Vokabulář webový – Webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny (vokabular.ujc.cas.cz/)

 

Český výkladový slovník

dominikál – panská půda, kterou vrchnost obdělává na vlastní náklady
domkář (domkař) – člověk vlastnící domek a k němu malý pozemek, hospodařící na něm a na panských polích. Podle Ottova slovníku naučného: „Domkař nebo baráčník, který má jen barák bez polí.
familiant – dědičný nájemce dílu panské půdy
chalupník – majitel chalupy a 1/4 lánu (čtvrtinový osedlý). Podle Ottova slovníku naučného: „Chalupník sluje u nás usedlík, mající chalupu a nejvýše 20 korců polí výsevku na rozdíl od sedláka nebo domkaře.
kšaft – závěť
kvitance – listina, kterou věřitel potvrzuje dlužníkovi, že od něho dostal plnění v plném rozsahu nebo určitou jeho část.
lán – základní plošná míra pro určování rozlohy usedlosti. Jedná se o míru s proměnlivou rozlohou – vždy záleží na kraji a době, kde a kdy se vyskytuje. Selský lán měl přibližně 18,5 hektaru (přesněji 18,6 ha), dále existovaly lány panský nebo kněžský. Od lánu se odvozují i názvy pro jednotlivé usedlosti (např. láník, 1/2láník, 3/4láník, 1/4láník apod.). (Podrobnosti zde)
láník (sedlák) – držitel dané výměry půdy (láník, půlláník, čtvrtláník, půlčtvrtláník atd.)
osedlý – základní jednotka pro vyměřování kontribucí v rámci berní ruly a lánového rejstříku
odúmrť – právo odkázat majetek cizí osobě (nepříbuzné)
podruh – nájemník, poddaný, slouha, najímaný na různé práce, od pomoci na poli přes službu u panského dvora apod.
podsedek – chalupník usídlený na pozemku většího sedláka
poplužní dvůr – vrchnostenský statek, stojící na dominikální půdě, který byl spravován přímo vrchností. Zde odváděli poddaní robotu (např. orba, zásev).
rustikál – poddanská půda, rozparcelované pozemky obhospodařované jednotlivými poddanými
sedlka – selka
soused (saused) – plnoprávný člen vesnické/městské společnosti
vejrunek – pravidelná splátka gruntu
vruby – zářezy na holi, které byly používány jako evidence vejrunkových splátek
výminkář (výměnkář) – člověk žijící na výminku (část domu určená pro staré rodiče), v podstatě člověk v důchodu.
závdavek (závdanek) – peníze složené přímo při nákupu gruntu (statku, chalupy), v podstatě záloha