dobré, blahé paměti humerale , is n. – bohoslužebné roucho prosequor , sequi , secutus sum – pronásledovat, provázet
bonitor – malorolník humidus , a , um – vlhký, mokrý prosper , era , erum – zdárný, š ťastný
bonum – jmění, majetek humilis , e – pokorný prospicio , ere , spexi , ctum ad – hledět, směřovat k …
bonum , i n. – zboží, statek humulator , oris m. – chmelař prosterno , ere , stravi , stratum – porazit, skácet, zničit
bonum feudale – zboží nápravčí humuletum , i n. nebo -us , i m. – chmelnice prosum , prodesse , profui , – – prospívat
bonum nobilium personarum – zboží urozených osob, šlechticů humulus , i m. – chmel protectio , onis f. – ochrana
bonus , a , um – dobrý husio , onis f. – větší ryba, jeseter vyza protego , ere , exi , tectum – chránit, hájit, krýt
borra , ae f. – bor, borovice, porostlina hutta , ae f. – krám protestor , ari , atus sum – prohlašovat (před svědky)
bos , bovis m. – vůl hydrocephallus , i m. – vodnatelnost mozku protonotarius , ii m. – nejvyšší písař, protonotář
botte – boty hydrops – vodnatelnost protraho , ere , xi , ctum – protahovat
braccator – sládek, sladovník hypotrophia – podvyživení prout – tak, jak, jako
bractearius – kovotepec, platnéř charitas , atis f. – láska, vděčnost provenio , ire , veni , ventum ex – pocházet z (čeho), přicházet, vzcházet, dařit se
bractearius , ii m. (bratt-) – zlatotepec charta , ae f. – listina proventus , us m. – příjem, důchod, výnos, výsledek
bracteator – kovotepec, platnéř chartarius , ii m. – papírník provideo , ere , vidi , visum – opatřovat
bracteator ,oris m. (bratt-) – zlatotepec chartularius , ii m. – papírník provideo , ere alci de beneficio – obstarat, zařídit někomu obročí
brasearius , ii m. – sladovník chartulatus , a , um – výhostem propuštěný z poddanství provideo , ere monasterio de aliquo – jmenovat někoho do kláštera (za opata)
braseator , oris m. – sladovník, sládek chimicus , i m. – chemik, lékárník providus , a , um – opatrný, prozíravý
braseatorium , ii n. – sladovna, pivovar chirologus , i m. (ci-) – chirolog, bradýř, ranhojič provincia , ae f. – kraj, země, území
braseum , i n. – slad chirothecarius – rukavičkář provincialis , e – krajský (úředník)
brassator – sládek, sladovník chirothecarius , ii m. (ci-) – rukavičník, rukavičkář provisio , onis f. – opatření, udělení, jmenování, náprava
bravium , ii n. – odměna, cena chirothecator , oris m. – rukavičník, rukavičkář provisionarius , ii m. – nápravník (někdo jako man, tj. svobodný člověk, ale na arcibiskupských statcích)
braxator , oris m. (-xia-) – pivovarník, sládek chirothecus – rukavičkář provisor , is m. – představený, správce
braxator albae cerevisiae – sládek bílého (pšeničného piva) chirothecus , i m. (chy) – rukavičník, rukavičkář provisura , ae f. – zaopatření svátostmi umírajících
braxatorium , ii n. (baxa-) – pivovar chirurgus , i m. – ranlékař, chirurg, felčar provisus , a , um – zaopatřený svátostmi umírajících
braxatorius , ii m. (pra-) – sladovník chlapo , onis m. – chlap, sedlák, měšťan, nešlechtic proximus , a , um – nejbližší
braxatura , ae f. – sladovna cholera , ae f. – cholera prudens , entis – moudrý, rozumný, prozíravý
braxo , are , avi , atum – vařit pivo, navařit cholera asiatica – asijská cholera prunellum , i n. – švestka
brevis , e – krátký, stručný choralista , ae m. – choralista, zpěvák chrámového sboru pruniator – uhlíř
bubulcus , i m. – pohůnek, volák, skoták chortzko , onis – korec psallo , ere , psalli , – – zpívat žalmy
bucca , ae f. – kráva chramarius – kramář psalterium , ii n. – žaltář
bulla , ae f. – vypouklá ozdoba, kovová pečeť christianus – křesťanský publica – obecní, státní, veřejný, úřední
bumbardellum , i n. – ručnice christianus , a , um (i subst.) – křesťanský, křesťan publicus , a , um – veřejný, obecný, zemský, státní
burgensaticus , a , um – městský chronica , ae f. – letopis, kronika pudicus , a , um – stydlivý, poctivý
burgravius , ii m. (-fi-) – purkrabí iaceo , iacere , ui , – – ležet puella – dívka
burgus , i m. – podhradí, městys iacio , ere , ieci , iactum – házet, vrhat puer – chlapec
bursa , ae f. – tobolka, měšec iam – již puer , eri m. pastoritius – pasák, pasáček
bursarius , ii m. – měšečník ianitor , oris m. – vrátný, klíčník puercipar (přísl.) – rovnoměrně
bursator , oris m. – měšečník ianua , ae f. – brána pueri , orum m. – děti ( i dívky)
bursifex , icis m. – měšečník, vačkář Ianuarius , ii m. – leden pueritia , ae f. – dětství
butirum , i n. – máslo ibi – zde, tam puerperium , ii n. – porod
buxinus – zimostrázový ibidem – tamtéž pugna , ae f. – bitva
buxum , i n. – zimostráz icon , onis f. – obraz pugno , are , avi , atum – bojovat
buxus , i f. – zimostráz icterus – žloutenka pulcher , chra , chrum – krásný
cacubarius – kamnář idcirco – proto puliator , oris m. – puléř
cado , ere , cecidi , – – padat, upadnout idem – stejný pulitor , oris m. – puléř
caedes – zabití ideo – proto, tudíž, tak pullator – drůbežář
caelator – kovorytec, kovotepec idoneus , a , um – vhodný, příhodný pullator , oris m. – kurař, kuřetník, obchodník s drůbeží
caelebs , libis – neženatý, svobodný, bez potomků ieiunium , ii n. – půst pullus , i m. – kuře
caelum , i n. – nebe ignis – zánět pulmentum , i n. – varmuže, zelná kaše
caementarius , ii m. (cem-) – zedník, vápeník ignis , is m. – oheň pulso , are , avi , atum (campanam) – bít, zvonit
caemeterium , i n. – hřbitov ignis sacer – růže pulsus , us m. – tlučení, bití, úder, tepot (srdce)
caeremonia , ae f. – obřad ignorans , antis – nevěda, nevědomý, neznalý pultifex , icis m. – krupník, krupař
caeremonia adimpleta – obřad doplněn ignoranter – nevědomky pulvinar , aris n. – poduška, peřina, cícha, polštář
caesar , is m. – císař ignotus , a , um – neznámý pulvinator , oris m. – polštářník
caesarcus , a , um – císařský ille – onen, ona, ono pulvis , eris m. pixidum – střelný prach
caesor – havíř illegitimus , a , um – nemanželský, nezákonný pupillus , i m. – sirotek, svěřenec
calcans , antis organum – kalkant, šlapač měchů illinitor – natěrač pupparius , ii m. – loutečník, výrobce loutek
calcar , aris n. – ostruha illuc – sem purgator , oris m. – čistič
calcaria , ae f. – vápenice illuminator , oris m. – iluminátor purgator camini – kominík
calcariator , oris m. – ostrožník illustro , are , avi , atum – osvětlit, objasnit purgravius , i m. – purkrabí
calcarifec – ostruhář imaginator , oris m. – malíř obrazů, sochař pustuarius – sponař
calcarista , ae m. – výrobce ostruh imago , inis f. – obraz, podoba pustulae – neštovice
calcarius , ii m. – vápeník imber , imbris m. – déšť puta (imper. putare) – totiž
calceamentarius – švec, obuvník imbricator , oris m. – pokrývač putearius – studnař
calcearius – švec, obuvník imdempnitas , tatis f. – odškodnění, náhrada puto , are , avi , atum – myslet, soudit, domnívat se
calceus , i m. – bota, střevíc imitor , ari , atus sum – napodobovat pyrobalerius , ii m. (-robo-) – ohňostrůjce
calciamentum , i n. (calcea-) – bota, střevíc immediate – bezprostředně pyropolarius , ii m. – brusič kamene
calciarius , ii m. – pohárník, číšař immediatus , a , um – bezprostřední pyrotechna , ae m. – ohňostrůjce
calciator – švec, obuvník immundicia , ae f. – nečistota pyrotechnicus , i m. – ohňostrůjce
calcifex – švec, obuvník immunitas , tatis f. – osvobození, výsada quadramesima , ae f. – půst (40 denní)
calculator , oris m. – účetní, kalkulátor impeccabilis , e – bez hříchu, nemohoucí hřešit quaerere (ex + 6. p.) – ptát se někoho
caldar , aris n. – kotel impedimentum , i n. – překážka quaero , ere , sivi , situm – hledat, vyhledat, nabýt
caldariator , oris m. – kotlář impedimentum consanguinitatis – překážka pokrevního příbuzenství quaestio , onis f. – dotazování, vyšetřování
caldarista , ae m. – kotlář impedimentum matrimonii – překážka manželství quaestor , oris m. – pokladník
caldarius , ii m. – kotlář, topič impedio , ire , ivi , itum se 4. p. – zaplést, zamotat, překážet, bránit, zabraňovat někumu, něčemu quaestus , us m. – zisk, užitek
calefactor , oris m. – topič impendo , ere , endi , ensum – vynakládat, vyplácet qualitas , atis f. – jakost, způsob
calemarium , ii n. – kalamář imperator , oris m. – císař qualitas mortis – způsob, příči na smrti
calendarius – účetní imperatrix , icis f. – císařovna qualiter – jak
calibs , calibis f. – ocel imperium , ii n. – císařství, říše quamquam – ačkoli, přestože
caligarius – švec, obuvník impero , are , avi , atum – poručit, uložit (dávku, práci), vládnout, panovat, rozkazovat quamvis – ačkoli
caligator , oris m. (calligia-) – hacník, krejčí hací (dlouhých kalhot), kalhotník imperpetuum – navždy, navěky quando – až, když, kdy, někdy
calige , arum f. – nohavice impertinenter – nevhodně, nenáležitě quandoque – někdy
calix , cis m. – kalich impetitio , onis f. – útok quantitas , atis f. – množství
calopedifex , icis m. – trepkář impetro , are , avi , atum (4. p.) – dosáhnout čeho quantus , a , um – jak veliký
calumpnia , ae f. – křivé obvinění impetus , us m. – útok, válečná vřava quare – pročež
cambio , ire , iare , villam – směňovat (peníze) impignero , are , avi , atum – brát do zástavy, brát, základy, dávat do zástavy quartale , is n. – čtvrt, čtvrtka
cambitio , onis f. – směna, výměna impius , a , um – bezbožný, hříšný quasi – jakoby, jako
cambium , i n. – obchod (wechsel) imponere in imposterum – uložit v (kde) v budoucnu, pro budoucno quatenus (-tinus) – aby, pokud, až kam
cambuca , ae f. – palcát impono , ere , posui , positum – vložit, uložit, dosadit quater – čtyřikrát
camera , ae f. – komora (jako úřad), sýpka, místnost, pokladnice, dílna importunus , a , um – těžký, obtížný, bezohledný quatuor tempora – suché dni
camerarius , i m. – komoří, komorník, půhončí impressor – knihtiskař quentinus , i m. – kventlík
camerarius iunior , iuvenis – mladší komorník impressor , oris m. (librorum) – knihtiskař, presař querulor , ari – stěžovat si
camerarius minor – menší komorník imprompto (solvere) – hotově (platit) querulose – žalobně
camerarius regis – podkomoří improvise – bez zaopatření svátostmi umírajících quesrto , onis f. – stížnost, žaloba, dotazování, vyšetřování
camerarius supremus – nejvyšší komorník improvisus , a , um – nezaopatřený svátostmi umírajících qui cutellos acuit – brusič
caminarius , ii m. – kominík impugno , are , avi , atum – napadat qui trahit in lapide – kameník
caminata , ae f. – komnata, pokoj s krbem impulsatio , onis f. – napadení quicumque , quaecumque , quodcumque – kterýkoli
caminator , oris m. – kominík impune – beztrestně quidem – pak (neplnovýznamné, spojovací); za slovem: věru, jistě, ovšem
caminus , i m. – kamna, komín in – v, ve, na, mezi,až do, do, pro, k quies , etis f. – klid, pokoj
camisia , ae f. – košile in acie – na rohu quietus , a , um – klidný
camlat – látka in aliena parochia soleant infantes baptizari – že se křtí děti v cizí farnosti quilibet , ae – kterýkoli
campana , ae f. – zvon in aliqua re – nedostávat se, vynechávat quinternista , ae m. – opisovač knih
campana pulsatur – zvon zvoní in communione sanctae matris – přijav podle ustanovení quittatio , onis f. – potvrzení kvitance
campanarius , ii m. – zvoník, zvonař in continenti – ihned quitto , are , avi , atum aliquem – potvrzovat někomu zaplacení dluhu
campanator , oris m. – zvoník, zvonař in crastino – nazítří quittus , a , um – vyrovnaný, zproštěný, zbavený závazku
campanista – zvonař in Eccla Parochiali – ve farním kostele quo – eo – čím – tím, kam – tam
campanula , ae f. – zvonek in extrema necessitate baptizatus et confirmatus – pokřtěn a utvrzen v nebezpečí smrti quo facto – potom, abl. abs. když toto bylo učiněno
campetum , i n. – niva in extremis – krátce před smrtí quominus – aby ne
campsor , is m. – směnárník in facie – tváří v tvář, vůči quondam – kdysi
campus , i m. – pole, niva, rovina, pláň in his libris disordo exinde , quod – nepořádek v těchto matrikách zaviněn tím, quondam X. – zesnulý X.
campus equariarum – kobylí pole in lecto egritudinis – na loži nemocného quoniam – protože
canale , is – kanál in littore Wltawie – na břehu Vlta vy quotiens – totiens – kolikrát – tolikrát
canapum , i n. – semenec in necessitate (extrema) – v nebezpečí, v nouzi nejvyšší quotienscumque – kolikrátkoli, pokaždé
cancelista , ae m. – písař, kancelista in partu baptizatus – pokřtěný při porodu quousque – jak dlouho, až
cancellaria , ae f. – kancelář, kancléřství in pede pontis – u paty mostu racio , onis f. – počet, účet, důvod, rozum
cancellarius – kancelista, soudní písař in perpetuum (imperpetuum) – navěky racionabiliter vendere – za přiměřenou cenu, spravedlivě prodat
cancellatio , onis f. – vymazání, zmřežování (v DZ) in scriptis – písemně racione alcis rei s – ohledem na, za (něco)
cancer – rakovina in ultimis – těsně před smrtí racionem dare – vydat počet, skládat účty
cancer , cri m. – rak inaestimabilis , e – neodhadnutelný, obrovský radices librans – kořenář
canceroma – rakovina inantea – nadále radicor , ari , atus sum – zapouštět kořeny
candela , ae f. – svíčka incarnatio , onis f. – vtělení rado , ere , si , sum – postřihovat, stříhat
candelator – svíčkař, voskař incarnatio dominica – neděle Vtělení páně raedarius – kočí, vozka
candelator , oris m. – voskař, svíčkař, svícník, luminátor incassator , oris m. steurae – výběrčí berně rapa , ae f. – řepa
candelinarius – svíčkař, voskař incassum – nadarmo, marně, zbytečně raphanus , i m. a f. – ředkev
candidarius – bělič incendium , ii n. – požár, žhářství, zapálení rapina , ae f. – loupež, drancováni
cane mersus – vzteklina incendo , ere , endi , ensum – zapálit rapio , ere , ui , tum – uloupit, uchvátit
caniparius – číšník, sklepník inceptus , a , um – počatý, započatý raro – zřídka
canis , is m. – pes incertus , a , um – neznámý, neurčitý rasor , oris m. – bradýř, holič, střihač
canones , um m. – ustanovení církevního práva incessanter – bez ustání rasor pannorum – postřihač suken
canonicus , i m. – kanovník, kanonický, podle církevního práva incido , ere , cidi , – (3. p.) – upadnout, dopadnout ratam habet venditionem – potvrzuje, schvaluje
cantarista , ae m. – konvář incipio , ere , cepi , ceptum – začínat ratifico , are , avi , atum – činit platným, potvrzovat
cantarius – truhlář incisor – rytec ratihabitio , onis f. – potvrzení, schválení, uznání
cantarius , ii m. – konvice incisura , ae f. (pannorum) – krojení suken ratio , onis f. – rozum, důvod, účet
cantarus , i m. (cantha-) – pohár incitatio , onis f. – pohánění, prudkost, popud rationabilis , e – rozumný
canto , are , avi , atum (missam) – zpívat, sloužit zpívanou mši incito , ere , di , sum – stříhat ratione – z důvodu, kvůli
cantor – učitel, pěvec inclino , are , avi , atum – sklánět, přiklonit (se) rationem reddere – složit účet
cantor , oris m. – zpěvák, učitel, kantor inclitus , -lutus , -lytus , a , um – slavně, chvalně známý Ratisbona , ae f. (-p-) – Řezno
canularius – konvář inclytae cancellariae – kanceláře ratus et gratus – řádný a platný
canulator , oris m. – konvář incola – obyvatel reassumo , ere , mpsi , mptum – přijímat nazpě t
capella , ae f. – kaple incola , ae m. – osedlý, obyvatel rebellio , onis f. – vzpoura, vzbouření
capella publica – veřejná, obecní kaple incolatum figere – trvale se usadit recedo , ere , cessi , cessum – ustoupit, odejít
capellania , ae f. – úřad kaplana, kaplanství incolatus , us m. – pobyt, právo pobytu receptio , onis f. – přijetí, přijímání
capellanus , i m. – kaplan incommodium , i n. – škoda, nehoda receptor , oris m. – pokladník, výběrčí
capellanus campestris – polní kaplan inconsulvus , a , um – nezvratný receptor steurarum – berní
capellanus localis – místní kaplan, lokalista incorporo , are – vtělit, připojit, přidat recessionalia , ium n. (-les) – dárek při odchodu, zpro pitné, odchodné
capellarius , i m. – správce kaple incorruptus , a , um – neporušený, nezkažený recessus , us m. – odchod
capetium , ii n. – kopa sena, míra pro obilí požaté nastojato, kopa, hromada, mandel incrementum , i n. – růst, r ozvoj recipio , ere , cepi , ceptum – přijímat, vzít, dostat, vybrat, odebrat, zabavit
capilii , capillae – vlasy increpo , are , avi , atum – lát, plísnit, řinčet, vyčítat, obořit se recognosco , ere , gnovi , gnitum – uznávat, vyznávat, poznávat, prohlížet
capillamentarius – parukář, kadeřník inculpo , are: inculpatus , a , um – bezúhonný recommendo , are , avi , atum – doporučit
capillo , are – škubat za vlasy incultus , a , um – nepěstěný, neobdělaný rector , oris m. – řídící, učitel, ředitel, správce
capio , ere , cepi , captum – chytit, zajmout, zmocnit se incumbo , ere , cubui , cubitum – ulehnout, dolehnout rector ludi , scholae – řídící učitel
capitalis , e – hlavní, úhlavní incunabula – rodiště, původ rector scholarum – ředitel škol
capitaneus , i m. – hejtman indago , inis f. – háj rectus , a , um – přímý, rovný, správný
capitanus , i m. – hejtman inde – odtud, od té doby, proto recursum habere ad – obrátit se na
capitanus equestris – rytmistr indebitus , a , um – nezasloužený, nepatřičný recuso , are , avi , atum – odmítat, vzpírat se
capitanus provinciae praefectus – zemský hejtman index , icis alphabeticus – abecední rejstřík redarius – kočí, vozka
capitanus terrae – zemský hejtman indico , ere , dixi , dictum – oznámit, vyhlásit reddituarius – výběrčí, pokladník
capitulum , i n. – kapitula, kapitola indigator , oris m. – rourník reddituarius , ii m. – důchodní
cappa , ae f. – plášť, přehoz indigencia , ae f. – potřeba redditus , us m. (redi-) – důchod, příjem, plat, návrat
cappella – kaple betlémská,plášť sv.Martina, kaple indignatio , onis f. – zloba, rozhořčení reddo , ere , didi , ditum – vrátit, odevzdat, dát
caprarius , ii m. – pastevec, pastýř koz indignor , ari , atus sum – horšit se, rozčilovat se redeo , ire , ii , itum – vrátit se, přijít zpět
caprea , ae f. – koza (divoká), srnka indignus , a , um – nehodný redimo , ere , demi , demptum – vykoupit, koupit zpět
captivitas , atis f. – zajetí induco , ere , xi , ctum – zavádět, navádět redio , ire , ivi , itum ad propria (redeo) – v rátit se domů
captivo , are – zajmout, uvěznit indulgentia , ae f. – shovívavost, přízeň, odpustek reditus , us m. – návrat, příjem, důchod
captivus , a , um – zajatec indulgeo , ere , dulsi , – – být shovívavý, povolit, prominout refectio , onis f. – občerstvení, posilnění
capto , are , avi , atum – chytat, lapat indultum , i n. – povolení refectorium , ii n. – refektář, jídelna
captus , a , um mente – duševně chorý, slabomyslný indumentum , i n. – šat refero , ferre , tuli , latum – nést zpět, donést, oznámit
capucium czotatum – kápě zakrývající obličej induratus , a , um – zatvrzelý reficiens , entis – oprávce, správkař
caput , capitis n. – hlava, hlavní věc, osoba ineo , ire , ii , itum – vejít, vstoupit, začínat reficiens tegularum – pokrývač
caputia , ium cum leripipiis – kuklice s cípy inermis , e – bezbranný, neozbrojený reformatio , onis f. – oprava, náprava
caputia nodulata – kuklice s cípy infamis , e – bezectný, n ečestný reformo , are , avi , atum – opravovat, přetvořit, obnovit
carbanista – přívozník infamo , are , avi , atum – učinit bezectným, obvinit regale , is n. – královské právo, regál
carbo , onis m. – uhlí infans , antis n. – dítě regens chori – ředitel kůru, sbormistr
carbonarius , ii m. – uhlíř infantes , ium n. – děti regesta – záznamy, soupisy, výtahy
carbonista , ae m. – uhlíř infarktus – infarkt regestum , i n. – matrika, rejstřík
carcer , eris m. – vězení, žalář infectio – infekce, nákaza regimen , inis n. – řízeni, vláda, vedení
carcerarius , ii m. – žalářník, profous infector , oris m. – barvíř regimen aulicum – správa dvora
carcinoma , atis – rakovina inferius – níže regimen pedestre – pěší pluk
carentia , ae f. – nedostatek infernalis , e – pekelný regimentum , i n. – pluk
careo , ere , ui – (+ 6. p.) – postrádat, nemít, být zbaven infernum , i n. – peklo regimentum dymachorum – pěší pluk
carinarius , ii m. – barvíř infero , inferre , intuli , illatum – vnášet, přinášet, působit regina , ae f. – královna
Carinthia , ae f. (Cha- , Ka-) – Korutany infestatio , onis f. – nepřátelský postup, útok regio , onis f. – kraj, území, země
Carinthianus , a , um (Cho-) – korutanský, Korutanec infidelis , e – nevěrný, nevěřící registrum , i n. – rejstřík
caritas , atis f. – vážnost, láska infillibilitas , atis f. – neomylnost (církve) registrum imperiale – říšská registratura
carmen , inis n. – báseň, píseň infirmitas – slabost, nemoc registrum provinciae – desky zemské
carminator , oris m. – mykač infirmitas , atis f. – slabost, bezmocnost regius , a , um – královský
carnarius – řezník infirmus , a , um – slabý, bezmocný, nemocný regno , are , avi , atum – vládnout, panovat
carnifex , icis m. – řezník, pohodný, kat inflammatio – zánět regnum , i n. – království
carnisprivium , i n. – masopust inflammatio renum – zánět ledvin rego , ere , rexi , rectum – řídit, ovládat
caro , carnis f. – maso, tělo infligere poenam – ukládat trest relator , oris m. (ad tabulas) – posel (k deskám zemským)
carpentarius , ii m. – tesař, vozka, kárník, kolář infligo , ere , xi , ictum – zasadit, způsobit relaxo , are , avi , atum – povolit, odpustit
carpentator – tesař, kolář informatrix , icis f. (puellarum) – učitelka (dívek) relicta , ae f. – vdova
carpo , ere , psi , ptum – trhat, rvát informo , are , avi , atum – poučit, zpravit relictus , a , um – opuštěný, pozůstalý
carreria , ae f. – ulice infortunium , ii n. – neštěstí, nehoda religio , onis f. catholica aut aliena – náboženství katolické nebo jiné, cizí
carruca , ae f. – fůra infra (přísl. i předl. – ) dole, pod, během religiosus , i m. – mnich, řeholník
carrucarius – kočí infra annum – během roku, do roka relinquitur – zbývá
carrucarius , ii m. – kárník, kočí infra tempus – načas, včas relinquo , ere , liqui , lictum – zanechat, opustit
cartarius , ii m. – papírník infrascriptus , a , um – podepsaný, níže psaný reliquus , a , um – zbylý, zbývající
carus , a , um – milý, drahý infringo , ere , fregi , fractum – lámat, porušovat, zeslabit, zlomit remedium , i n. – lék, náprava
casa , ae f. – domek infusor – tavič, slévač remedium anime – spása duše
casacus – lupič infusor , oris m. – lijec, nalévač remissio , onis f. – odpuštění
casarius , ii m. – domkář infusor acidularum – nalévač kyselky, min. vody removeo , ere , movi , motum – odstraňovat
casearius – sýrař infusor campanarum – zvonař renovator , oris + gen. (calceorum) – správkař, příštipkář, oprávce, obnovovatel
caseator , oris m. – sýrař ingenium , ii n. – nadání, záminka renovator aestuariorum – oprávce parních lázní
cassarius – síťař ingenuitas – svobodný rod, stav renovator sotularium – švec vetešník, reflíř
casso , are – rušit, odvolat ingenuus , a , um – vrozený, svobodný, důstojný renovator vestium – vetešník, správkař
castellanus – kastelán, klíčník ingero , ere , gessi , gestum se de… – vměšovat se, přejímat renuntio , are , avi , atum alci aliquem – vypovědět, odříci
castellanus , i m. – župan, kastelán, purkrabí, správce hradu inglorius , a , um – neslavný reparator , oris m. – oprávce
castellum , i n. – tvrz, zámek ingravesco , ere , – , – – zhoršovat se reparator platearum – dlaždič
castigator , oris m. (-gna-) – správce káznice ingredior , gredi , gressus sum (4. p) – vstoupit, vpadnout reparator tegularum in tectis – pokrývač
castra pl. – tábor, hrady inhibeo , ere , ui , itum – zadržovat, zakázat reparo , are , avi , atum – nahradit, opravit, obnovit
castrator , oris m. (iuvenum) – nunvář inhibitio , onis f. – zákaz repente – náhle, nečekaně, znenadání
castrum , i n. – hrad inchoatus , a , um – počatý, začatý repentinus , a , um – náhlý, nepředvídaný
castus , a , um – čistý, bezúhonný inimicus , a , um (i subst.) – nepřátelský, nepřítel reperio , ire , repperi , repertum – nalézat, objevit, shledat
casus , us m. – pád, případ inimpedite – bez překážet repertus , a , um – nalezený, shledaný
catalogus , i m. – matrika iniquitas , atis f. – nerovnost, bezpráví repeto , ere , ivi (ii) , itum – vrátit, žádat zpět
catalogus baptizatorum – křestní matrika iniquus , a , um – nestejný, nespravedlivý repleo , ere , evi , etum – naplnit, doplnit
catalogus confirmatorum – matrika biřmovaných inire consilium – pojmout úmysl, zamýšlet reporto , are , avi , atum – nést zpět, přinést zprávu
catalogus confitendorum – zpovědní matrika inire fugam – dát se na útěk reprehendo , ere , hendi , hensum – kárat
catalogus coniugatorum – matrika snubní initiatus , a , um – počatý, začatý repugno , are , avi , atum – odporovat, bojovat proti
catalogus copulatorum – matrika oddací initium , ii n. – začátek, počátek, původ reputo , are , avi , atum – vypočítat, uvážit, rozvážit
catalogus defunctorum , mortuorum – úmrtní matrika iniungo , ere , nxi , nctum – ukládat, vkládat requiro , ere , quisivi , itum – žádat, vybírat
catalogus proclamatorum – matrika ohlášek iniuria , ae f. – bezpráví, křivda, ústrk, věc neprávem nabytá res , ei f. domestica – hospodářství, správa domu
catarrhus intestiorum – zánět střev iniustus , a , um – nespravedlivý res institales – kupecké zboží
catena , ae f. – řetěz, pouto innatus , a , um – vrozený rescribo , ere , psi , scriptum – odepsat, odpovědět
cathabultas laborat – dělá šípy innitor , niti , nixus (nisus) sum alci rei – věnovat se, usilovat reseda , ae f. – rezeda
caupo – hospodský, hostinský innotesco , ere , notui – oznámit, sdělit, vejít ve známost reseda luteola – rýt obecný
caupo , onis m. – šenkýř, hostinský inoboediens , entis – neposlušný reserator – klíčník
caupona , ae f. – krčma, šenk, hospoda inquam – obv. 3. os. sg. a pl.: inquit ,inquiunt – pravím, říkám reservatio , onis f. – výhrada, vyhrazení
causa (s př – edcházejícím 2. p.) kvůli, pro inquilinus , i m. – cizí poddaný, podruh, nájemník, příbuzný domácího reservo , are , avi , atum – chovat, uchovat, vyhradit
causa , ae f. – soudní pře, proces inquiro , ere , quisivi , quisitum – vyhledávat, vyšetřovat residentia , ae f. – sídlo
causa super – spor o inquisitio , onis f. – vyšetřování residuus , a , um – zbylý
causa super decimis – spor o desátky insanus – nezdravý resigno , are (officium) – vzdát se (úřadu), dát zpět
causa vertitur – probíhá spor inscribo , ere , psi , ptum – zapsat, vepsat resigno , are , avi , atum – odkázat v závěti, splatit
causam introducere – zahájit při inscriptus , a , um – zapsaný, napsaný resipisco , ere , ii , – – přijít opět k rozumu, vzpamatovat se
causam movere – vést při insero , ere , serui , sertum – vkládat, vsunout, přimísit resistentia , ae f. – odpor
causidicus , i m. – právní zástupce, návladní insidia , ae f. – úklady resisto , ere , restiti , – – odporovat, stavět se na odpor
causo , are , causor , ari – způsobit insidiae , arum f. – úklady, nástrahy respectivus , a , um – příslušný
cautus , a , um – opatrný insigne – znak, známka respicio , ere , spexi , spectum in aliquid – vztahovat se k něčemu, týkat se něčeho
caveo , ere , cavi , cautum – stříci se, mít na pozoru, ručit, pečovat o někoho insolentia , ae f. – zpupnost, opovážlivost, smělost respondeo , ere , spondi , sponsum alci de.. – ručit, odpovídat někomu za …
cavo , are , avi , atum – hloubit, vymílat inspector , oris m. – dozorce, inspektor responsum , i n. – odpověď
cazarius – domkář inspector aedificiorum – dozorce stavby, stavebník respuo , ere , ui , – – vyvrhnout, odmítnout
cealator – pokrývač inspector bancalitatis – finanční dozorce restiarius , ii m. – provazník
cedo , ere , cessi , cessum – ustoupit, postoupit n ěco inspector carnium – ohledač masa restio , onis m. – provazník
celebro , are , avi , atum (missam) – konat, slavit, sloužit mši inspector silvarum – lesní inspektor restituo , ere , ui , utum – obnovit, znovu dosadit, vrátit
celer , celeris , celere – rychlý insperato – náhle resulto , are , avi , atum – odrážet se, vznikat, zbývat
celerarius , ii m. (eller) – sklepmistr, kuchlmistr, sklepník inspicio , ere , spexi , spectum + 4. p. – nahlédnout do, hledět na rete , retis n. – síť
celestis – nebeský instabilis , e – nestálý retiarius , ii m. – síťař
cellarius , i m. – sklepmistr, správce sklepa instantia , ae f. – naléhání, příkaz, prosba, nátlak, instance, úřad, stolice reticulator , oris m. – pletač
celsitudo , inis f. – výsost instantia regni – místodržitelství reticulator tibialium – punčochář
celtnarius , ii m. – caletník, perníkář instita , ae f. – krám, stánek retro (přísl. a předl.) – vzadu, za
cementarius – cementář institalis , e – kupecký, určený k obchodu reus , a , um – obžalovaný
cementarius , ii m. – zedník institor – kupec, kramář revelo , are , avi , atum – odhalit
cementarius primarius – polír institor , oris m. – podomní obchodník, kupec, kramář reverendus , a , um – důstojný
cementum , i n. – zeď, cement institorius , a , um – kupecký, kramářský, kramář revertor , i , reverti – vrátit se
cenobium , ii n. – klášter institrix , icis f. – kramářka, obchodnice revisor , oris m. – dozorce, revizor, přehližitel
censeo , ere , censui , censum – hodnotit, soudit, myslet si instituo , ere , tui , – – ustanovit revisor in metallicis – horní dozorce
censita , ae m. – úročník insto , are , institi , – – naléhat, nastávat revisor tabacae – dozorce nad tabákem
censitor , oris m. – berní, výběrčí instrumentalista , ae m. – nástrojař, výrobce hudebních nástrojů, hudebník revoco , are , avi , atum – odvolat se
censor , oris m. – rychtář vesnický, censor (knih) instrumentum , i n. – nástroj, listi na, vysvědčení, nářadí, prostředek rex , regis m. – král
censuo , are – platit úrok, poplatek instrumentum de praestito homagii iuramento – vysvědčení o vykonání poddanské přísahy rhedarius , ii m. – kočí
census , us m. – úrok, plat, daň, majetek insufficientia – selhání činnosti rideo , ere , si , sum – smát se
centenarius , ii m. – stonásobný insultus , us m. – nájezd, šturm, urážka, posměch, napadení, útok ripa , ae f. – břeh (řeky)
centrix , icis f. – nevěstka insultus apoplecticus – záchvat mrtvice risus – rýže
centurio , onis m. – setník, hejtman insuper – nadto, k tomu rite – řádně, náležitě
cepa (též caepa) , ae f. – cibule insurgo , ere , rexi , – – povstat, zdvihnout se roboro , are , avi , atum – posílit, upevnit
cephalea – bolest hlavy intabulatio , onis f. – zápis do desk zemských robur , oris n. – síla, potvrzení, pevnost
cera , ae f. – vosk intabulo , are , avi , atum – zapisovat do desk rogo , are , avi , atum – žádat, prosit
cerarius – svíčkář, voskař integer , a , um – celý, úplný, nezmenšený rosa – růže
cerarius , ii m. – voskař, svíčkař integro , are , avi , atum – zcelit, spojit v jedno rota , ae f. – kolo
cerdo – koželuh intellego , ere , lexi , lectum – rozumět, pochopit rotarius , ii m. – kolář
cerdo , nis m. – koželuh, jirchář intendo , ere , tendi , tentum – směřovat, upírat se, zamýšlet, napnout, usilovat rotifex , icis m. – kolář, nápravník, koloděj
cerefusor , oris m. – sladovník? voštník? intendo , ere alci rei , de alqa re – dbát, starat se o něco rotulifex , icis m. – kolečník
ceres , eris f. – obilí intentio , onis f. – úsilí, námaha, péče rubeolae – osýpky, spalničky
cereus , i m. – svíce intentivus , a , um – směřující rubetum , i n. – ostružina, pastvisko, vrch s chrastím, křovinatá stráň
cerevisia , ae f. – pivo intentivus existo – směřu ji rubeus , a , um – ostružinový, rudý
cerevisia alba – bílé pivo intercedo , ere , cessi , cessum – vstoupit mezi, zakročit rugatrix , icis f. – švadlí, vyšívačka
cerevisia Martialis – pivo březňák intercessio , onis f. – zákrok, přímluva rugitus , us m. – řvaní, řev
cerevisia martiana – mařec, březňák intercludo , ere , usi , usum – uzavřít, obklíčit rumpo , ere , rupi , ruptum – zlomit, roztrhnout, zrušit
cerevisiarius – pivovarník, sládek, šenkýř interea – zatím, mezitím ruo , ere , rui , – – řítit se, hnát se
cerevisiarius , ii m. – pivovarník, sládek interficio , ere , feci , fectum – zabít, usmrtit rupator , oris m. – škřidlář
cerno , ere , crevi , cretum – vidět, spatřit, pozorovat interrogo , are , avi , atum (+ 4. p. nebo de + 6. p.) – ptát se nač rupes , is f. – skála, sráz, propast
ceroplasta , ae m. – voskář, caletník intersum , esse , fui (+ 3. p.) – zúčastnit se, být při něčem ruricola – rolník, sedlák, venkovan
ceroplastarius – voskář intervallum , i n. – období rus – statek, otcovská pole
ceroplastrarius , ii m. – voskář interventus , us m. – zákrok, přímluva rusticus , a , um – venkovský, selský, hrubý
certamen , minis n. – zápas, závod, boj intestatus – zemřelý bez závěti rusticus , i m. – sedlák, venkovan, dědic
certionem facit – ujišťuje intimatio , onis f. – sdělení rusticus liber – svobodník
cervillarius – přilbář, helmíř intimo , are , avi , atum – sd ělovat rusticus originarius – dědic, sedlák prvotně usedlý
cessio bonarum – dobrovolné postoupeni majetku intimo , are leccionem – ohlašovat přednášku sabbatum , i n. – sobota
cesso , are – přestávat intitulo , are , avi , atum – zapisovat (na univerzitu) sacculus , i m. pistrinus – pytel na pečivo
ciffus , i m. – šálek intro , are , avi , atum (+ 4. p.) – vstoupit, vniknout saccus , i m. – pytel
cimeterium , ii n. (-mi-) – hřbitov introduco , ere (causam) – zahájit při sacellanus , i m. – kaplan
cimex , icis f. – štěnice introduco , ere , duxi , ductum errodem alci – uvádět někoho v omyl sacellum – kaple, svatyňka
cingarus , i m. – cikán introligator – knihař sacer , sacra , crum – posvátný, zasvěcený, svatý
cingularius , ii m. – pasíř intromisceo , ere , ui , mixtum – vměšovat se sacerdos , dotis m. – kněz
cingulator – řemenář intromitto , ere , misi , missum se de … – vměšovat se, přebírat, ujmout se držby, vlastnictví sacramentis omnibus munitus , providus – zaopatřený všemi svátostmi
cingulator , oris m. – pasíř intuens , ntis – dívající se, hledící sacramentum , i n. – svátost oltářní, přísaha
cingulum , i n. – pás, opasek intueor , tueri , intuitus sum – pohlížet, dívat se sacretarius , ii m. – kostelník
ciphus , i m. – číše intus – uvnitř sacrilegus , a , um (i subst.) – svatokrádežný, svatokrádce
cippus , i m. – kůl, sloup, pranýř inutilis , e – neužitečný, nepoužitelný sacrista , ae m. – kostelník
ciraticator , oris m. – švabíř, pozlacovač, ozdobník invado , ere , vasi , vasum – vtrhnout, vniknout, napadnout sacristanus , i m. – kostelník
circa + akuz. – kolem, u invalesco , ere , valui , – – zesílit, nabýt síly sacrosanctus , a , um – nejsvětější
circiter – asi, kolem, okolo invenio , ire , veni , ventum – najít, nalézt, shledat, vynalézat saebator , oris m. – lojovník
circitus , us m. (circuitus) – újezd, okolí, obvod, okruh inventio , onis f. – soudní nález saebestrator , oris m. – lojovnik
circulator – truhlář, bednář, bečkář investigo , are , avi , atum cervum – stopovat jelena saeclum – věk, pokolení, rod
circulus , i m. – kraj, kruh investio , ire , ivi , itum de aliqua re – propůjčit léno saecularis , e – stoletý, časný, světský
circumduco , ere , xi , ctum – vést kolem, nechávat stranou invicem – navzájem saeculum , i n. – svět, světský život, století, věk, časnost
circumferencia , ae f. – obvod, hranice invideo , ere , vidi , visum – závidět saepe – často
circumferencialiter – kolem dokola inviolabilis , e – neporušitelný sagitta , ae f. – šíp, střela
circumspectus , a , um – obezřelý, opatrný invisus , a , um – nenáviděný, nenávidící, nepřátelský sagittarius , i m. – lučištník, výrobce kuší
circumstancia , ae f. – okolnost, stav, podmínka invito , are , avi , atum – pozvat, zvát sagitto , are , avi , atum – střílet
circumvallo , are , avi , – atum obléhat ioculator , oris m. – šprýmař sal , salis m. – sůl, solnice
cirotheca , ae f. – rukavice ioppatoxa , ae m. – kabátník saliator , oris m. – slanař, obchodník se solí
cirulgicus , i m. – ranlékař iopula , ae f. – kabátec salifer , eri m. – slanař
cista , ae f. – truhla, truhlice, skříň iopulator , oris m. – kabátník, mentler salinarius , ii m. – solař
cistarius – truhlář, bednář, bečkář ipso facto – tou skutečností, tím činem salista , ae m. – solník, solivařič
cistator , oris m. – truhlář ira , ae f. – hněv salium , ii n. – trůn
cistifex – truhlář, bednář, bečkář irremissibiliter – bez odpuštění, nezvratně, nemilosrdně salnitrum , i n. – ledek
cistulator – truhlář, bednář, bečkář irrito , are , avi , atum – prohlásit za neplatné salsamentarius , ii m. – nasolovač, uzenář
cistulator , oris m. – truhličník irrogo , are , avi , atum opprobium alci – způsobit urážku saltuarius – lesník, myslivec
citatio , onis f. – půhon, žaloba irruo , ere , rui , – – vyřítit se na, hnát se salus , utis f. – spása, pozdrav, zdraví, blaho
cithareda , ae m. – loutnař, citárník is – ten, ta, to, on, ona, ono salutaris , e – zdravý, zdraví prospěšný
cito , are , avi , atum – pohnat před soud, povolat, předvolat isatis , idis f. tinctoria – boryt barvířský saluto , are , avi , atum – zdravit
cito , are de capite – pohnat z hlavy (zabití) ita – tak salvo iure – bez porušení práva
civilis , e – měšťanský, městský, veřejný, světský iter , itineris n. – cesta, pochod salvo tamen – ale tak, že…
civis – občan, obec iter arripere – vydat se na cestu samiator , oris m. – puléř kamení
civis , is m. – měšťan, občan iter arripere – vydat se na cestu sana mentis deliberatione previa – po předchoz í zralé úvaze
civitas – město itidem – totéž, opět sanctimonia , ae f. – svatost, bezúhonnost
civitas – občanský itineror , ari , atus sum – konat cesty sanctimonialis , is f. – jeptiška
civitas , atis f. – město, obec iubeo , ere , iussi , iussum (+ 4. p.) – rozkazovat (někomu) sanctus , a , um – svatý
civitas regiomontana – královské horní město iudaeus , a , um (i subst.) – židovský, žid sandix , icis f. – suřík, minium
clam – tajně iudex – rychtář, soudce sane – se zdravým rozumem
clamo , are , avi , atum – volat, křičet iudex , icis m. – soudce, rychtář sanguis , inis m. – krev, rodina, potomstvo
clamor , oris m. – křik iudex forensis – tržní rychtář sano , are , avi , atum – uzdravovat, léčit
clarifico , are , avi , atum – proslavit iudex mendicorum – rychtář žebráků sanus , a , um – zdravý, rozumný
clarus , a , um – jasný, slavný iudicialis , e – soudní, rychtářský sapiens , entis – moudrý, mudrc
claudo , ere , clausi , clausum – zavřít, uzavřít iudicissa , ae f. – rychtářka sapientia , ae f. – moudrost
claudo diem extremum – umírám iudicium , ii n. – soud, rychta sapio , ere , ii , – – chutnat, poznávat, rozumět
claustralis , e – klášterní iudico , are , avi , atum – soudit, myslet, rozhodovat sapo , onis m. – mýdlo
claustrarius – zámečník iugerum , i n. – jitro (půdy), korec saponarius , ii m. – mydlář
claustrarius , ii m. – zámečník iulius – červenec sapunista , ae m. – mydlář
claustrum , i n. – klášter, závora, zámek iunius – červen saratector – pokrývač
clausula , ae f. – doložka, klausule iuramentum , i n. – přísaha sarcina , ae f. – ranec, uzel
clausula anteferi – doložka o přednostním právu iuratus in metallicis , montanisticus – horní, důlní přísežný sarcitor – pokrývač
clausura , ae f. – klášter iurisdictio , onis f. – soudní pravomoc, výkon pravomoci sarrator , oris m. (serr-) – výrobce pil
clavarius – hřebíkář iuro , are , avi , atum – přísahat sartor , oris m. – krejčí
clavarius , ii m. – hřebičník, hřebíkář ius emporii – nucený sklad obchodníků sartor caligarum – kalhotnik, krejčí kalhot
clavicularius – zámečník, hřebíkář ius obligationis – právo závazkové, obligační sartor lignorum – struhař, prknář
claviculator , oris m. – hřebičník ius patronatus – patronátní (podací) právo sartorius – krejčí, kalhotář
claviger , eri m. – klíčník, komorník iussu – na rozkaz, z příkazu satisfacio , ere , feci , factum in aliqua re , (de + 6. p.) – učinit v něčem zadost, zaplatit, nahradit
clavis , is f. – klíč iussu et auctoritate – z rozkazu a moci úřední satisfacio , onis f. – zadostiučinění
clavulator , oris m. – hřebičník iussum , i n. – rozkaz, nařízení sator – zahradník
clavus , i m. – hřebík iustitia , ae f. – spravedlnost sator , oris m. – rozsévač, zahradník
clavus scindulinus – hřebík šindelový iustitiarius , ii m. – popravce, justiciár satrapa , ae m. – dozorce
clavus tegulinus – hřebík na latě iusto titulo – plným právem satrapa tabacae – tabáční dozorce
clementia , ae f. – mírnost, laskavost, šlechetnost iustus , a , um – spravedlivý satrapes – dozorce
clenodium , ii n. – klenot, šperk iuvenis , is (m.) – mladý, mládenec, mladík, tovaryš satteles – dráb, pochop
clepsidra , ae f. – vodní hodiny, trativod iuvo , are , iuvi , – (+ 4. p.) – podporovat, pomáhat satus , us m. – setba, setí
clericus , i m. – klerik, duchovní iuxta + 4. p. – podle, vedle saxifragus – lamač kamene
clerius – kněz, duchovní iuxta formam consuetam – obvyklou formou, způsobem Saxones , um m. – Sasové
clerus , i m. – duchovenstvo jaculator – lovec, myslivec scabinus , i m. – konšel, kmet
clipearius , ii m. – zbrojíř štítu janitor – klíčník, vrátný scabinus terrae – zemský konšel
clipeator , oris m. – zbrojíř štítu joppa , ae f. (též i-) – kabát, kazajka, kabátec scandalum , i n. – pohoršení
clostrarius , ii m. – zámečník joppator , oris m. – kabátník scandula , ae f. – šindel
clustor – kovář jubileus annus – milostivé léto scannifasor , oris m. – šindelář (?)
cmetho , onis m. – poddaný, kmán, sedlák judiciarius , a , um – soudní scansor , oris m. – důlní
coarbiter , tri m. – spolurozhodčí jugiter – stále, vytrvale scansor molarum – mlýnský, důlní
coartifex , icis m. – člen téhož cechu, řemeslník juratus , i m. – přísežný (konšel) scarlatina – spála
coator – výběrčí jure mediante – právem poloviny? sceleratus , a , um – zločinný
coclearius , i m. – lžičník, lžičař, lžičíř jurista , ae m. – právník, člen právnické fakulty sciens – právník
coctor , oris m. – kuchař jus , juris n. – právo, pravomoc scientia , ae f. – věda, vědění, znalost
coctor sevi – mydlář justitia mediante (assignare) – po spravedlivé polovině (připsat) scilicet – totiž, to jest, rozumí se
cocus – kuchař juvene – mladý scindula , ae f. – šindel
cocus , i m. – kuchař, pekař juvenem – mladík, mládenec scintilla , ae f. – jiskra
codex – kniha, spis, seznam labarum , i n. – korouhev, vlajka scio , scire , scivi , scitum – vědět, znát, umět
coelebs , libis – neženatý, bez potomků labor , oris m. – práce scirrhoma – rakovinný nádor
coelum , i n. – nebe laborans , antis m. – pracovník scirrhosis – rakovinný nádor
coemeterium , ii n. – hřbitov laborans pixides – puškař scirrhus – rakovinný nádor
coemeterium ad parochiam , par-e – farní hřbitov laborans praetextas – stuhař sclopetarius , ii m. – puškař
coepi , coepisse – začínat laborans strigillorum – kartáčník sclopetarius aulicus – dvorní, komorní myslivec
cofflinum , i n. – koflík laborarius – dělník, pracovník sclopetum , i n. – puška
cogito , are , avi , atum – přemýšlet, uvažovat, myslet laborator , oris m. – dělník scolaris , is m. – žák, student
cognatio – pokrevní příbuznost laboriosus , a , um – pracovitý, pilný scoparius – košťař, metlař
cognatus , i m. – příbuzný laboro , are , avi , atum – pracovat scorbutus , i m. – kurděje, skorbut, rozklad krve
cognomen , inis n. – příjmení lac , lactis n. – mléko scortum – nevěstka
cogo , ere , coegi , coactum – shánět, dohánět, nutit lacrima , ae f. – slza scotomia – bezvědomí
cohors , tis f. – prapor vojska lactarius – mlékař scriba , ae m. – písař
cohors loricata – prapor kyrysníků lacticium , ii n. – dojení scriba ad portam – písař u brány městské
colenda , ae f. – koleda lacus , us m. – džber (míra, 2 centnýře) scriba ad teloneum – celní, mýtní písař
colla cellariorum – vchod do sklepa ladula , ae f. – truhlička scriba annonae – obilní, obroční písař
collacio , onis f. (ad.) – udělování (církevních úřadů), dar, dávka, příspěvek, srovnání laesio – poranění scriba civitatis – městský písař
collapsus – zhroucení laetalis , e – smrtelný scriba communitatis – měšťanský, městský písař
collecta , ae f. – daň, městská dávka, clo, sebrané peníze, berně, kolekta (liturg.), sbírka kázání lagena , ae f. – láhev scriba contributionum – kontribuční, berní písař
collector , oris m. – sběratel, výběrčí lagenarius , ii m. – láhevník, lahvičník, hrnčíř scriba culinae – kuchyňský písař
collector panniculorum – hadrník, hadrář lamellator , oris m. – plíškař, čepelník scriba frumentarius – obroční písař, obročník
collector porcorum – svinař lamentabilis , e – žalostný, smutný scriba frumenti – obroční písař
collector steurae – berník lamentabiliter – úpěnlivě scriba in porta – branný písař
collega , ae m. – druh, společník lamina , ae f. – plátek scriba metallarius – horní písař
collega scholae – učitelský pomocník, mladší učitel laminarius , ii m. – klempíř scriba piscinarum – rybniční písař, porybný
collegium , ii n. – kolej, sbor, bratrstvo lampadarius , ii m. – lampář scriba postae – poštovní pomocník
colligo , ere , legi , lectum (vinum) – sbírat víno, shromažďovat, vybírat lampas , adis f. – svítilna scribo , ere , scripsi , scriptum – psát
colloco , are , avi , atum – umístit, pronajmout, usadit lana , ae f. – vlna scricarius , ii m. – prýmkař
colloquium , ii n. – rozhovor, rozmluva lanearius – láník scrinianus , ii m. – truhlář
collum , i n. – šíje, krk lanearius , ii m. – láník, sedlák celoláník scrinium , ii n. – skříň
colo , ere , colui , cultum – ctít, pěstovat, vzdělávat laneus , i m. – lán scriptor , oris m. – písař, spisovatel
colonus – osadník laniarius – řezník scriptura , ae f. – psáni, Písmo, citát z bible
colonus , i m. – osadník, nájemce, sedlák, zemědělec laniator , oris m. – řezník scriptus , a , um – napsaný, psaný, písemný
colorator – barvíř lanifex – vlnař, tkadlec scropha , ae f. – svině
colorator , oris m. – barvíř koží lanifex , icis m. – vlnotepec, vlnař, vlnák scropharius , ii m. – sviňák, honák
colorator cutium prutenarum – barvíř koží pruských lanificus – vlnař, tkadlec sculptor , oris m. – řezáč, řezbář, sochař
colorator panni – barvíř suken lanio , onis m. – řezník sculptor iconum – řezáč obrazů
columbinus , a , um – holubí, holubičí lanitextor , oris m. – tkadlec plátna, soukeník sculptor imaginum – řezbář, obrazník
comburo , ere – shořet, spálit lanius – řezník scultetus , i m. – šoltys, představený, starosta
combustio – spálenina lanyz – lanýž scutella , ae f. – miska
combustorium , ii n. – pec, výheň lapicida , ae m. – kameník scutellarius – mísař
comedo , ere , edi , esum – jíst lapidarius , ii m. – dlaždič, kameník scutellator , oris m. – mísař, šisléř
comes , itis m. – člen družiny, hrabě, hradský správce, průvodce, druh lapidicida , ae m. – kameník sebum , i n. (též sevum , sae-) – lůj
comes sacri Romani imperii – říšský hrabě lapidista , ae m. – kameník secator lignorum – tesař
comessacio , onis f. – žranice lapis , idis m. – kámen (míra) secedo , ere , cessi , cessum – odejít
comestibilia (merces) – věci k jídlu lapsa – dopustila se (o matce nemanželské) secretarius , ii m. – tajemník
cominarius , ii m. – kominík lapsator , oris forficum – nůžkař, nožíkář secretarius regiminis aulici – tajemník dvorský a nejvyšší magister
cominator – kominík lapsus , us m. – pád secularis , e – světský, neřeholní
comitatus – hrabě, hrabství lapsus vite – konec života secundina , ae f. – druhá kmotra
comitissa , ae f. – hraběnka lardum , i n. – slanina secundogenitus , a , um – druhorozený
comitiva , ae f. – družina, průvod, doprovod largiente dei gratia – s přispěním boží milosti secundum excessuum exigenciam – jak to vyžadují přestupky
commaneo , ere , nsi , nsum – zůstávat, pobývat largior , iri , itus sum – štědře dávat, uštědřovat secundum normam – podle předpisu
commendator , oris m. – komtur, správce komendy latens , entis – skrytý, tajný secundum placitum suae voluntatis – podle svého rozhodnutí a vůle
commensalis , is m. – soustolovník, člen užší družiny lateo , ere , ui , – – být skryt, tajit se securis , is f. – sekera
commercium , ii n. – obchod, výměna later , eris m. – cihla, taška securitas , atis f. – bezpečnost
commino , are , avi , atum – hrozit laterarius , ii m. – cihlář, laterník secus (přísl.) – jinak
comminuo , ere , ui , utum – roztříštit, rozbít, zmenšit lateres murales – cihlové zdi sedeo , ere , sedi , sessum – sedět
commissarius , ii m. – poručník, komisař, pověřenec, zmocněnec laterista , ae m. – cihlář sedes , is f. – sídlo, stolec, trůn
commissarius belli – válečný, polní komisař latomus , i m. – skalník, kameník sedes apostolica – Svatá stolice
commissarius in limitibus – hraniční, pohraniční komisař lator (torturae?) , oris m. – navrhovatel sedes qui laborat – stoličník
commissarius regis – královský komisař latrifex – cihlář sella , ae f. – židle, sedlo, sedadlo, křeslo, stolice
committo , ere , misi , missum – přepustit, ponechat, dát, poručit, odevzdat, nařídit, spáchat, spojovat latro , nis m. – lupič sellator – sedlář
committo , ere aciem mentis ad alqd – věnovat pozornost něčemu laudo , are , avi , atum – chválit sellator , is m. – s edlář
committo , ere ad percipiendum – svěřit k přijetí, držení laus , laudis f. – chvála, sláva semen , inis n. – vikev
committo , ere ad regendum – svěřit do správy, zmocnit lavo , are , lavi , latum – mýt seminex , cis – polomrtvý
committo , ere proelium – svést bitvu leccio , onis f. – přednáška, čtení semirusticus – půlláník
commodum , i n. – pohodlí, prospěch, zisk, užitek lectisternia , orum n. – ložní prádlo semirusticus , i m. – půlláník, chalupník
communa , is n. – obecný statek, věc lectus , i m. – lože, postel, sňatek semita , ae f. – stezka
communicatus , a , um – přijav svátost oltářní legatus optio – zástupce velitele semper – vždy
communicavit – přijal svátost oltářní legio , onis f. pedestris – pěší pluk sempiternus , a , um – věčný
communico , are , avi , atum (3. p.) – sdílet, dělit se, stýkat se, přijímat (tělo Páně) legislator , is m. – zákonodárce senator – radní
communio , onis f. – přijímání, společnost, společenství legitima – manželská, vlastní senator , oris m. – městský radní
communio calicis – přijímání z kalicha legitima causa – závažná příčina senectus , utis f. – stáří
communio sub utraque specie – přijímání pod obojí legitimus , a , um – zákonný, manželský senex , senis (i subst.) – starý, stařec
communitas , atis f. – společenství, obec, občina lego , are , avi , atum – odkázat senior , oris (i subst.) – starší, stařešina
commuto , are , avi , atum – zaměnit, vyměnit lego , ere , legi , lectum – sbírat, číst senior civium , communitatis – obecní starší
comodum , i n. (in quo moratur) – místnost (v níž přebývá), jizba lepus , oris m. – zajíc senior fossorum , in metallicis – starší knap
compactor , oris m. librorum – knihař leripipium , ii n. cum I-is – cíp, cípatý, s cípy sensus , us m. – vnímání, smysl, mínění
compagnia , ae f. – kumpanie, setnina, rota Leta curia – Týnský dvůr sentencia , ae f. – rozsudek, mínění, výrok
compareo , ere , ui ,- – objevit se, dostavit se letum – smrt sentenciam ferre – vynést rozsudek
comparo , are , avi , atum – opatřovat, srovnávat, získávat, přirovnávat leuca , ae f. – míle sentenciam incidere , incurrere – podrobit se rozsudku
compater , tris m. – kmotr levans , antis – kmotr (hlavní, který držel dítě při křtu), kmotra sepator , seponista – lojovník
compedes , um m. – pouta (na nohou) levis , e – lehký sepelio , ire , ivi , itum – pohřbívat
compeditus , a , um – s pouty na nohou, v okovech lex , legis f. – zákon sepsis – otrava krve
compello , ere , puli , pulsum – dotlačit, vehnat, dohnat, donutit libarius , ii m. – caletník september – září
comperio , ire , ivi , itum – dovědět se, v pas. být usvědčen liber , a , um a subditela – svobodný, nepoddaný septimana , ae f. – týden
competenter – náležitě liber , bri m. erectus est – kniha byla pořízena, založena septimanalis , e – týdenní
competo , ere , ivi , itum alci – náležet, příslušet, slušet liber plenarius – kostelní kniha sepultor , oris m. – hrobař, hrobník
complanatus , a , um – urovnaný (spor) liber renatorum – křestní matrika sepultura , ae f. (ecclesiastica) – pohřeb (církevní), hrob, pohřební
complano , are , avi , atum – srovnat se zemí liber vinculi indissolubilis m. – nerozlučitelného pouta, sňatků sepum , i n. – lůj
complementum , i n. – doplněk, dodatek liber vitae et mortis m. – křestní, oddací a úmrtní sequor , sequi , secutus sum – následovat, provázet
compleo , ere , evi , etum – naplnit, vyplnit liberalitas , atis f. – laskavost, vlídnost sera , ae f. – závora, zámek
complex , icis m. – společník liberaliter – štědře serarius , ii m. – zámečník
compono , ere , sui , situm – složit, sjednat, domluvit liberi – děti serator , oris m. – zámečník
comprimo , ere , pressi , pressum – stisknout, potlačit, zkrotit liberi legitimi – manželské děti serenitas , atis f. – jasnost
compromitto , ere , si , ssum de alto et basso in aliquem – svěřovat někomu rozhodnutí pře libero , are , avi , atum – osvobodit, uvolnit serenus , a , um – jasný
compulsus: non compulsus – bez donucení, z vlastní vůle libertas , atis f. – lhota, zvůle, svobodství, svoboda, volnost, osvobození seriatim – po řadě, v tomto pořadí
computo , are , avi , atum – počítat libertinus , i m. – svobodník sericum , i n. – hedvábí
concedo , ere , cessi , cessum – povolit, dovolit, připustit držbu, užívání, postoupit, odkázat, dát privilegium libetarius , ii m. – perníkář, caletník series – sled časový, rod, rodokmen
conceptum , i n. – úmysl libra , ae f. – váha, libra serifex , icis m. – zámečník
concerno , ere , crevi , cretum – týkat se librarius , ii m. – knihkupec seriosus , a , um – vážný
concerno , ere Lucam (pecunia) – patřit komu (peníze) libri libertinorum – knihy svobodnické sermo , onis m. – psané kázání, řeč
concessio , onis f. – postoupení, dovolení libum , i n. – calta, mazanec, obětní pečivo sero , ere , sevi , satum – sít, sázet, v pas.: vzejít
conciliarius oeconomiae – hospodářský rada libum piperatum – pepřník serrarius , ii m. – pilař
concilium , ii n. – shromáždění, koncil licentia , ae f. – dovolení, povolení, libovůle, oprávnění serrator – prknář, pilař
concilium Tridentinum – koncil tridentský licet , ere , cuit (neos.) – je dovoleno sertifex , icis m. – věnečník
concinnator , oris m. – ozdobník licinius – jméno sertor , oris m. – drvoštěp
concivis , is m. – spoluměšťan, spoluobčan lictor , is m. – kat, katův pacholek, dráb, soudní sluha serva – služebná, služka
concludo , ere , si , sum – uzavírat, dělat závěr lid – železné nebo dřevěné víko krámu servare circa se – chovat u sebe
concremo , are – spálit, upálit (na hranici) liga , ae f. – stuha servilis , e – otrocký, nevolnický
concubina , ae f. – souložnice, kuběna ligamen , inis n. – otep servio , ire , ivi , itum – sloužit
concursus , us m. – sběh, shluk, shon ligator – dřevorubec servitium , ii n. – služba, poplatek, práce, povinnost, otroctví, poddanství
condescendo , ere , ndi , nsum alci aliquid n. de a. re – postoupit někomu něco, přenechat ligator , oris m. – vazač servitor , oris m. – sluha
condicio , onis f. – úmluva, požadavek, podmínka, stav, povoláni, postavení ligator librorum – knihař servo , are , avi , atum – zachovávat, dodržovat
condicionate – podmínečně, s výhradou lignarius – dřevař, tesař servus , i m. – nevolník, poddaný, pacholek, sluha, dráb, otrok
condicionate absolvit et extrema unctione unxit – podmínečně rozhřešil a poslední pomazání udělil lignarius , ii m. – dřevař, obchodník s dřívím, truhlář servus a manu – osobní sluha
condico , ere , dixi , dictum – smluvit (se), ujednat lignum , i n. – dřevo servus a pedibus – lokaj
conditor – cukrář ligo , onis m. – motyka servus losungae – služebník, biřic městského berního úřadu
conditor , oris m. – obchodník s kořením, kořenář, cukrář limator , oris m. – pilnikář sessionatus , a , um – usedlý
condo , ere , didi , ditum – založit limbolarius , ii m. (-bora-) – prýmkař seta , ae f. – štětina, žíně
conduco , ere , duxi , ductum – najmout limen , inis n. – páh setarius , ii m. – kartáčník
conductius – nádeník lingua , ae f. – jazyk, řeč setator , oris m. – štětkář
conductor – nájemce, pachtýř linicida , ae m. – pláteník, obchodník s plátny, lenař setistrator , oris m. – kartáčník
conductor , oris m. – nájemce linifex , icis m. – pláteník seu – nebo
conductor agrorum parochialium – nájemce farních polí linitextor , oris m. – tkadlec plátna, pláteník severus , a , um – krutý, přísný
conductus , us m. – průvod linteamen , inis n. (-the-) – prostěradlo sexagena , ae f. – kopa
conductus salvus – bezpečný průvod, glejt lintearius , ii m. – pláteník, plachetník, tkadlec plátna sexus , us m. – pohlaví
confectes , ium – cukrovinky linteo , onis m. – tkadlec plátna schisma , atis n. – rozkol, schisma
confector , oris m. – výrobce liquator – tavič schola , ae f. – škola
confector speculorum – brusič skla, zrcadel liquator , oris m. – tavič, mistr tavičský scholae humaniores – gymnasium
confero , ferre , contuli , collatum – udělovat (úřad), přidělit, dát, rozprávět, svěřit, odevzdat, snášet lis , itis f. vertitur – probíhá spor scholarcha , ae m. – učitel
confessio , onis f. – doznání, zpověď litargus – havíř scholaris – student
confessionale , is n. – zpovědnice litigo , are , avi , atum – hádat se, přít se, svářit se sic , sicut – tak, takto, jako, tak jako
confessor , oris m. – vyznavač, zpovědník littera , ae f. – písmeno siccatorium , ii n. – sušírna
confessus , a , um – vyzpovídavší se littera dimissoria – propouštěcí list sidus , eris n. – hvězda, souhvězdí
confíciens , entis m. – hotovitel littera proclamacionis – list na provolání sigillo , are , avi , atum – opatřit pečetí, zpečetit
confíciens tibialium – punčochář littera querimonialis – provolací, stížný list, žaloba, stížnost sigillum , i n. – pečeť
confício , ere , feci , fectum – udělat, složit, vyhotovit litterae , arum f. – dopis, list, listina signanter – hlavně, především, jasně, zřetelně
confirmo , are , avi , atum – upevňovat, potvrzovat litterae baptizmalae – křestní list signatura – označení
confitendus , a , um – zpovídající se, kajícník litterae manumissionis – propustný, zhostný list signo , are , avi , atum – označovat, znamenat
confiteor , eri , fessus sum – zpovídat se, vyznávat se, dát najevo, prohlásit litterae natales – rodný, křestní li st signum , i n. – znamení, značka
conflictus , us m. – srážka, střetnutí litterae promotoriae – fedrovní, doporučující list silens , tis – tichý, mlčící
confluo , ere , fluxi , – – stékat, sbíhat se, hrnout se litteralis , e – písemný silentium , ii n. – ticho
conformo , are , avi , atum me alci – přizpůsobovat se litteratenus – písemně sileo , ere , ui , – – mlčet
confortative , abl. confortativis – posilující prostředky litteris – písmeny, písemně silicarius – dlaždič
confractio , onis f. – rozbití litteris de exemptione non obstantibus – aniž brání list o výjimce bez ohledu na výjimku siligo , inis f. – žito, pšenice
confraternitas , atis f. – cech, bratrstvo, společenstvo littor , oris m. – bře h Siloense monasterium – Želivský klášter
confringo , ere , fregi , fractum – zlomit, zničit, rozbít livia – manželka silva , ae f. – les
confugio , ere , fugi , – utíkat se někam, uchýlit se lixator , oris m. – soudní dráb silvanus , i m. – hajný, lesní, lesník
congaries , ei f. – kopa loci – místo, místní silvarius , ii m. – myslivec, lesní, lesník
congelatio – omrzlina loci huius – tohoto místa, zdejší, místní similis , e – podobný
congnatus , i m. – příbuzný loco – na místě simoniacus , a , um (i subst.) – svatokupecký, svatokupec
congredior , di , gressus sum – sejít se, střetnout se loco , are , avi , atum – umístit, zakládat, pronajmout, zadávat simul – spolu, zároveň, najednou, současně
congregatio , onis f. – sjezd (pánů) loco , are socium – najmout tovaryše simulatio , onis f. – předstírání, přetvářka
congrego , are , avi , atum – shromažďovat loco eius (sui) – na jeho místě, za něho sincerus , a , um – čistý, zdravý
congruro , ere , ui – ho dit se, příslušet loco eius vices egit N. – zastoupil jej N. sine scitu – bez vědomí
congruus , a , um – shodný, úplný loculifex , icis m. – rakvář sine spe vitae – bez naděje života
coningium – sňatek locum , i n. adaquandi – napajedlo sine strepitu et figura iudici – bez vynesení rozsudku
coniugalis – manželský locumtenens , entis – zástupce singulus , a , um – jednotlivý, každý zvlášť, po jednom
coniugatus , a , um – oddaný locumtenens centurionis – poručík sinister , tra , trum – levý, nepříznivý
coniuges – manželé locumtenens centurionis superior – nadporučík sinus , us m. – záhyb, ohyb, náručí, klín
coniuges liberi – manželé osobně svobodní, nepoddaní locumtenens in pensione constitutus – poručík ve výslužbě situo , are , avi , atum – klást, umístit
coniunctus , a , um – spojený, oddaný locus , i m. – místo situs , a , um – ležící, položený
coniunx , ugis m. , f. – manžel, manželka longus , a , um – dlouhý situs , us m. – položení, poloha
coniunxi matrimonio – oddal jsem loquor , loqui , locutus sum – mluvit sive – nebo
connamen , inis n. – snaha lorarius , ii m. – sedlář, řemenář smegma , atis (smigma) – mýdlo
connamentum , i n. – snaha lorica , ae f. – pancíř smigarius , ii m. – mydlář
conquiro , ere , sivi , situm – shánět se, vyhledávat lorifex , icis m. – uzdař, brníř smigator – mydlář
consanguinitas , atis f. – pokrevní příbuzenství lotrix , icis f. – pradlena smigatrix , icis f. – mydlářka
consangwineus , i m. – příbuzný (pokrevně), sourozenec lotto , nis m. – lot,(1/16 hřivny) smigmator , oris m. – mydlář
consecratio , onis f. – vysv ěcení luceus , i m. – štika socer , eri m. – tchán
consecro , are , avi , atum – vysvětit, zasvětit luctus , us m. – žal, smutek socio , are , avi , atum – spojovat, sdílet, připojit
consenesco – zeslábnout, ochabnout ludibridarius , ii m. – šrotéř, skladač, ližník, ladař socius , ii m. – tovaryš, spojenec, druh, společník
consensus , us m. – souhlas, povolení, schválení ludimagister , stri m. – řídící učitel socius lignarii – tesařský tovaryš
consentio , ire , sensi , sensum – souhlasit ludimagister paganus – vesnický řídící učitel socius molitoris – mlynářský tovaryš
consequor , sequi , secutus sum (4. p.) – dosáhnout něčeho, získat něco ludimoderator , oris m. – učitel socius murarii – zednický tovaryš
conservator , oris m. – opatrovatel, ochránce ludirector , oris m. – uč itel socius pastoris ovium – ovčácký pacholek
conservatorium ignis – místo, kde se udržuje oheň ludus , i m. – škola socra – tchyně
conservo , are , avi , atum – uchovat, zachovat lues – nákaza, mor socrus , us f. – tchyně
considero , are , avi , atum – vzít v úvahu, uvážit, všimnout si, zvážit lues venerea – příjice sol , solis m. – slunce
consignacio seu matrica – matrika lumen , inis n. – světlo solarius , ii m. – prták, správkař
consignatio , onis f. – soupis, poznamenání lupularius , ii m. – chmelař, obchodník s chmelem soldanus – voják
consiliarius – poradce lusor , oris m. – hráč solemniro , are , avi , atum – oslavit
consiliarius , ii m. – rada lutifigulus , i m. (-ficu-) – kamnář soleo , ere , solitus sum – mít ve zvyku, obvykle činit
consiliarius aulicus – dvorní, dvorský rada lutum , i n. – rezeda, barvířská žluť solertus , a , um – d ůmyslný
consiliarius iudicialis – soudní rada lux , lucis f. – světlo sollemne , is n. – slavnost
consilium , ii n. – rada, úmysl, shromážděni macella carnia – masné krámy sollemnis , e – slavnostní
consimilis , e – zcela podobný macellum , i n. (carnis) – masný krám, krámek, stánek sollemnitas , atis f. – slavnost, sláva
consisto , ere , stiti in re – spočívat v čem, zakládat se na něčem macies – tuberkulóza solum , i n. – půda
consistorium (archi)episcopale – (arci)biskupská konsistoř maestitia , ae f. – smutek, zármutek solum ex aqua baptizatus – pokřtěný jen vodou (bez církevních obřadů)
consistorium , ii n. – shromážděni, zasedáni, konsistoř magister , tri m. – mistr, učitel, starosta solutio , onis f. – plat, placení, poplatek, uvol nění, zaplacení
consobrina – sestřenice magister aquarum ductus – rúrmistr solvere censum ex integro – zaplatit plat v úplnosti
consobrinus – bratranec magister artis fusoriae m. – mistr umění slévačsk ého solvo , ere , solvi , solutum – uvolňovat, platit
consocius , ii m. – sdružený (v cechu), soudruh magister artium liberalium m. – mistr svobodných umění sonus , i m. – zvuk
consono , are , avi , atum – shodovat se magister civium – purkmistr sopitus – ukonejšený, vyhaslý (spor)
consors , ortis m. – manžel, manželka magister coquine – kuchař soror , oris f. – jeptiška, sestra
conspectus , us m. – dohled, pohled, pozorování magister curiae – hofmistr soror alienata – vyvěněná sestra
conspicio , ere , spexi , spectum – hledět, pohlížet magister fabrilis artis ferrariae m. – mistr zámečnický soror germana – vlastní sestra
Constancia , ae f. – Kostnice magister in lanea dextrina – mistr pláteník soror uterina – nevlastní sestra
constans , ntis – stálý, pevný magister metallicorum – perkmistr sororis filia – neteř
constantia , ae f. – stálost magister monetae – mincmistr sororis filius – synovec
constat , are , constitit – je známo magister nuntiorum – nejvyšší nad posly sororis maritus – sestřin manžel
constituo , ere , tui , tutum – postavit, stanovit, zřídit magister operis – mistr stavby, stavitel (chrámu) sororius , i m. – synovec, sestřin syn, manžel sestřin
constituor , ui , utus sum coram aliquo – dostavit se k někomu, stanout před někým magister operis – stavitelský mistr sors , sortis f. (pecunie) – los, částka, jistina, osud
constitutus coram nobis – dostaviv se před nás magister syphunculi – rúrmistr sortior , iri , titus sum – dostat, zvolit, vyhledat
consto , are , constiti , constaturus – pevně stát, spočívat v něčem magister venatorum – lesmistr sotular , is m. (-e) – bota, střevíc, škorně
constructor , oris m. – původce, strůjce magister venatorum – lovčí sparsim – porůznu, jednotlivě
constructor domorum , ecclesiarum – stavitel domů, kostelů magister vigiliarum – strážmistr spartharius – mečíř
construo , ere , uxi , uctum – stavět magnificus , a , um – velkolepý, skvělý spasmus – křeč
consuesco , ere , suevi , – – být zvyklý machaeropocus , i m. – zbrojíř spatium , ii n. – cesta, prostor, lhůta, vzdálenost, doba
consuetudo , inis f. – zvyk, obyčej maiestas , atis f. – majestát species , ei f. – pohled, zjev, podoba, způsob
consul – radní, konšel maiores , um m. – předkové spectaculum , i n. – představení, podívaná
consul , is m. – konšel, konsul maius – květen specto , are , avi , atum ad. – vztahovat se, patřit někomu, k něčemu, dívat se na, h ledět na
consularis , e – konšelský malefactor , oris m. – škůdce specularius , ii m. – brusič zrcadel, skla
consulatus , us m. – konšelský úřad, sbor konšelů malleator – kovotepec, hamerník speculator , oris m. – zrcadlník
consulo , ere , sului , sultum (+ 4. p. de + 6. p.) – radit se, ptát se na radu malo , malle , malui , – – raději chtít, dávat přednost speculifex , icis m. – zrcadlník
consultor – poradce malum , i n. – zlo, neštěstí sperno , ere , sprevi , spretum + 4. p. – odmítat, opovrhovat
consummacio , onis f. – dovršení, dokončení malus , a , um – zlý, špatný spero , are , avi , atum – doufat
consummo , are , avi , atum – dokončovat, sečíst, vykonat mancipare vinculis – spoutat spes , ei f. – naděje
consumo , ere , sumpsi , sumptum – strávit, spotřebovat, vynaložit mancipo , are , avi , atum – odevzdat spiculatio , onis f. – spižování
consutor – krejčí mandatarius , ii m. – zplnomocněnec, mandatář, ředitel panství spiculator , oris m. – vyzvědač
contagio – nákaza, mor mandatum , i n. – příkaz, rozkaz, úkol spiritualis , e – duchovní, kněz
contagium – nákaza, mor mando , are , avi , atum – přikazovat, svěřovat spiritus prophecie – prorocký duch
contegulator , oris m. – pokrývač mane – ráno, zrána spolia , orum n. – loupež, krádež
contentio , onis f. – spor, zápas, soupeření maneo , ere , mansi , mansum – trvat, zůstat, zůstávat, pobývat spolio , are , avi , atum – loupit, vykrádat
contentor , ri – mít dost, spokojit se mango , onis m. – koníř spolium , ii n. – loupež, krádež
contentus , a , um – spokojený mania , ae f. – šílenství, šílenost spondista , ae m. – lůžkař, postelník
conthoralis , is m. i f. – manželka, manžel manica , ae f. – rukáv, okovy (na ruce) sponsa , ae f. – snoubenka, nevěsta
contiguus , a , um – sousední, vedlejší maniloquium , i n. – schůze sponsus , i m. – ženich, snoubenec
contineo , ere , ui , – obsahovat, držet pohromadě manipularius , ii m. – rukavičník sporta , ae f. – košík
contingit , ere , tigit – stává se, přihází se manipulus , i m. – snop sporta ad currum – košatina (k vozu)
continuo , are , avi , atum aliquid – pokračovat v něčem mansio , onis f. – obydlí, bydliště sportae , arum f. – košiny
contractus , us m. – smlouva, obchod, poměr, ujednání mansit obligatus – zůstal dlužen sportifex – košíkář
contractus conducti – pachtovní smlouva mansito , are , avi , atum – stá le zůstávat sportifex , icis m. – košíkář, košíř
contradico , ere , dixi , dictum – odmítat mantele , is n. (-ti-) – ručník, ubrousek sportularius – košíkář
contraeo , ire , ii , itum – protivit se, odporovat mantellum , i n. – pláštík spurius , a , um – nemanželský, bastard
contrafacio , ere , feci , factum – jednat proti něčemu, odporovat manticapio , onis m. – rukavičník sspiserius , ii m. – špižíř
contraho , ere , traxi , tractum – sjednávat, stahovat, shromáždit manticularius , ii m. – rukavičník stabularius , ii m. – pacholek, kočí, vozka
contraho , ere debita – udělat dluhy manus , us f. inicio , ere , ieci , iectum alci (in alqm) – vztáhnout ruce na někoho stabularius civitatis – městský vozka
contraho , ere per verba – ústně, slovně uzavřít manutergium , ii n. – ručník stabulum , i n. – stáj
contraria que regulae aeorum non sunt – co není v rozporu s jejich řádem marasmus senilis – sešlost věkem stagnum , i n. – cín
contrarius , a , um – protivný, opačný, škodlivý marca , ae f. – hřivna stamen , inis n. – postav
contrata , ae f. – ulice mardur , is n. – kuna stannarius , ii m. – cínař, konvář
contraxit – uzavřeno (manželství) mare , is n. – moře stannator , oris m. – cínař, konvář
contraxit matrimonium per verba de praesenti – uzavřeli manželství slibem za přítomnosti mare consueto – podle zvyku, obvyklým způsobem stannifossor , oris m. – horník (v cínových dolech)
contribuo , ere , ui , utum ad … – přispívat na mareschalcus (též marsalcus) , i m. (campi generalis) – maršálek (polní) stannifusor , oris m. – ciníř, cínař
contributio , onis f. – berně, daň margaritha , ae f. – perla stanniliquator , oris m. – šmelcíř cínu
contributionarius , ii m. – berní marchio , onis m. – markrabě, markýz stannum , i n. – cín
controversia , ae f. – spor, rozepře marchionatus , us m. – markrabství statera , ae f. – vážky
contumelia , ae f. – pomluva, urážka, potupa marchionessa , ae f. – markraběnka statim – hned
contutor , oris m. – spoluporučník, opatrovník marita – manželka statua , ae f. – sloup, socha; míra ssutá
conubium , ii n. – sňatek mariti frater – manželův bratr statuarius , ii m. – sochař
convenio , ire , veni , ventum aliquid – pronajímat, najímat, sejít se, sjednat, shodnout se marito , are , avi , atum – ženit, vdávat status , us m. – stav, postavení, poměry
conventio , onis f. – nájem, pacht, úmluva, smlouva maritus – manžel statuta , orum n. – ustanovení, stanovy
conventor , oris m. – nájemce maritus , i m. – ženich, manžel stelliferi , orum m. – křižovníci s hvězdou
conventus , us m. – konvent (kláštera), sněm, shromáždění marsalcus , i m. – maršálek stercorum , i n. – hnůj
conversatio , onis f. – jednání, chování, způsob života marstaleria , ae f. – chlév steura , ae f. – berně, daň
conversus , a , um – na víru obrácený marstallerius , ii m. – podkoní stillicidia tectorum – žlaby na střechách
conversus , i m. – bratr laik, konvrš martius – březen stipendiarius , i m. – žoldnéř
converto , ere , ti , versum – obrátit, zvrátit martyr , is m. – mučedník stipulata manu – dohodnuto rukoudáním
converto , ere censum in aliquid – používat plat na něco mas – muž stipus – žebrák
convinco , ere , vici , victum – usvědčit mas , aris m. – mužský, mužského pohlaví, muž, samec sto , are , steti , – – stát
convivium , ii n. – hostina, hody masculius – mužský stramen , inis n. – stlaní
convocatio , onis f. – shromáždění, svolávání mastruca , ae f. – ovčí kůže stramnina pro equis – stlaní pro koně
cooperator – pomocný kněz, kaplan mater – matka stratarius – sedlář
cooperator , oris m. – pomocník, kooperátor mater , matris f. – matka strator , oris m. – odkladač
cophinus , i m. – košík mater familias – hospodyně strator laterum – pokrývač
copia , ae f. – zásoba, množství, vojsko, možnost, příležitost materia , ae f. – látka strator platearum – dlaždič
copiositas , atis f. – množství, hojnost materia questionis – látka, předmět vyšetřování strator tegularum – pokrývač
copiosus , a , um – hojný, bohatý, obsáhlý materia questionis (causa) super alqua re – spor o něco strator viarum – cestář
copulans , antis m. – oddávající materia questionis oritur – je podávána žaloba strennuus , a , um – statečný
copulati , orum – oddaní, novomanželé maternus , a , um – mateřský, po matce, z matčiny strany strepitus , us m. – hřmot, praskot
copulati sunt – oddáni jsou matrimonialiter – manželsky, v manželství strigilis , is f. – škrabadlo, hřbílko
copulatio – svazek manželský matrimonio coniungere – spojit svazkem manželským strigillum , i n. – kartáč
coquina , ae f. – kuchyně matrimonium – manželství stricho , onis m. – strych
coquus – kuchař matrimonium , ii n. – manželství structor , oris m. – strůjce, stavitel
coquus , i m. (aulicus) – kuchař (dvorní) matrimonium subsequens – následující manželství structor domorum – stavitel domů
coram + abl. – před, u, k matura missa – jitřní mše structura , ae f. – stavba (domu)
corbo – košíkář maturo consilio praehabito – po předchozí zralé úvaze, radě stuba , ae f. – pokoj, světnice, jizba
corda , ae f. – struna maturus , a , um – zralý, ranní, včasný studeo , ere , ui , – (+ 3. p.) – snažit se, usilovat
cordarius – provazník maysen – vulgárně slaneček (allex) studia humaniora – gymnasium
cordator , oris m. – strunař meatus , us m. – cesta, dráha studiosus , i m. – student
cordifex , icis m. – strunař media nocte – o půlnoci studium , ii n. – snaha, úsilí
cordo , onis f. – pás, pouto media sexagena – půl kopy studium generale – univerzita, vysoké učení
cordonista , ae m. – pohraniční strážník medicamen , minis n. – lék stultus , a , um – hloupý
cordulanus , i m. – pasíř medicamentarius – lékárník stuppam vendens – kúdelník
cordulum , i n. – pásek medicina , ae f. – lék stuprum , i n. (racione stupri) – zhanobení, smilstvo
coriarius , ii m. – koželuh, řemenář medicus , i m. – lékař sua – jeho
coriator – koželuh, řemenář medicus castrensis – felčár suadeo , ere , suasi , suasum – radit
corium , ii n. – tvrdá kůže, useň, jircha medicus in chirurgia et in oculis – chirurg a oční lékař sub – pod vedením (ochranou)
corpus more catholico sepultum est – tělo bylo pohřbeno po katolicku medietas , atis f. – polovina, střed sub expensis et sumptibus propriis – na vlastní náklady a výdaje
correator , oris m. (corri-) – jirchář medio , are , avi , atum – dělit (se), prostředkovat sub tali condicione – pod tou podmínkou
correctio , onis f. – náprava, nápravné opatření mediocris , e – prostřední sub tutela – pod poručnictvím, ochranou
corrigia , ae f. – řemen medius , a , um – poloviční, střední, prostřední subcamerarius , ii m. – podkomoří
corrigiarius – sedlář medius alter – půl druhého subcantor , oris m. – mladší učitel, zpěvák
corrigiator , oris m. – řemenář, rimer medo , onis f. – med subcocus , i m. – pomocný kuchař
corrigium , ii n. – řemen mechanicus , i m. – řemeslník subdapifer , eri m. – podčíšník
corrigo , ere , rexi , rectum – opravit mel , mellis n. – med subditela , ae f. – poddanství
corruptela , ae f. – zkaženost melioracio , onis f. – zlepšení subditi – poddaní
corruptibilis , e – podléhající zkáze, dočasný, časný melioro , are , avi , atum – zlepšovat subditus , i m. (i adj.) – poddaný, podřízený
cortarius – koželuh, řemenář mellifex , icis m. – mednik, včelař subduco , ere , xi , ctum – podšívat
cortarius , ii m. – ruber koželuh melun – meloun subemptor , oris m. – litkupník, obchodní přísežný
cortarius albus – jirchář membrana , ae f. – listina subemptor equorum 1. – znalec při trhu koní
cos , otis f. – brousek, brus membranarius , ii m. – pergamentník subemptor lignorum 1. – zn alec při trhu dříví
cosolarius , ii m. – prták memini , isse – pamatovat (si) subemptor pecudum – obchodník s dobytkem
cothurnus , i m. – střevíc memoria , ae f. – paměť subfultus , a , um – opírající se o něco, podepřený
cotiarius , ii m. – brusič memoro , are , avi , atum – připomínat, vypravovat subicio , ere , ieci , iectum – podložit, podmanit
cottidie – každodenně mendacius – žebrák subiectus – poddaný
cras – zítra mendica , ae f. – žebračka subintro , are , avi , atum (obstagium) – nastoupit (ležení v dluhu)
crastinus , a , um – zítřejší mendicabulus – žebrák subito – náhle
craterarius – pekař mendicus , i m. – žebrák, žebravý student, mendik subitum mortis – náhlá smrt
creacio iuratorum – ustanovení rady mens , mentis f. – mysl, smýšlení, úmysl sublevo , are , avi , atum – pozvednout, podporovat
creditor , oris m. – věřitel mensa , ae f. – stůl sublimator , oris m. – vinopal, palič vína, lihovarník
credo , ere , didi , ditum – věřit, myslet mensa panis – pekařský krám sublimatus , a , um – pálený
crematarius , ii m. – vinopal mensale , is n. – ubrus sublimitas , tatis f. – vznešenost, slovutnost
cremator – vinopalník mensalista , ae m. – stolař, výrobce stolů submitto , ere , misi , missum (summ-) – podrobit, podřídit
cremator , oris m. – vinopal mensator , oris m. – stolař subsannatio , onis f. – výsměch
crematorius – vinopalník mense – měsíc subses , edis – podsedek
cremo , are , avi , atum – spálit, shořet mensifex , icis m. – stolař subsidium , i n. – podpora, příspěvek
creo , are , avi , atum – tvořit, volit, určit mensis , is m. – měsíc subsum , esse , – – vězet, být v (něčem)
cresco , ere , evi , – – růst, narůstat mensor , oris m. (publicus) – měřič (zemský) subterraneus , a , um – podzemní
criarius – sedlář mensura , ae f. – míra, měření, výměra, měřice subtraho , ere , traxi , tractum – vzít, odnímat
cribra , ae f. – síto, řešeto mercator , oris m. – kramář, obchodník, kupec, trhovník subulcus , i m. – pasák vepřů, sviňák
cribrarius , ii m. – sítař, řešetář mercator ferri – železník suburbium , ii n. – předměstí
cribrifex , icis m. – sítař mercator filorum – nítař, obchodník s nitěmi subvenio , ire , veni , ventum – přijít na pomoc, p omáhat
cribrum , i n. – síto, řešeto mercator iconum – obchodník s obrazy succedo , ere , cessi , cessum (+ 3. p.) – nastoupit po někom, na něčí místo
crimen , inis n. (adulterii) – zločin, obvinění, vina (cizoložství) mercator imaginum – obchodník s obrazy successive – postupně
crinale , is n. – vínek, pentlík mercator lignorum – dřevník, kupec dříví successor , oris m. – nástupce
crinalia parans – věnečník, čepičář mercator scropharum – sviňák, kupec vepřů suellum , i n. – podsvinče
crinalista , ae m. – věnečník, čepičář, biretník mercenarius , ii m. – nádeník sufferatio , onis f. – okování (koně)
cristallus , i m. – křišťál mercennarius – žoldnéř, nádeník sufferator – podkovář
cristanum , i n. – chochol merces , edis f. – mzda sufficio , ere , feci , fectum – stačit, dostačovat
crocus , i m. – šafrán merces comertibilibes – věci k jídlu suffoco , are , avi , atum – zadusit, umlčet
cruciata , ae f. – křížová výprava mercimonialis , e – kupecký, určený k prodeji suicidum – sebevražda
Cruciati , orum m. – Křižovníci mercipotum , i n. – litkup sum – být, existovat
crucifer , i m. – křižák, křižovník meretrix , icis f. – cizoložnice, nevěstka summa , ae f. – soustava, přehled, částka
crudelis , e – krutý mergo , ere , mersi , mersum – potopit, ponořit summula , ae f. – stručný přehled
cruellum , i n. – krupice merito – po zásluze sumptuosus , a , um – nákladný
crumenarius , ii m. – pokladník merosa , ae f. – meruňka sumptus , us m. – vydání, útrata
crustullus , i m. – preclík mers , merx , cis f. – zboží supellex , llectilis f. – svršky, nářadí
crux , crucis f. – kříž, ukřižování, mučení messis , is f. – žeň super + abl. – nad, přes, o, ohledně
crypta , ae f. (familiae) – (rodinná) hrobka, sklípek messor , oris m. – žnec super + akuz. – někdy význ. in, de, v, z
cubalus , i m. – kůň meta , ae f. – hranice, konec, cíl super causa ad regem appelare – odvolat se ke králi ve sporu
cubicularius , ii m. – komorník, sluha ložniční metallarius , ii m. – horník, havíř super ripam tj. in ripa – na břehu řeky
culcita , ae f. – cícha, poduška, peřina metallicida , ae m. – horník superbia , ae f. – pýcha, zpupnost
culcitrofex , icis m. – peřinečník metallicita – horník, havíř superbus , a , um – pyšný, zpupný
culina , ae f. – kuchyně metallicus , a , um – horní, důlní, kovový superior , ius – vyšší, hořejší
culinarius , ii m. – kuchař metallicus , i m. – horník superior metallorum – perkmistr
culmen , nis n. – vrchol, výsost, vysoké postavení metallifossor , oris m. – rudník, horník, havíř supermaneo , ere , mansi , mansum – přebývat, zbývat
culpa , ae f. – vina, chyba, trest za provinění, pokuta metallum , i n. – kov superstes , etis – pozůstalý, sirotek
culpo , are – provinit se metor , ari , atus sum – měřit, vyměřovat supervivo , ere , vixi , victurus – přežít
cultella , ae f. – nůž metor , ari castra – vyměřovat, rozbíjet tábor, položit se táborem suphur – síra
cultellarius – nožíř migro , are , avi , atum ab hac luce – umírat supporto , are , avi , atum – osvobozovat, dovážet
cultellator , oris m. – nožíř miles , itis m. – rytíř, voják supporto , are onera – odstraňovat břemena
cultellifaber , bri m. – nožíř miles dimissus – vysloužilý voják supradictus , a , um – výše řečený, onen
cultellifex – nožíř miles emeritus veteranus – vysloužilec supremus , a , um – nejvyšší, poslední
cultellus , i m. – nožík miles exauthoratus – vysloužilec surdus , a , um – hluchý
culter , tri m. – nůž, řezák, žabka, poříz miles gregarius – prostý voják surrogo , are , avi , atum aliquem in iure – stanovit náhradníkem v právu, uvést na něčí místo v právu
cultor , oris m. – pěstitel, ctitel miles tiro – nováček sursum – vzhůru
cultor vinearum – vinař miles vagabundus – toulavý, potulný voják suscipio , ere , cepi , ceptum – přijímat, podstoupit
cultrarius , ii m. – nožíř militaris , e – vojenský suspendo , ere , ndi , nsum – sesadit
cultus , a , um – obdělaný, upravený, vzdělaný militia , ae f. – vojsko, vojenská družina suspensio , onis f. ab alqa re – sesazení, zbavení (úřadu, práva), přerušení, zastavení
cum – s milium , ii n. – proso sustentatio , onis f. – vydržování, obživa
cum (in) paratis pecuniis – v hotovosti, za hotové milliarium , ii n. – milník, míle (česká 11,2 km) sustento , are , avi , atum – podporovat, vydržovat, živit
cum consensu dominicali – s povolením vrchnosti mimus , i m. – šašek sutator – švec
cunabula , orum n. – kolébka minae , arum f. – hrozby, výhružky sutator , oris m. – prták
cunabulator (qui cunabula parat) – kolebečník minatorie – hrozebně, výhružně sutor , ris m. – švec, sešívač
cunctipotens , ntis – všemocný mineralis , is m. – horník sutor corii – sešívač koží
cunctus , a , um – veškerý, celý ministeria – pomocnice, služka sutor pellifex – sešívač kožešin
cuparius – bednář ministerialis , is m. – služebník, úřednický, ministerský sutor sotularium – švec, sešívač škorní
cupidinarius , ii m. – lahůdkář ministerium – pomocník, sluha sutor veterum indumentorum – vetešník, prták
cupio , ere , ivi , itum – toužit, přát si minorennis , e – nezletilý suus , sua , suum – svůj
cuppa (czuppa) , ae f. – prostice (soli) minutor – ranhojič swibogen – oblouk
cuprarius , ii m. – mědnář mirus , a , um – divný, zvláštní, podivuhodný symoniocus , a , um – svatokupecký
cuprifaber , bri m. – měďnář, mědikovec, konvář misceo , ere , miscui , mixtum – míchat, mísit, spojovat synape , synapi – hořčice
cupripercussor , oris m. – měďnář, mědikovec miser , era , erum – ubohý, nešťastný syndicus , i m. – syndik, městský písař
cuprum , i n. – měď miseratio , onis f. – soucit, milosrdenství, slitování, milost syndicus actualis – nynější městský písař
cur – proč miseratio divina – boží slitování, milost syndicus magistratus – městský syndik
cura , ae f. – péče, starost misericordia , ae f. – milosrdenství synergos , otis m. – pomocník, tovaryš
curato – kněz missa , ae f. – mše, bohoslužba synodaliter – na synodě (církevním sněmu)
curatus , a , um – ustanovený missalis liber – misál syphunculus , i m. – rúrmistr, rourník, rourař
curatus , i m. – duchovní správce, kurát missam legere , cantare – sloužit mši sythopola , ae m. – právovárečník
curatus loci – místní duchovní správce misso , are , avi , atum – sloužit mši (mše) tabaca , ae f. – tabák
curia – radnice, shromáždiště mitrarius , ii m. – čepičník, čepičář tabellarius , ii m. – písař, účetní
curia , ae f. – dvůr, kurie, dvorec, rychta, obecní úřad mitrifex , icis m. (mitro-) – čepičník, čepičář tabellio , onis m. – písař, veřejný notář
curia apostolica – papežský dvůr mitrofex – čepičář tabellio ciriae – radní písař
curia araturae – poplužní dvůr mitto , ere , misi , missum – posílat taberna , ae f. – hospoda, krčma
curia dotis – věnný, farní dvorec moderator – učitel, řídící tabernator , oris m. (tha-) – krčmář
curia rustica – selský dvorec moderator , oris m. – učitel, školmistr tabes – nákaza, mor
curiales , ium m. – dvořané modicum (přísl.) – málo, trochu tabes , is f. – porušení, vysýchání, mor
curialis , e – dvorský, dvorní modicus , a , um – malý, mírný, skrovný, nepatrný tabes dorsalis – vysýchání míchy
curiositas , atis f. – zvědavost modo – jen, pouze, hned tabes intestinalis – střevní tuberkuloza
curo , are , avi , atum (4. p.) – starat se, pečovat o modus , i m. – způsob, míra, pravidlo tabes pulmonalis – plicní tuberkuloza
currarius – kolář mola , ae f. – mlýn tabula , ae f. – deska, stůl, tabule, obraz
curriculum , i n. – běh mola pulveris m. – na střelný prach, prachárna tabulae , arum terrae – desky zemské
currifex – kolář molascansor , oris m. – šlapač důlního kola tabularius – notář, archivář
currifex , icis m. – kolář, nápravník molendarius – mlynář tabularius , ii m. – stolař, truhlář
curro , ere , cucurri , cursum – běžet molendinator , oris m. – mlynář tabum – mor
currus , us m. – povoz, vůz molendinum , i n. – mlýn taceo , ere , ui , itum – mlčet
cursor , oris m. – posel, běžec, dráb, úřední sluha molestia , ae f. – obtěžování, potíž, mrzutost taedium , ii n. – ošklivost, znechucení
curticulus – domkář, chalupník molesto , are , avi , atum – obtěžovat, sužovat talio , onis f. – odplata, pomsta
curticulus , i m. – domkář, menší chalupník molinarius , ii m. – mlynář tamen – přece
curtile , is n. – zahrada (u domu) molitor (in mola) pulveris – prachař tamquam – tak jako, jako
curtis , is f. – dvůr molitor , oris m. – mlynář tandem – konečně, nakonec
cusio , onis f. ferri – hamr molitrix , icis f. – mlynářka tanlerius (tand-) , ii m. – tandléř, tenléř
cuspis , idis f. – sudlice momentum , i n. – vliv, důvod, váha, cena tantum – jenom, toliko
custodio , ire , ivi , itum – hlídat, střežit monachus , i m. – mnich, řeholník tantus , a , um – tak veliký
custos , odis m. – strážce monasterium , ii n. – klášter taxa , ae f. – cena, poplatek
custos aedis sacrae – kostelník moneo , ere , ui , itum – napomínat, upomínat taxatio , onis f. – ohodnocení, ocenění, odhad
custos arrestatorum – žalářník moneta , ae f. – mince taxillator , oris m. – kostečník, kostkář
custos pecorum – pastýř, slouha monetarius – mincmistr tector , oris m. – pokrývač, cihléř krycí
custos silvarum – hajný monialis , is f. – jeptiška tectum , i n. – střecha
cuticulum , i n. – kůžička? monile , is n. – ozdobný řetízek na krk tegula , ae f. – cihla, taška, lať
cutis , is f. – kůže, kožka monitio , onis f. – napomenutí, upomínka tegularius , ii m. – cihlář
cynamomum , i n. – kmín monitor , oris m. – hofmistr, vychovatel tela , ae f. – plátno
cyrographym (řec.) – rukopis monitum , i n. – napomenutí telatextor , oris m. – tkadlec pláten
cyrothecator , oris m. – rukavičník, rukavičkář mons , montis m. – hora telator , oris m. – pláteník
czuda , ae f. – soud Mons C(h)utna – Kutná Hora teletextor – tkadlec plátna
czudarius , i m. – sudí Montani , orum m. – Kutnohorští telista , ae m. – šípař
dacia , ae f. – dar, daň montani , orum m. – majitelé dolů tellum , i n. – šíp
dacium , ii n. – dar, daň montanisticus , a , um – horní, důlní telonarius , ii m. (teleo-) – celník, celní úředník
dalmatica , ae f. – bohoslužebné roucho montanus , a , um – horní, důlní telonearius , ii m. (thelo-) – celník, mýtný
damma , ae f. (dampma) – lasice montanus , i m. – horal, horník, obyvatel horníh o města telonium , i n. (theloneum) – clo, mýto, celnice
damno , are , avi , atum (morti) – odsoudit, soudit (k smrti) monticula , ae m. – horník telorum faber – šípař
damnum , i n. – škoda, újma montifossor , oris m. – horník templum , i n. – svatyně, kostel, chrám
dapifer , i m. – jídlonoš monumentum , i n. – památník temporalis , e – pomíjející, světský
data , ae f. presencium – datum (této listiny), den sepsání mora , ae f. – prodlení, zdržení tempto , are , avi , atum – pokusit se, pokoušet
datia , ae f. – dávání, dávka morans , tis – prodlévající tempus , oris n. – čas, oba
datilis , e (denarius) – platný moratur – přebývá, zdržuje se tendo , ere , tetendi , tentum – mířit, napínat, rozpínat, vztahovat
datio , onis f. – dávání, dávka morbida ovis – prašivá ovce teneo , ere , ui , – – držet, mít v držení, ovládat
datium , ii n. – dávka morbidus , a , um – nemocný teneor , eri , – – muset, dlužit, být povinen
de – s, se, na, z, ze morbilli – spalničky tenor , oris m. – znění (listiny), běh, smysl, obsah
de cetero – napříště, ostatně morbosus – nemocný tenore praesentium – tímto listem, podle této listiny
de nostro certo scitu et consensu – s naším plným vědomím a souhlasem morbus , i m. – nemoc tentorium , ii n. – stan
de repente – náhle, neočekávaně morbus arcuatus – žloutenka terga vertere – obrátit se zády, na útěk
dea – bohyně morbus articulasris – pakostnice, dna tergum , i n. – hřbet, záda
debello , are , avi , atum – přemoci, zcela pokořit morbus biliosus – žloutenka terminus , i m. – mez, hranice, termín
debeo , ere , ui , itum – dlužit, muset, mít povinnost morbus caducus – padoucnice terra , ae f. – lán, země
debeo + inf. – být morbus calidus – tyfus terrestris – pozemský
debitor principalis – hlavní dlužník morbus canis – vzteklina terrigena , ae m. – zeman, obyvatel
debitum , i n. – dluh, závazek morbus comitialis – padoucnice territorium , ii n. (filiale) – území (filiálního kostela)
decanatus , us m. – děkanát, děkanství morbus gallicus – příjice testamentum , i n. – závěť
decanto , are , avi , atum missam – sloužit zpívanou mši morbus nephriticus – nemoc ledvin testes – kmotři
decanus , i m. – děkan morbus pallidus – blednička testes requisiti – vyžádaní svědkové
decapito , are – popravit morbus regius – žloutenka testimonium , ii n. – svědectví, vysvědčení
decedere de vita – zemřít, skonat morbus sacer – padoucnice testis , is m. – svědek, svědkyně, kmotr, kmotra
decedo , ere , cessi , cessum – odejít, ustoupit, vzdalovat se morbus stomaticus – nemoc žaludku testor , ari , atus sum – brát za svědka, prohlásit, zapřísahat se, svědčit
december – prosinec morbus venereus – pohlavní nemoc testudo , inis f. – přístřešek, krytá místnost
decerno , ere , crevi , cretum – rozhodnout, usnášet se, určit mordax , cis – obtížný, kousavý tetrix peplorum – šlojířnice
decessus – ubývání, smrt more catholico – po katolicku Teutonicalis , e – německý
decetero – příště, napříště more consueto – obvyklým způsobem Teutonicus , a , um n. – německý
decido , ere , cidi , – – spadnout, klesnout morior , mori , mortuus sum – zemřít, umírat textor , oris m. – tkadlec
decido , ere , cidi , cisum – vypořádat, shodnout se, vyrovnat (spor), rozhodnout (spor) moror , ari , atus sum – dlít, prodlévat, pobývat, zdržovat se textor culcitarum , pulvinarium – cíchař
decima , ae f. – desátek morphea – vyrážka, skvrny textor scricarius – prýmkař
decipio , ere , cepi , ceptum – klamat mors , tis f. ordinaria – oby čejná, prostá smrt textor telae – tkadlec, pláteník
declamator , oris m. (publicus) – řečník (zemský) mors repentina – náhlá smrt thaurus , i m. – býk
declaro , are , avi , atum – objasnit, vysvětlit mortuus , a , um – mrtvý, zemřelý, zesnulý thori legitimi – z lože manželského
decrepitus – sešlý, zestárlý mos , moris m. – mrav, zvyk, obyčej, způsob thorifex , icis m. – platnéř
decrepitus , a , um – sešlý, zestárlý motivum , i n. – pohnutka thorus , i m. – lože
decurio , onis m. – desátník, kaprál, poddůstojník, dozorce motu proprio – z vlastního popudu, z vlastní vůle thusis , is f. – kašel
decurio annonae – tržní dozorce moveo , ere , movi , motum (causam) – vést při tibiale , is n. – punčocha
decurio fortificationis – dozorce při opevňovacích p racech mox – hned, brzy tibialiarius , ii m. – punčochář
decurio maior – šikovatel mulier , ris f. – žena, vdaná žena tibialifex , icis m. – punčochář
decurio murarius – polír mulsarius , ii m. – caletník, cukrář tibialista , ae m. – punčochář
dedicacio , onis f. (ecclesie) – zasvěcení, vysvěcení (kostela) multiformis , e – různorodý, mnohotvárný tibialium conficiens , fabricans – punčochář
dediticius – poddaný multiplex , plicis – mnohonásobný tibicen , inis m. – pištec, hudebník
deduco , ere , duxi , ductum – odvádět, svádět multitudo , inis f. – množství, dav tibicena , ae m. (tubici- , tubice-) – trubač
defalcatio , onis f. – omezení multotiens – mnohokrát tibicena regis – královský trubač
defalco , are , avi , atum – osekat, slevit, srazit, odečíst mundatio , onis f. – čištění, úklid ticio , onis f. – oharek, ohořelé dřevo
defectum aetatis – nezletilost, nedostatečnost věku mundo , are , avi , atum – čistit tignarius – tesař
defendiculum , i n. – zbraň k obraně, obranné opevnění mundus , i m. – svět timeo , ere , ui , – (+ 4. p.) – bát se někoho
defendo , ere , fendi , fensum – bránit, hájit municeps – měšťan timeo , ere , ui , – (+3. p.) – bát se o někoho
defero , deferre , tuli , latum alci – poznat, doznat, donášet, podat zprávu, stížnost, oznamovat municeps , icis m. – měštěnín, měšťan timor , oris m. – strach, obava
deffectibilis , e – slabý munimine sigilli – ochranou pečeti tinctor , oris m. – barvíř
deficio , ere , feci , fectum – ochabovat, přestávat, chybět, munio , ire , ivi , itum cum sigillo – stvrdit pečetí tinctorius , a , um – barvířský
defloratus , a , um – zmrhalý, panictví (panenství) zbavený munitio , onis f. – opevnění, tvrz tiro , onis m. – nováček, učedník, učeň
deforis – zvenku munitus , a , um – zaopatřený, opatřený, chráněný titulus , i m. – nadpis, titul, právní důvod, záminka
defunctus , a , um – zemřelý, zesnulý munitus extremis unctionibus – zaopatřený posledním pomazáním togator , oris m. – šatař, krejčí
defungor – zemřít muralis , e – zední, hradební tolero , are , avi , atum – snášet
defungor , i , functus sum – zemřít murarius , ii m. – zedník tollo , ere , sustuli , sublatum – odnést, zvednout
deicio , ere , ieci , iectum – svrhnout, odpudit, shodit, vyhodit, vyhnat murator , oris m. – zedník, dynchéř, studničník tomba – hrob, náhrobek
dein , deinde – potom, pak murus , i m. – zeď, hradba tomus , i m. – svazek
deinceps – následovně, napříště, dál mustum , i n. – moštové víno tondor , oris m. – kraječ, střihač
delecto , are , avi , atum – těšit, bavit se muta , ae f. – mýto tonsio , onis f. – stříhání sukna
delego , are , avi , atum – odkazovat, s věřit, odesílat mutarius – celník tonsor , oris m. (pannorum) – střihač (sukna)
delencionales – výmazné = poplatek notáři mutator , oris m. – mýtný, berník tonsor barbae – bradýř, holič
deliberatio , onis f. – úvaha, rozvážení, porada mutilacio , onis f. – osekání, ořezání, uřezání tonsor pannorum – postřihač
deliberatione praehabita – po předchozí úvaze muto , are , avi , atum – vyměnit, změnit topiarius – zahradník
delibero , are , avi , atum – uvažovat, zvažovat mutuacio , onis f. – výpůjčka torax , acis m. – brnění
delirium , ii n. – šílenství mutuo (in mutuo) – jako půjčku, úvěr tormentarius , ii m. – puškař, lijec kusů, děl, kovolitec
delirium tremens – šílenství opilců mutuo (přisl.) – navzájem tornarius , ii m. – soustružník
deliro , are , avi , atum – jednat nerozumně, bláznit mutuo , are , avi , atum – půjčit tornarius scutellarum – řezáč mís
demeritum , i n. – vina, chyba, hřích mutuor , ari – vypůjčit si tornator , oris m. – soustružník
denatus – mrtvý mutuus , a , um – vzájemný, vypůjčený torneamentum , i n. – turnaj
denego , are , avi , atum – odepřít nacca , ae m. – soukenický tovaryš torneator , oris m. – soustružník
denigro , are , avi , atum – očernit nam – neboť, vždyť, totiž torta , ae f. – koláč
denique – konečně, zkrátka namque – neboť tortor , oris m. – katův pacholek
denovo – znovu, opět narratio , onis f. – vypravování totiens – tolikrát
denuntiatio , onis f. – ohláška narro , are , avi , atum – vyprávět toto nisu – s veškerým úsilím
deperiencia , ae f – nedoplatek, to, co vzalo za své, nebylo zapalceno nascor , nasci , natus sum – narodit se, vznikat trabs , bis f. – trám, kmen, břevno
depono , ere , posui , positum – odložit, uložit nata – narozená, dcera tractatus , us m. – jednání, pojednání, traktát
depost – zpoza, potom, později natalis , e – rodný tractor vini (též extractor) – koštéř vína, weinschrotter
depraedor , ari , atus sum – kořistit, plenit, loupit natio – narození trado , ere , didi , ditum – předávat, vypravovat
deputo , are , avi , atum – určit, přidělit někoho k něčemu, odevzdat, pokládat, odkázat, ustanovit natio , onis f. – národnost, národ traduco , ere , duxi , ductum – převést, přepravit
derelinquo , ere , liqui , lictum – opustit, nechat, zůstavit natu – rodem, věkem, narozením traha , ae f. – vozová brzda
deretro – odzadu natu maior – starší traha oppressus – uvláčen brzd ou
derivo , are , avi , atum – odvozovat natu minor – mladší traho , ere , traxi , tractum – táhnout
derivor , ari alci – připadnout někomu natura – narození, rod transeo , ire , ii , itum – přejít
derogatio , onis f. – odepření, zrušení natura , ae f. – příroda, přirozená povaha transfero , ferre , tuli , latum – přenést
descendens , entis m. – potomek naturalis – rodný (otec) transfiguro , are , avi , atum – přetvářet, měnit
descendo , ere , ndi , nsum (6. p.) – sestoupit, postoupit něco natus – narozený, syn transfugus , a , um – zběhlý, zběh
descendo , ere ab – pocházet od, sestoupit, postoupit něco natus , a , um – syn, dítě transgressor , is m. – porušitel, přestupník
desero , ere , serui , sertum – opouštět, zanedbávat, zanechávat natus patre (matre) – syn otce (matky) transigo , ere , egi , actum – probodnout, provést, skončit
desertum , i n. – pustina, poušť nauta , ae m. – plavec, převozník transilio , ire , ui , – – přeskočit, vynechat
desidero , are , avi , atum – přát si ne … quidem – ani trapezita , ae f. – šatník
despicio , ere , spexi , spectum (4. p.) – pohrdat, opovrhovat nec (neque) – a ne, ani trauma – poranění
desponso , are , avi , atum – zaslíbit, zasnoubit nec … nec – ani … ani tremor , oris m. – chvění, otřes, strach
destino , are , avi , atum – určit, poslat, stanovit nec non – rovněž, zajisté také treuga , ae f. (pacis) – příměří, mír
destituo , ere , ui , utum – zůstavit, opouštět, zbavit necessitas , atis f. – nutnost, nouze, nebezpečenství smrti Treverensis , e – trevírský
destitutus , a , um – opuštěný, zbavený nefas (jen 1. a 4. p.) – co není dovoleno, nedovolené tribuo , ere , ui , utum – udělit, přidělit, prokázat
destitutus ab sensibus – smyslů zbavený neglego , ere , lexi , lectum – zanedbávat, opomíjet tribuo , ere , ui , utum roboris firmitatem – uznat platnost (listiny)
destructus , a , um – pobořený, zbořený, pustý nego , are , avi , atum – popírat, říkat, že ne tribus , us f. – rod
destruo , ere , uxi , uctum – zničit, zbořit negotiator , oris m. – obchodník, kramář, kupec tributarius , ii m. – výběrčí daně, úroční
desum , deesse , defui – chybět, scházet negotiator extraneus – podomní obchodník tributum , i n. – poplatek, daň
desuper – shora, o tom, ohledně toho negotiator vitrorum – sklen ář, obchodník se sklem tricesimator , oris m. – výběrčí berní, berní
detego , ere , texi , tectum – odkrýt, odhalit negotiatoris – obchodník trigemini , orum – trojčata
determinatio , onis f. – determinace, bakalářská promoce negotium , ii n. – záležitost, věc, obchod trigeminus , a , um – trojče
detestor , ari , atus sum – proklínat, odmítat neophytus , i m. – nově křtěný, novokřtěnec trinus , a , um – trojí
detraho , ere , xi , ctum alci – ubírat, utrhat na cti nephritis – zánět ledvin triparius – řezník
detrimentum , i n. (detru-) – škoda, újma nepos , otis m. – vnuk, synovec, potomek triticum , i n. – pšenice, obilí
devia , orum n. – odlehlá místa neptis , is f. – vnučka, neteř tritor , oris m. – mlatec
devolutio , onis f. – odúmrť neque (nec) – a ne, ani tritulator , oris m. – mlatec
devolvo , ere , volvi , volutum – spadnout na, propadnout, dostat do vlastnictví, v pas. svalit se, připadnout neque … neque – ani … ani tritura , ae f. – cep
devotio , onis f. – zbožnost, oddanost nequeo , ire , ii , itum – nemoci, nebýt s to tritura siliginis – mlácení žita
devotus , a , um – oddaný, věrný, zbožný nescio , ire , ivi , itum – nevědět, neznat trucido , are , avi , atum – zabít, zavraždit
dextrarius , ii m. – kůň, oř (zvlášť vojenský, silný a vyzbrojený) nescitur – neví se, nezná se truncare capite – useknout hlavu, stít
diarrhoea – úplavice netrix – přadlena trunco , are , avi , atum – osekat, zmrzačit, usmrtit
dicio – područí nex – vražda truncus , ii m. – trup, kmen, kůl, pařez (nadávka)
dico , ere in alqm – mluvit proti někomu, nařknout nihil (nil) – nic tuber – nádor
dictamen , i n. – literární práce nihil mihi iuris reservando – nevyhrazuje si žádné právo tubicen , inis m. – trubač
dicto , are , avi , atum – diktovat, skládat (list, verše) nichilominus – nicméně tubicen ad portam – hlásný
dictus – řečený nimis – příliš tumbarius , ii m. – hrobník, správce hrobů
dies , ei m. (i f.) festus – svátek nisi (po záporu) – leda, než tumor – otok, nádor
dies natalis – den narození, narozeniny nisus , us m. – opírání, úsilí tunc temporis – tehdy, tehdejšího času
dies vitae – věk, stáří nobilis , e m. – šlechtic, šlechtična, urozený tunica , ae f. – suknice
dietarius , ii m. (diaeta-) – nádeník nobilitas , atis f. – urozenost, vznešenost tunica flanea – povlak?
differo , ferre , distuli , dilatum – odkládat, lišit se nocens , entis – škodlivý tunna , ae f. – míra
diffinio , ere litem – rozhodnout spor noceo , ere , nocui , nocitum – škodit turbator – brusič
diffinitio , onis f. – rozhodnutí, konečný výrok nocermentum , i n. – škoda turbo , are , avi , atum – uvést ve zmatek, znepokojovat
diffinitivus , a , um – rozhodující, konečný nocturnum , i n. – nocleh turma , ae f. – četa, tlupa, zástup, dav
digero , ere , gessi , gestum – pořádat nocturnus , a , um – noční turpis , e – hanebný, potupný
dignitas , atis f. – hodnost, vysoký úřad (církevní), důstojnost nodarius , ii m. – knoflíkář turris , is f. – věž
dignor , ari , atus sum – ráčit, pokládat za hodna nodifex , icis m. – knoflíkář tussis convulsiva – dušný kašel
dignus , a , um (6. p.) – důstojný, hodný čeho, přiměřený nodorum artifex – knoflíkář tutela , ae f. – poručnictví
dilatio , onis f. – odklad, průtah nodularius , i m. – knoflíkář tutor , is m. – poručník, ochránce
dilatio ulterior – další průtah nodulatus , a , um – cípatý, s cípy tutus , a , um – bezpečný, jistý, chráněný
dilectuas , a , um – milý, oblíbený nodus , i m. – uzel, knoflík tympanista , ae m. – bubeník, tympanista
diligentia , ae f. – pečlivost, svědomitost, píle nolas laborans – nohavičník tympanotriva , ae m. – bubeník, tympanista
diligentiam facere – předložit důkazy, podat vysvětlení nolo , nolle , nolui , – – nechtít typographus , i m. – sazeč, knihtiskař
diligo , ere , lexi , lectum – oblíbit si, vážit si, milovat nomen , inis n. – jméno tyro , onis m. – nováček, učedník, učeň
dilucesco , ere , luxi , – – rozsvětlit se, rozednit se nomine – jménem, ve jménu, jako ubi – kde
dimachus , i m. – dragoun nomine paene – za trest ubique – kdekoli, všude
dimidium , ii n. – polovina nomino – jmenovat, nazývat ulciscor , sci , ultus sum – mstít se
dimidius , a , um – poloviční, půl non compulsus – bez donucení, z vlastní vůle ulcus stomachi – žaludeční vřed
diminutio , onis f. – zmenšení non inmerito – po zásluze, zaslouženě ulcus venticuli – žaludeční vřed
dimissio , onis f. – převod, postoupení majetku non mediocriter – značně, nemálo ulna , ae f. – loket
dimissoriae , arum f. – zhost, zhostný list non modo – sed etiam – nejen – ale i, také ulteriori dilacione postergata – bez dalšího průtahu
dimissus , a , um – propuštěný nondum – ještě ne ulterius – dále
dimitto , ere , misi , missum (officium) – svěřit, přenechat, propustit, poslat, nechat, zanechat, vzdát se úřadu nonnullus , a , um – některý, nějaký ultimus , a , um – poslední, nejvzdálenější
dimitto , ere + inf. – nechat, dovolit nonnumquam – někdy ultio , onis f. – pomsta, trest
dinoscitur + inf. (nomin. s inf.) – jak je známo norma , ae f. – předpis, ustanoveni ultra (+ 4. p.) – nad, za
dinosco , (-g-) , ere , novi , – – rozpoznat, rozlišit nosco , ere , novi , notum – poznávat, znát ultraneus , a , um – zadní
diocesis , is f. , akuz. diocesim (řec.) – diecéze nota , ae f. – poznámka, poznamenání, zápis una – společně, zároveň
diphteritis – záškrt nota baptizatorum – zápis, matrika křestní unanimiter – jednomyslně
diphtheria – záškrt notabiliter – výrazně, zřetelně, významně uncos ignis habere – mít nutně oheň
director , oris m. dominicalis – ředitel panství notam ruboris pacior ab .. – musím se červenat, stydět před … unctio , onis f. – pomazání
director fabricae ecclesie – mistr stavby kostela notaria , ae f. – úřad písaře, notářství unctus , a , um – pomazaný
directorium , ii n. – ředitelství notarius , i m. – písař, notář uncus , i m. – hák, symbol nutnosti, udice
dirigo , ere , rexi , rectum – řídit, vést, uspořádat notarius curatus – ustanovený notář unde – odkud, a proto, pročež
dirimo , ere , emi , emptum – rozdělit, zmařit, přerušit notarius episcopalis – bi skupský notář undecumque – odkudkoli, odevšad
disbrigatio , onis f. – ručení, že na majetku nejsou pohledávky cizí osoby, správa, zbavení (majetku od cizích nároků) notarius pabuli – pícní písař Ungaria , ae f. – Uhry
disbrigator , is m. – správce, ručitel notum facere – učinit známým, oznámit ungaricali – Maďar, uherský
disbrigo , are , avi , atum – zaplatit, zbavit nároků, ručit notum facere – učinit známým, oznámit ungentum , i n. – mast
discedo , ere , cessi , cessum ab (6. p.) – rozcházet se, odcházet, ustoupit, vzdálit se notus , a , um – známý unigena – sourozenec
discipo , are (dissipo) , avi , atum – promrhat, rozházet november – listopad unio , onis f. – nedíl, spolek
discipulus , i m. – žák, učeň, učedník noverca , ae f. – macecha unius – jeden
disco , ere , didici , – (4. p.) – učit se, poznávat novi , novisse – znát universitas , atis f. – všeobecnost, univerzita
discretio , onis f. – uznání, opatrnost, moudrost novissimus , a , um – nejnovější, krajní, poslední universitas vestra – vy všichni
discretus , a , um – soudný, moudrý novus , a , um – nový universus , a , um – všechen, veškerý
discretus vir – měšťan nox , noctis f. – noc univira – žena jednou provdaná
disordo , inis f. – nepořádek, zmatek nubo – snoubenka, paní unus , a , um – jeden
dispensatio , onis f. – povolení, dispens nudus , a , um – nahý, obnažený upillio – ovčák
dispensatione obtenta in tertio gradu consanguinitatis – povolení k sňatku obdrževše, ač jsou příbuzní v třetím stupni nulla ratione – na žádný způsob urbanus – měšťan
dispensator – účetní, pokladník nullatenus – nikterak urbárium – městská pozemková kniha
dispenso , are , avi , atum alqm cum alqo de (per) alqa re – (výjimečně) povolit, prominout někomu něco nullo detecto impedimto canico quo minus liberi contrahere possent – nebyly nalezeny žádné církevní překážky, které by bránili uzavření sňatku urbs , urbis f. – město
displiceo , ere , ui – být proti nullo impedimento non obstante – aniž tomu bráni nějaká překážka urna , ae f. – nádoba, míra
dispono , ere , sui , situm – zařídit, nakládat s něčím, urovnat, uspořádat nullo privilegio obstante – aniž brání privilegium usque – veskrze, stále
dissensio , onis f. – spor, roztržka nullus , a , um – žádný, nikdo usque ad (+ 4. p.) – až do, až potud
distantia , ae f. – vzdálenost (místa, místní) numeratio , onis f. (domorum) – počítání, očíslování (domů) ustor , oris m. – palič
distillator , oris m. – vinopal numerus , i m. (domus) – číslo, počet (domovní) ustor faecum – vinopal
distinctio , onis f. – pojednání, projev, odstavec numisma , atis n. – mince ustor vini sublimati – vinopal
distractio , onis f. – vyrušování, rozptylování nummophylax – mincmistr usualis , e – užívaný, běžný
distributa civitatis – to, co obec rozdělila numquam (nun-) – nikdy usufructus , us m. – požitek, užívání
districtus , us m. – okres, okrsek numquid – cožpak usura , ae f. – úrok, užívání, půjčka
disturbium , ii n. – rozkol, rozvrat nunc – nunc – hned – hned usurarius , ii m. – ten, kdo bere úroky, lichvář
diu – dlouho nundina , ae f. – jarmark usurpo , are , avi , atum – osobovat si, přivlastňovat si
diudico , are , avi , atum super – přiřknout, přisoudit (co) nunquam per amplius – už nikdy usus , us m. – užívání, zvyk, prospěch
divagor , ari , atus sum – chodit, bloudit, potloukat se nuntio , are , avi , atum – oznamovat, zvěstovat ut – že, aby, jak
diverticulum , i n. – ústraní nuntius , ii m. – posel, vyslanec, legát uterinus , a , um – zrozen z téže matky
divertium – rozvod nuntius purgravii – purkrabský holomek uterque , utraque , utrumque – jeden i druhý, oba
dives , itis m. – boháč, bohatý nuntius urbis – městský posel uterque liber – oba svobodní
divinum officium , i n. – bohoslužba nuper – nedávno, kdysi uterus – potomstvo, děti
divinus , a , um – božský, boží, svatý nuptiae – svatba utilis , e – prospěšný, užitečný
divisim – rozděleně nuptiae , arum f. – sňatek, svatba utilitas , atis f. – užitek, výnos
do – datum nuptiate – sňatek utinam – kéž
do , dare , dedi , datum alci – dávat někomu za právo pro jure (obtento) nurus , us f. – snacha utor , uti , usus sum (+ 6. p.) – užívat, používat
do , dare in mandatis – dát příkaz nutricula – chůva uwe passe – rozinky
doctissimus , a , um – veleučený nutrio , ire , ivi , itum – živit, vychovat uxor , oris m. – manželka
doctor decretorum – doktor církevního práva nutrix – chůva uxoratus , a , um – ženatý, vdaná
doctus , a , um – učený nux , nucis f. – ořech uxoris frater – manželčin bratr
documentum , i n. – doklad, listina nux avellana – lískový oříšek uxorius – manželský
documentum legitimum authenticum – pravá původní listina nympha – dívka, nevěsta vacca , ae f. – kráva
dolator – tesař ob – před, za, pro vaccarrius – pasák krav
doleator – bečvář, bednář ob + akuz. – pro, kvůli vaccinia notha – plané neštovice
doleator , oris m. – bednář, bečvář obedientia , ae f. – poslušnost, poslušenství vaco , are , avi , atum – být volný, prázdný, neobsazený
doleum , ii n. – sud, bečka obeo , ire , ii , itum in Domino – zemřít v Pánu vaco , are alci rei – věnovat se
doliarius , ii m. – bednář, bečvář obiectus , us m. – námitka vadimonium , ii n. – záruka, ručení, kauce
doliator , oris m. – bečvář, bednář obit, obiit – zemřel vadium , i n. – záruka, ručení, kauce
dolicaptio , onis f. – úskok, podvod obitus , us m. – smrt, záhuba vado , ere , vasi , – – kráčet, ubírat se, jít
dolium , ii n. – káď obligo , are , avi , atum – zavázat, dát do zástavy vae – běda
dolliarius – bečvář, bednář obnoxius – poddaný vagabundus , a , um – toulavý, potulný, tulák
dolus , i m. – klam, lest oboedientia , ae f. – poslušnost vaginator , oris m. – pochvář, pošvář
domesticus – rodinný, členové rodiny oboedio , ire , ivi , itum (+ 3. p.) – poslouchat, být poslušný vagus , i m. – pobuda
domesticus , a , um – domácí, rodinný obsecro , are , avi , atum – zapřísahat, prosit valde – velmi
domesticus , i m. – domácí sluha, hospodář obsequium , ii n. – poslušnost, služba, poddanost valeo , ere , ui , – – být zdráv, mít sílu, platnost
domicella , ae f. – urozená panna observantia , ae f. – obyčej, zvyk validus , a , um – zdravý, silný, důležitý
domicilium , ii n. – bydliště observo , are , avi , atum – pozorovat, zachovávat valisia , ae f. – vak, zavazadlo
dominatio , onis f. – výsost obses , idis m. , f. – rukojmí valor , oris m. – hodnota, platnost, cena
dominatus , us m. – panství obsideo , ere , sedi , sessum – obléhat valva , ae f. – brána
dominica , ae f. – neděle obstagium , ii n. – ležení v dluhu valvae , arum f. – veřeje, dveře
dominica in Palmis , Palmarum – Květná neděle obstetrix – porodní bába valvarius – vrátný
dominio – panství obstetrix , icis f. – porodní bába, babička varicella – plané neštovice
dominium , ii n. – panství obsto , are , obstiti , – – překážet, bránit, stát v cestě varietas , atis f. – nestálost, rozmanitost
dominus , i m. haereditarius – dědičný pán, vrchnost obsum , obesse , obfui , – – škodit variola , ae f. – neštovice
domuncularis , is (rius) m. – domkář obtentus , a , um – obdržený vas , vasis n. (vini) – bečka (vína), sud
domus , us f. castigationis – káznice obtineo , ere , ui , tentum – obdržet, získat, držet vasallus , i m. – leník, vazal
domus consilii – radnice obvencio , onis f. – zisk, příjem vasator , oris m. – šrotéř, skladčí, postihač, ližník
donum , i n. – dar obviam – vstříc vasculum , i n. – soudek, váza
dorsum , i n. – hřbet obvio , obviare , obviavi , – – jít vstříc, proti někomu, potkávat, překážet vasculum vini – soudek vína – 35 pint
dos , dotis f. – věno, dar obyt (obit) pie in Domino – zemřel zbožně v pánu vasto , are , avi , atum – plenit, pustošit
dotalicium , i n. – věno, majetek k věnu náležející, dotace kostela occasio , onis f. – příležitost vectigal , alis n. – poplatek, clo, mýto, daň
dotatio , onis f. – darování, dotace, příspěvek occasione alcis rei (+ 2. p.) – kvůli, týkající se, u příležitosti stran vectigalarius , ii m. – mýtný, celník
dubietas , atis f. – pochybnost occasus , us m. – západ vector , oris m. – vozka, forman, vozataj, povozník
dubito , are , avi , atum – pochybovat, váhat occido , ere , cidi , – – zapadat, padnout, zahynout vectura , ae f. – doprava, přípřeží
dubium , ii n. – pochybnost occido , ere , occidi , occisum – zabíjet, usmrtit vedovus , i m. – vdovec
ducatus , us m. – vévodství, vláda knížete (vévody), knížectví occulto , are , avi , atum – skrývat vehemens , entis – náhlý, rozhodný, silný, mocný
duco , ere , duxi , ductum aliquid faciendum – uznat za vhodné něco učinit occultus , a , um – skrytý, tajemný vehicularius , ii m. – kolář
ductor , oris m. – vůdce, vedoucí, velitel occupo , are , avi , atum – obsadit, uchvátit, zmocnit se, zaujmout, zaměstnat vehiculum , i n. – vůz, povoz
ductor cerae – v oskář occurro , ere , curri , cursum – běžet vstříc vel – nebo
ductor ferri – drátař, drátník ocrea , ae f. – škorn ě vel – vel – buď – anebo, dílem – dílem
ductus aquarum – vodovod october – říjen velle + inf. – ráčit
dudum – odedávna, již dlouho oculista , ae m. – oční lékař velle recipere – ráčit, přijmout
dulcinarius , ii m. – cukrář oculus , i m. – oko velox , ocis – rychlý
dumtaxat – jen tak, jen tehdy, aspoň, nanejvýš, přinejmenším odium , ii n. – nenávist velud , velut – jako, jako by
duplharas – druh látky oeconoma , ae f. – hospodyně, šafářka, správcová venans – myslives, lesník, lovec
dupplicium , ii n. – cvilink (látka z režných nití) oeconomia , ae f. – hospodářství venatio , onis f. – lov, honba, štvanice
duro , are , avi , atum – trvat oeconomicus – šafář, správce, hospodář venator , oris m. – myslivec, lesník, lovčí, fořt, lovec
dux , cis m. – vůdce, kníže, vévoda oeconomicus , i m. – sedlák, zemědělec venatorius , a , um – lovecký
duximus s gerundivem – rozhodli jsme … oeconomus – šafář, správce, hospodář vendens , entis – prodavač
dyacitoniton – druh vína (asi diachyton) oeconomus , i m. – hospodář, šafář, správce vendens aleca – herynkář, herynečník
dysenteria – úplavice oeconomus ecclesiae – kostelník venditio , onis f. – prodej, dražba
e converso – obráceně, naopak offero , ferre , obtuli , oblatum – podávat, nabízet venditor , oris m. – prodavač
eadem – stejná offerre se – dostavit se venditor cultellorum – prodavač nožů, nožíř
ecclampsia , ae f. – padoucnice offertorium , ii n. – ofěra venditor iconum , imaginum – obchodník s obrazy
ecclampsia infantum – psotník, božec officialis – učitel, správce, úředník venditor librorum – prodavač knih
ecclesia , ae f. – církev, chrám, kostel, farnost, diecéze officialis , is m. – úředník vendo , ere , didi , ditum – prodat
ecclesiae animam Deo reddidit – církev. odevzdal duši Bohu officialis fossorum – horní, důlní úředník venenum – otrávení
ecclesiasticus , a , um – církevní officialis militaris – vojenský úředník, důstojník venerabilis , e – ctihodný
eclampsia infantum – psotník officiatus , i m. – úředník venio , ire , veni , ventum in contrarium – protivit se
econtra – naproti tomu, naopak officium , ii n. – úřad, povinnost, služba ventilatio causae – projednání sporu
edico , ere , dixi , dictum – oznámit, určit, stanovit oleator , oris m. – olejník, olejovník verbum , i n. – slovo
edificium , ii n. – stavení oleum , i n. (olive) – olej veredarius , ii m. – kurýr, postilion, poštovní zřízenec
educo , ere , duxi , ductum – odvážet olim – někdy, tehdy, kdysi, dříve, dávno vereor , eri , veritus sum (+ 4. p.) – bát se něčeho
effectualiter – účinně olitor – zahradník, zelinář veritas , atis f. – pravda
effectus , us m. – vykonání, působení, výsledek olla , ae f. – hliněný hrnec vero – pak (spojovací, zdůrazňovací ), však
effero , ferre , extuli , elatum – vynést, zdvihnout do výše ollator , oris m. – hrnčíř versus (+ 4. p.) – směrem, k
efficio , ere , feci , fectum – způsobit, vykonat, provést ollus , eris n. (holus) – zelí verto , ere , verti , versum – obracet, připadat (o datu), probíhat (o sporu)
efficitur – následuje, vyplývá omagium , i n. – hold, slib věrnosti verum , i n. – pravda
egeo , ere , ui , – – mít nedostatek, postrádat omen , inis n. – znamení verus , a , um – pravý, opravdový
ego – já, mé bytosti, já právě omnimo – úplně, celkem, vůbec vesper , eri m. – večer
eicio , ieci , iectum – vyhnat, vyhostit, vypudit, vystrčit omnis , e – všechen, každý, celý vespere – zvečera, večer
ejusdem – totéž jako předchozí omnium consensu – s obecným souhlasem vesperi , orum (vespera , ae) – nešpory
elabor , i , elapsus sum – unikat, uplynout, vypadnout omulus , i m. – chmel vespilio , onis m. (vespillo) – hrobař, hrobník
elapsus est terminus – lhůta prošla oneratorifex , icis m. – nosi č vesta , ae f. – krb, oheň
electio , onis f. – volba, výběr oneratorifex cerevisiae – nosič piva vestiarius , ii m. – obchodník s šatstvem
elector , oris m. – volič, kurfiřt onus , eris n. – břemeno, tíha, obtíž vestifex – krejčí
electus , a , um (i subst.) – vybraný, zvolený, zvolenec operarius – dělník, nádeník, řemeslník vestificus – krejčí
elemosina , ae f. (elemosyna) – almužna, dobročinnost operarius , ii m. – dělník, šafář, řemeslník vestio , ire , ivi , itum – oblékat, šatit
elemosinarius , ii m. – almužník operarius piscinarum – rybnikář vestis , is f. – šat, oděv
eligo , ere , legi , lectum – vybrat, zvolit operator – dělník, nádeník, řemeslník vestitor – krejčí
eloquentia , ae f. – výmluvnost operatrix , icis f. – pracovnice veteramentarius , ii m. – správkař pánví
eloquium , i n. – řeč, jazyk operatrix puella – děvče řemeslné veteranus , a , um – starý, vysloužilý, vysloužilec, vysloužilý voják
elzas – víno operor , ari , atus sum – pracovat, provádět, dělat veternus – letargie
emalimentum , i n. – zisk, prospěch opifex – dělník, nádeník, řemeslník veto , are , ui , itum (+ 4. p.) – zakázat někomu
emancipatus , a , um – oddělený (majetkem) opifex , icis m. – dělník vetula , ae f. – stařena, bába
emano , are , avi , atum: literra emanavit – vyplývat: list byl vydán opifex fuiti – kotlář, pánevník vetus , eris – starý
emedatio , onis f. – zlepšení opifex gladiorum – mečíř vexilliarius , ii m. – praporčík, fendrych
emenda , ae f. – pokuta opilio , onis m. – ovčák vexillifer , eri m. – praporčík, fendrych, praporečník
emendo , are , avi , atum – opravit opitulor , ari , atus sum – přinášet pomoc, pomáhat vexillum , i n. – praporec, korouhev
emeritus – vysloužilý voják oportet , ere , uit – musí se, je třeba vicanus – vesničan
emeritus , a , um – vysloužilý oppidanus – měšťan vicaria , ae f. – úřad vikáře, vikářství, zastupování
emigrans , antis – vystěhovalec, uprchl ík oppidum , i n. – město, městečko vicarius , ii m. – zástupce, střídník, vikář
emo , ere , emi , emptum – koupit oppilatio viscerum – ucpání střev, zácpa vicarius foraneus – venkovský vikář
emologo , are , avi , atum – přijímat, souhlasit oppono , ere , posui , positum – stavět se proti něčemu, klást (na)proti, protivit se vicarius tractus N. – vikář N. okrsku
emphyteuticus (emphiteoticus) , a , um – emfyteutický opprimo , ere , pressi , pressum – utiskovat, potlačovat, ničit vice , vices – na místě, za (někoho)
empicus – nemoc na plicích opprobium , ii n. – urážka vice versa – obráceně, zase
emporium , ii n. – tržiště, skladiště optio – pomocník, pobočník viceparochus , i m. – míst ofarář, zástupce faráře
emptio , onis f. – koupě opto , are , avi , atum – přít si, žádat vices – úřady, úkoly
emptor – kupec opus , eris n. – dílo vices cuius supplevit – jejž zastoupil
emundator – zbrojíř oraculo vive vocis – ústně vices eius – zaň
encaustis – brusič skla oratio , onis f. – modlitba, řeč vices gerentes – zástupci
encaustis , is m. – brusič skla orator , oris m. – řečník vicina , ae f. – sousedka
enim – totiž orbis , is m. – svět vicinatus , us m. – sousedství, sousedstvo
enitesco , ere , nitui , – – zazářit, vyniknout orbus , a , um – sirotek, osiřelý vicinia , ae f. – sousedství
enormitas , atis f. – přestupek ordeum , i n. – ječměn vicinus , a , um. , i m. – sousední, soused
ensifex , icis m. – mečíř ordinacio , nis f. – nařízení, výnos vicostrator , oris m. – dlaždič ulic
ensis , is f. – meč ordinare de – rozhodovat, činit opatření victor , oris m. – vítěz
enteritis – zánět střev či žaludku ordinarius , a , um – obyčejný, pravidelný, řádný victoria , ae f. – vítězství
enteritis , idis f. – zápal střev ordinarius , i m. – ordinář, biskup (nadřízený místu) victualia , orum n. – potraviny
enula campana – oman polní ordino , are , avi , atum – uspořádat, zařídit, stanovit vicus , i m. – vesnice, osada, dědina, ulice
eo , ire , ii , itum – jít ordo , inis m. – řada, řád, pořádek, pravidlo videlicet – totiž
eodem – tamtéž, tentýž, též organista , ae m. – varhaník video , ere , vidi , visum – vidět
ephippiarius , ii m. (-pa-) – řemenář, sedlář, uzdař organum , i n. – varhany, hudební nástroj videor , eri , visus sum – zdá se, že já, být viděn
ephystema – rozedma plic origo , originis f. – původ, zrození, počátek videtur mihi – zdá se mi, usnáším se
episcopalis , e – biskupský orior , iri , ortus sum – vzniknout, vycházet vidua , ae f. derelicta , superstes – vdova (pozůstalá)
episcopatus , us m. – biskupství oriundus – pocházející viduo , are , avi , atum (+ 6. p.) – učinit vdovou, zbavit
episcopus , i m. – biskup oriundus , a , um – pocházející, pošlý, rodilý viduus – vdovec
epocillator – šenkýř ornatus , us m. – ozdoba, oblečení, ornát vietor , oris m. – košíkář
epocillator , oris m. (-ti-) – výčepník, šenkýř oro , are , avi , atum – modlit se, prosit vigil , ilis m. – strážný, stráž, hlídač
epocillator cerevisiae – šenkýř piva orphana , ae f. – sirotek (dívka) vigil in turri – hlásný
equariae , arum f. – hřebčinec orphanus , i m. – sirotek vigil nocturnus – ponocný
equatium , ii n. – hřebčín ortulanus , i m. – sadař, zahradník vigilanus – hlídač, strážný
eques , itis m. – jezdec, rytíř ortus , i m. – zahrada, sad vigilia , ae f. – bdění, hlídka, stráž, ponůcka
eques cataphractus – kyrysník os , oris n. – ústa vigilia nativitatis Christi – Št ědrý den, večer
eques hungaricus – husar os , ossis n. – kost vigilias de domo – péče, starost o dům
equestris , e – rytíř, rytířský, jezdecký ostiarius , ii m. – vrátný, dveřník vigilie – den před svátkem
equicida – koňský řezník ovator , oris m. – vaječník, obchodník s vejci vigor , oris m. – platnost, síla, moc
equiso , onis m. – štolba ovilarius , ii m. – ovčák vigoratus , a , um – silný, pevný, životaschopný
equitiarius , ii m. – štutmistr, hřebečník, mistr, hřebčinecký ovilio , onis m. – ovčák vigore presencium – na základě, mocí tohoto listu
equus , i m. (perditus) – (ztracený) kůň ovis , is f. – ovce vilicus , i m. – správce statku, šafář
eraticus , a , um – bludný ovum , i n. – vejce vilipendium , i n. – zlehčování
erga (alqm emere) – od, u (někoho koupit) pabularius , ii m. – pícník vilipensio , onis f. – zlehčování
erigo , ere , rexi , ctum – vztyčit, postavit, zřídit pabulator , oris m. – pícník villa , ae f. – vesnice, statek, dvůr
erigo , ere altare – zřídit oltář pabulum , i n. – píce, obrok villanus , i m. – vesničan
eripio , ere , ripui , reptum – vyrvat, odejmout pacificus , a , um – nerušený villicus , i m. – vladař, správce, purkrabí, šafář, správce statku
erro , onis m. – povaleč pactum , i n. – smlouva, dohoda, nájem, pacht vinarius , ii m. – vinárník, obchodník s vínem
erro tabernarius – krčemník paenitet – je líto vinco , ere , vici , victum – vítězit, přemáhat
errogo , are , avi , atum (erogo) – poskytovat, rozdávat paenultimus (též peultimus) – předposlední vinctor , oris m. – bečvář, bednář
erubesco , ere , rubui , – – červenat se, stydět se pagamentum , i n. – ražba, ražení vinculum , i n. – pouto, svazek
erus – pán, hospodář paganus , i m. – pohan vinea , ae f. – vinice, vinohrad
erysipelas – růže pagina – stránka vinitor , oris m. – vinař, vinéř
esco – bude pagina , ae f. – stránka, list, listina vinopola , ae m. – vinárník, obchodník s vínem
escuarium , ii n. (estu-) – jídelna, světnice pagina sacra – bible, Písmo vinum , i n. (sublimatum) – víno (pálené)
essedarius , ii m. – kočí pago – ves, vesnice, obec violentia , ae f. – násilnost, divokost
estimacio , onis f. – oceněni, odhad pago , are , avi , atum – platit violentus , a , um – násilný, divoký, zuřivý
et – a, i, ale pagulus , i m. – víska, vesn ička violo , are , avi , atum – porušit
et coram testibus – a jejich svědků pagus , i m. – ves, vesnice, dědina vir , viri m. – muž
et nuntiorum – nad posly paiulus , i m. (cerevisiae) – nosič (piva) virga , ae f. – prut (jako plošná míra)
etiam – také, rovněž palangarius , ii m. – šrotéř, ližník virgo , inis f. – panna
eukaristia , ae f. (-cha-) – svátost oltářní, přijímání palatium , ii n. – palác virgulator – košťař
eundem – týž, tentýž, téhož palatium causarum – soudní dvůr viridarium , ii n. – sad, zahrada
evado , ere , vasi , vasum – vyváznout, uniknout paldykyn (též paltikin) – baldach, těžká hedvábná látka viridarius , a , um – zelený
evanesco , ere , vanui , – – zmizet, rozplynout se paliolum , i n. – mantlík viridesco , ere – zelenat se
evenio , ire , veni , ventum – vycházet, dopadnout, stát se palliator , oris m. – pláštník viriliter – statečně, mužně
eventus , us m. – výsledek, konec pallium , ii n. – plášť, pallium biskupské virtuosus , a , um – umělecký
evidens , tis – v eřejný palma , ae f. – dlaň, palma, vítězství virtus , utis f. – statečnost, mužnost, zdatnost, ctnost
evito , are , avi , atum – vyhnout se, stranit se panifex – pekař chleba vis (vim , vi) , vires , ium f. – síla, moc, násilí
evoco , are , avi , atum – vyvolat, povolat, předvolat panis , panis m. – chléb visitatio , onis f. – navštívení, návštěva, visitace
ex – z, ze, s, se, od,hned po, co panista – pekař chleba visitator , oris m. – dozorce
ex certa scientia – z plného vědomí pannarius – soukeník visitator aquae – dozorce vodovodu
ex eo , quod – proto, že pannicida , ae f. – kroječ sukna, postřihač visitator generalis – generální visitátor
ex improviso – znenadání panniculus , i m. – hadr visito , are , avi , atum – navštěvovat
ex innata pietatis clemencia – z vrozené laskavosti a zbožnosti pannifactor – soukeník vispillo – hrobař, hrobník
ex integro – plně, v úplnosti pannifex , icis m. – soukeník vita , ae f. – život
ex nunc (in antea) – od nynějška, od té doby (nadále) pannirasor – postříhač vitalitium , ii n. – věno
ex pago – ze vsi, z obce pannirasor , ris m. – postřihač suken vitis , is f. – vinná réva
ex toto – zcela, úplně pannirasorius , a , um – postřihačský vitium , ii n. – vada, chyba, neřest, hřích
ex tunc (in antea) – od nynějška, od té doby (nadále) pannitonsor – postříhač vito , are , avi , atum (+ 4. p.) – vyhýbat se něčemu
ex vissu – s vědomím pannitonsor , oris m. – postřihač vitor , oris m. – košíkář
exactio , onis f. – vymáhání, dávka, vybírání pannum , i n. – sukno vitrarius , ii m. – sklenář
exactor , oris m. – výběrčí, pokladník, vykonavatel pannus , i m. – sukno, kus látky, látka vitrator , oris m. (vitrea-) – sklenář
exaltatio , onis f. – povýšení papa – otec, biskup, papež vitriarius , ii m. – sklenář
examinator , oris m. (vini) – zkoušeč (koštéř vína) papa , ae m. – papež vitriator , oris m. – sklenář
exanimis – mrtvý papula – neštovice vitricus , i m. – otčím, nevlastní otec
exauthoratus , a , um – vysloužilý papyrarius , ii m. – výrobce papíru, dělník papírnický, papírník vitrofex , icis m. – sklář
exbrigo , are , avi , atum – zpravit, zbavit papyrianus , i m. – papírník vitrum , i n. – sklo, křišťál, sklenka
exccessivus , a , um – nadměrný papyriarius – papírník vitrum ad servandam aquam rosatam – sklenka k servírování růžové vody
exceptione proposita – s výjimkou papyrifex , icis m. – papírník vitulus , i m. – tele
exceptor – výměnkář papyrus , i m. – papír vituperium , i n. – pohana, potupa
excessus , us m. – přestupek, provinění par , paris – stejný, rovný, sudý vivo , ere , vixi , – – žít
excipere contra – odporovat, odmítat parafernalia mulierum – oděv, ozdoby pro ženy vix – žít, sotva, stěží
excipio , ere , cepi , ceptum – vybírat, přijímat, vítat paralysis – ochrnutí, obrna vladico , onis m. – vladyka
exclamo , are , avi , atum – zvolat parans , antis – výrobce vocabulum , i n. – název, jméno, pojmenování
exclusione proposita – s výhradou parans cribra – řešetář, síťař voco , are , avi , atum – volat, nazývat
excoctor – tavič, šmelcíř parans crinalia – věnečník, čepčař volo , velle , volui , – – chtít
excoctor , oris m. – vyvářeč, tavič parans vitra – sklenář voluntas , atis f. bona – dobrá vůle, úpis, postupní listina
excommunicatio , onis f. – vyobcování, klatba paranympha – družička volvo , ere , volvi , volutum – válet, zmítat
excommunico , are , avi , atum – dát do klatby, proklít, vyobcovat parator , oris m. – výrobce, hotovitel vorago , inis f. – propast, vír
excoriator , oris m. – pohodný, ras parator lagenarum – lahevník, lahvičník votum , i n. – slib, oběť, přání, prosba
excubiae , arum f. de domo – péče o dům paratus , a , um – připravený, hotový vox , vocis f. – hlas
excursor , oris m. equestris – vyjížděč, pojezdný parcus , a , um – šetrný, skromný, střídmý vulgariter – lidově, obecně
executor , oris m. (exse-) – vykonavatel, správce parentes – rodiče vulgo – obecně, lidově, jak se říká
executor ecclesiae – správce kostela, ten, kdo uvádí do držby církevního obročí pareo , ere , ui , – (+ 3. p.) – poslouchat, být poslušen vulgus , i n. – lid
executor ultimae voluntatis – vykonavatel poslední vůle parchanum (barchanum) – bavlněná látka vulnerarius – ranhojič
exemplum , i n. – příklad parietae – pobořené zdi vulnero , are , avi , atum – zranit
exemptio , onis f. – vynětí z pravomoci, výjimka pariter – rovněž, stejně vulnus , eris n. – rána, zranění, poranění
exemptus , a , um – vyňatý, osvobozený od placení parmo , onis m. – parma vultus , us m. – obličej
exequiae , arum f. (exse-) – pohřeb, pohřební obřady, bohoslužba za spásu duše zemřelého paro , are , avi , atum – připravovat, chystat xenodochium , ii n. – špitál, chudobinec
exerceo , ere , cui , itum – zaměstnávat, cvičit, provádět parochia , ae f. – fara xylocopus – tesař
exercitus , us m. – vojsko parochialis – farní kostel xylographus , i m. – řezák do dřeva, dřevorytec
exhibeo , ere , ui , itum – vydat, předložit, vyplácet, poskytovat, prokazovat parochialis , e (parr-) – farní ydolum , i n. – modla
exhibeo , ere obsequia alicui – prokazovat služby (někomu) parochianus , i m. – farník yemalia , ium – ozimy
exhibitor presentium – ten, kdo předložil tento list, doručitel parochus , i m. – farář zappator – rolník
exhortatio , onis f. – povzbuzení, nabádání paroquiarius , ii m. (paru-) – parukář, kadeřník zeitlinum , i n. – žejdlík
exigentia , ae f. – požadavek parotitis – příušnice zelator , is m. – horlivý zastánce
exigo , ere , egi , actum – vymáhat, vybírat, požadovat, žádat pars , tis f. – strana, část, díl zelo , are , avi , atum – horlit, horlivě milovat
exigo , ere expensarum procuracionem – vymáhat zaplacení, zajištění výdajů partes , ium f. – země, kraj, končina zelum , i n. – horlivost
exilium , ii n. – vyhnanství particula , ae f. – kousek, dílek zelus , i m. – horlivost, snaživost
eximo , ere , emi , emptum – vyjímat, vykupovat parturio – chystat se porodit zinziber – skořice
eximo , ere socium pecunia a magistro – přeplácet tovaryše a tí m odvádět od mistra partus , us m. – porod zips – chřipka
exinde – odtud, proto parvulus , a , um – maličký zonarius , ii m. – pasíř
existo , ere , extiti (exsisto) – být, vyskytnout se parvus , a , um – malý zonula , ae f. – pásek
exitus – smrt pascua , orum n. – pastviny zuda , ae f. – soud
exordium , ii n. – začátek pascha , ae f. – Velikonoce zudarius , i m. – sudí
exorior , iri , ortus sum – povstat, vzniknout, vypuknout passio , onis f. – utrpení, mučení, umučení zythopola , ae m. – výčepník