Časová osa

     
     
     
     
    1549 – Maxmilián II. je korunován českým králem.
     
     
     
  1563 – Tridentský koncil například nařídil vedení matrik, řešil kmotrovství a nouzový křest.  
     
     
     
    1575 – Rudolf II. je korunován českým králem.
    1576 – Umírá císař a český král Maxmilián II. a římským císařem se stává Rudolf II.
     
    1583 – Císař Rudolf II. přesídlil císařskou rezidenci do Prahy
    1584 – V Českých zemích se přešlo z Juliánského na Gregoriánský kalendář. Z pondělí 6. ledna na úterý 17. ledna v Čechách a ze soboty 3. října na neděli 14. října na Moravě.
     
     
     
1600 ———————————————————————————————
     
     
  1605 – Pražská synoda znovu nařídila vedení matrik (důležité pro pražskou arcidiecézi).  
     
    1611 – Abdikoval Rudolf II. a českým králem se stává jeho mladší bratr Matyáš.
    1612 – Rudolf II umírá s formálním titulem římský císař a císařem se stává Matyáš.
  1614 – Římský rituál předepsal formulář matričního zápisu (vůbec první předpis – u nás nebyl dodržován).  
     
    1617 – Byl korunován český král Ferdinand II. Štýrský.
    1618 – Počátek stavovského povstání a začátek třicetileté války.
    1618 – Bitva u Lomnice
    1619 – Zemřel římský císař Matyáš
    1619 – Ferdinand II. sesazen z českého trůnu. Fridrich Falcký korunován českým králem.
    1619 – Bitva u Záblatí
    1619 – Bitva u Dolních Věstonic
    1620 – Bitva na Bílé hoře. Fridrich Falcký opouští české království a Ferdinand II. se opět ujímá vlády v českých zemích.
    1621 – Poprava vůdců stavovského povstání.
    1622 – Generální pardon Ferdinanda II.
     
    1625 – Albrecht z Valdštejna se stává vrchním velitelem císařských vojsk.
    1626 – Bitva u Dessavy
    1627 – Ferdinand III. Habsburský byl korunován českým králem.
     
  1631 – Pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach nařídil reformu církevní správy, v rozhodující většině farností se zavedly matriky.  
    1632 – Bitva u Lützenu
    1634 – V Chebu zavražděn Albrecht z Valdštejna
    1635 – Ferdinand II. postupuje Sasku území Horní i Dolní Lužice uzavřením separátního míru (tzv. pražský mír), což znamenalo trvalou ztrátu tohoto historického území Koruny české.
     
    1637 – Zemřel římský císař Ferdinand II.
     
     
    1645 – Bitva u Jankova
    1645 – Obléhání Brna
    1647 – Bitva u Třebele
    1648 – Obléhání Prahy
    1648 – Uzavřením vestfálského míru skončila třicetiletá válka.
  1650 – Založení nových farností, ač se na tom usnesl sněm, se pro nedostatek kněží nerealizovalo.  
  1651 – Ferdinand III. nechal udělat soupis všech poddaných podle víry.  
     
  1655 – V berní rule byly sepsány všechny kraje včetně Prahy a Kladska s výjimkou Chebska. Stav většinou odpovídá roku 1654 [Čechy]  
  1656 – Bernímu úřadu odevzdány přiznávací listy [Morava]  
  1657 – První lánová visitace [Morava] 1657 – Zemřel Ferdinand III. a českým králem byl korunován jeho syn Leopold I.
  1658 – Druhá lánová visitace [Morava]  
     
     
  1667 – Počátek revisitace berní ruly. Pokračoval až do roku 1682 [Čechy]  
  1667 – Vytvořen seznam komínů [Morava]  
     
  1669 – Počátek vzniku lánového rejstříku (dokončen v roce 1679) [Morava]  
     
     
     
  1683 – Kinského katastrální reforma [Čechy] 1683 – Obléhání Vídně Turky
     
  1685 – Pražská synoda nařídila duchovním, aby sami zapisovali do matrik – podle několika písařských rukou v matrice nebylo zřejmě zcela dodržováno.  
     
     
     
1700 ———————————————————————————————
     
    1704 – Bitva u Höchstädtu
    1705 – Zemřel Leopold I. A římským císařem se stává Josef I. Habsburský, který se nenechal korunovat českým králem.
     
    1711 – Zemřel Josef I. Habsburský. Římským císařem se stává syn Leopolda I. Karel VI., který byl jako Karel II.v roce 1723 korunován českým králem.
  1712 – Pražská konzistoř nařídila revize matrik a jejich ochranu, což bylo úkolem vikářů.  
  1713 – Odevzdaná poddanská přiznání „fase“ někde až během roku 1715. Zpracována v roce 1716 [Čechy]  
  1715 – Okulární visitace. Kontrola poddanských přiznání probíhala až do rok 1727 výjimečně až do roku 1729 [Čechy]  
  1716 – Vydaná Müllerova mapa Morava  
  1720 – Vydaná Müllerova mapa Čech  
     
     
     
     
    1740 – Umírá Josef I. a českou královnou se stává Marie Terezie.
    1740 – První slezská válka. Pruský král Fridrich II. v roce 1741 obsadil Slezsko.
    1741 – Bavorsko-Rakouská válka. V listopadu téhož roku byla bavorsko-francouzskými vojsky obsazena Praha.
    1741 – Bitva u Písku
    1742 – Podepsána berlínská mírová smlouva. Marie Terezie a území Koruny české definitivně přichází o Kladsko a skoro celé Slezsko.
    1742 – Bavorsko-francouzská vojska vytlačena do Bavorska a nastává dvouletá okupace Bavor Habsburskými vojsky.
    1742 – Bitva u Chotusic
    1742 – Bitva u Zahájí
    1744 – Druhá slezská válka. Vpád pruského krále Fridricha II. do východních Čech.
    1744 – Bitva u Týna nad Vltavou
    1745 – Bitva u Žďáru
    1745 – Uzavřením míru končí Bavorsko-Rakouská válka.
    1745 – Uzavřen drážďanský mír, který potvrzoval pruskou držbu Slezska.
  1748 – Vyhlášena platnost prvního tereziánského katastru [Čechy]  
  1748 – Ustavena hlavní rektifikační komise Tereziánského katastru. Pracovala do roku 1749. [Morava]  
  1749 – Poddanská přiznávací tabulka. [Morava]  
     
  1753 – Zřízena v Praze první škola pro porodní báby.  
    1756 – Začátek sedmileté války s pruským králem Fridrichem II.
    1756 – Bitva u Lovosic
  1757 – Začátek platnosti druhého tereziánského katastru. Stav odpovídá letům 1751-1753 [Čechy] 1757 – Bitva u Liberce
  1757 – Dominikální katastr (platil do roku 1820) [Morava] 1757 – Bitva u Štěrbohol a u Prahy
    1757 – Obléhání Prahy
    1757 – Bitva u Kolína
    1758 – Obléhání Olomouce
    1758 – Bitva u Domašova
    1759 – Střetnutí u Nebes a Žďáru
  1760 – Vstoupil v platnost Individuální katastrální extrakt (platil do roku 1820). [Morava]  
  1760 – Nařízení pražské konsistoře zavedlo jednotnou latinskou formu matričního zápisu (nedodržovalo se, objevuje se i čeština či němčina). Formule vychází z římského rituálu a byla doplněna o poddanskou příslušnost rodičů křtěných a oddaných.  
    1763 – Ukončena sedmiletá válka.
  1764 – Počátek I. vojenského mapování – Josefského (skončeno 1768).  
  1766 – Židovským synagogám bylo nařízeno vést matriky narozených chlapců.  
  1767 – Pro porodní báby zavedena povinnost hlásit faráři nastávající svobodné matky  
  1768 – Vojenským duchovním bylo nařízeno vedení vojenských matrik.  
  1770 – Uzákoněno číslování domů. Probíhalo až do roku 1771. Následně se objevuje v matrikách [Čechy]  
  1770 – V sedmdesátých letech 18. století státní nařízení umožnilo bezplatný zápis křtu, zakázalo psát jména po chalupě a jména nemanželských otců.  
  1770 – Nejvyšší reskript nařídil duchovním zasílat čtvrtletně krajským hejtmanům výkazy ze všech druhů matrik s odkazy na čísla domů.  
  1770 – Nařízení pražské konsistoře vést matriky na formulářích s rubrikami, které vydala arcibiskupská tiskárna.  
     
  1775 – Vyšlo nařízení o povinném zkoušení porodních bab. 1775 – Porážka selského povstání u Chlumce
     
  1778 – Zřízena v Brně druhá škola pro porodní báby.  
  1780 – Počátek rektifikace I. Vojenského mapování – Josefského (skončeno 1783). 1780 – Umírá Marie Terezie. Nekorunovaným králem se stává její syn Josef II.
  1780 – Uzákonněna povinnost a pravidla užívání dědičného příjmení.  
  1781 – Matriky prohlášeny za veřejnou listinu; od této doby je také důsledně psáno datum narození a úmrtí a nikoliv jako předtím datum křtu a pohřbu (sloužily skutečně jen církevním účelům).  
  1781 – Toleranční patent – počátek evangelických nekatolických (jen státem uznaných) církví a jejich matrik, které však byly vedeny pouze pro církevní účely, neměly veřejnoprávní platnost. Evangeličtí duchovní museli všechny úkony hlásit katolickým farářům, aby ti je zapsali do římskokatolických matrik.  
  1782 – Nařízením Josefa II. zvýšen počet far a lokálií (alespoň pro 700 obyvatel a max. 1 hodina cesty do nejbližšího kostela).  
  1783 – Škola pro porodní báby přesunuta z Brna do Olomouce.  
  1783 – Židovským synagogám nařízeno vést matriky narozených i pro dívky.  
  1784 – Patent Josefa II. o matrikách nařídil nový formulář, který byl s malými obměnami používán až do roku 1949.  
  1784 – Židovským rabínům nařízeno vést stejné matriky jako římskokatolická církevní správa.  
  1784 – Dvorský dekret nařídil vést matriky v samostatných oddílech nebo knihách pro každé místo.  
  1787 – Židům nařízeno volit si neměnné příjmení.  
     
  1789 – Zavedena povinnost uvádět porodní bábu v matrikách. 1789 – Urbariální reforma Josefa II.
  1789 – Počátek platnosti Josefského katastru. Počátek vyměřování sahá do roku 1784.  
  1789 – Dvorský dekret stanovil formuláře křestních, oddacích a úmrtních listů.  
  1790 – Zrušení platnosti Josefského katastru. 1790 – Zemřel Josef II. a na císařský trůn dosedá Leopold II. syn Marie Terezie.1791 byl korunován českým králem.
  1790 – Dvorský dekret nařídil vést indexy k matrikám.  
  1792 – Vznik katastrálních rozdělovacích sumářů (až do roku 1794). [Čechy] 1792 – Umírá Leopold II. a českým králem byl v témže roce korunován František I. Rakouský. Byl posledním císařem římským a prvním císařem rakouským.
  1792 – Nařízeno foliování matrik.  
     
  1799 – České gubernium nařídilo vedení matričních duplikátů, roční opis potvrzený vikářem byl zasílán konsistoři.  
1800 ———————————————————————————————
     
  1804 – Zavedena povinnost absolvování porodní školy.  
  1805 – Počátek první vlny přečíslování budov ve městech. První vlna trvala zhruba do rok 1815. [Čechy] 1805 – Bitva u Slavkova
    1805 – Bitva u Štoků
     
    1809 – Bitva u Znojma
  1811 – Guberniální nařízení stanovilo průběžné číslování matričních zápisů.  
  1811 – Dekret dvorské kanceláře o doplňování poškozených a obnovování ztracených matrik.  
     
  1813 – Vznik povolání porodní báby placené státem. 1813 – Bitva národů u Lipska
  1813 – Vznik nové řady katastrálních rozdělovacích sumářů (až do roku 1814). [Čechy] 1813 – Bitva u Chlumce a Přestanova
  1816 – Na vedení vojenských matrik byl stanoven zvláštní formulář. Kopie vojenských matrik bylo nařízeno posílat c.k. polní konsistoři do Vídně, kde jsou uloženy dosud.  
  1819 – Matrika výnosu pozemkového. [Morava]  
     
     
  1825 – Dekret dvorské kanceláře nařídil zapisovat do matrik jméno porodní asistentky.  
     
  1829 – Dekret dvorské kanceláře udělil nekatolickým duchovním oprávnění vést matriky narozených, oddaných i zemřelých (vedli o své újmě už dříve).  
     
    1835 – Umírá František I. Rakouský a českým králem se stává Ferdinand I. Dobrotivý.
  1836 – Dokončení měřičských prací pro Stabilní katastr na Moravě. 1836 – Ferdinand I. Dobrotivý byl korunován českým králem jako Ferdinand V.
  1836 – Počátek II. Vojenského mapování – Františkovo (skončeno 1852).  
  1837 – Místo opisů matrik se nadále vedou 2 originály s vlastnoručními podpisy svědků  
  1840 – Nařízen nový formulář matrik – obdobný, ale k formuláři z roku 1784 byla přidána podrobná legenda  
  1843 – Dokončení měřičských prací pro Stabilní katastr v Čechách.  
  1844 – Do opisů matrik se nazapisovalo podle obcí, ale chronologicky (až do roku 1949)  
    1848 – Českým nekorunovaným králem se stává František Josef I.
  1849 – Takzvaná „Provizorní nařízení“, jímž matriky evangelických církví nabývají státní průkaznosti. Tím pro evangelíky končí povinnost zápisu do katolické matriky.  
  1850 – Úprava matričního formuláře.  
  1851 – Vstoupil v platnost Stabilní katastr na Moravě.  
     
     
  1860 – Vstoupil v platnost Stabilní katastr v Čechách .  
  1860 – Pražský koncil vydal podrobné předpisy o vedení matrik.  
     
    1866 – Začíná Prusko-Rakouská válka. Ještě téhož roku byla ukončena.
    1866 – Bitva u Náchoda, bitva na Dobeníně, bitva u Vysokova a Václavic
    1866 – Bitva u Trutnova
    1866 – Bitva u České Skalice
    1866 – Bitva u Rubínovic a Rokytníku
    1866 – Bitva u Mnichova Hradiště
    1866 – Bitva u Jičína
    1866 – Bitva u Svinišťan
    1866 – Bitva u Dvora Králové
    1866 – Bitva u Hradce Králové, bitva u Sadové
    1866 – Bitva u Tovačova a Dubu
  1868 – Povoleny občanské sňatky i pro katolíky. Okresním hejtmanstvím nařízeno vést matriky oddaných.  
  1869 – Vznik reambulovaného katastru.  
  1870 – Civilní matriky všech tří druhů zavedeny zákonem, vedly je okresní úřady. Zápis v nich byl povinný pro všechny osoby jiného, než státem uznaného vyznání, včetně bezvěrců.  
     
  1873 – Pražská synoda vydává podrobné předpisy o vedení matrik.  
    1875 – Umírá na Pražském hradě Ferdinand I. Dobrotivý
  1876 – Počátek III. vojenského mapování – Františko-Josefské na Moravě (skončeno 1878)  
  1877 – Počátek III. vojenského mapování – Františko-Josefské v Čechách (skončeno 1880)  
     
  1881 – Ministerské výnosy podrobně upravily průběžné číslování matričních zápisů (i během roku 1882).  
     
  1887 – Vznik evidovaného katastru.  
     
  1890 – Definitivní sjednocení matričních formulářů na konferenci pražské, litoměřické a královéhradecké konsistoře.  
  1891 – Olomoucká synoda nařídila vedení matrik v českých zemích.  
     
     
1900 ———————————————————————————————
     
     
     
     
    1914 – Začátek první světové války
    1916 – Zemřel František Josef I. a nastupuje poslední český král Karel I.
    1918 – Konec první světové války
    1918 – Vznik Československé republiky a konec království českého.
    1919 – Bitva o Těšínsko
     
     
  1927 – Vznik pozemkového katastru.  
     
     
     
  1939 – V odtržené části pohraničí (tzv. Sudetech) vedeny matriky u občanských úřadů pro německé obyvatelstvo (až do roku 1945) 1939 – Začátek druhé světové války.
     
     
    1945 – Konec druhé světové války.
     
     
     
  1949 – Vydán tzv. matriční zákon č. 268/1949 Sb., jímž byla matriční agenda zestátněna.  
  1949 – Vyhláška MV ČSR pověřuje vedením matrik národní výbory.  
     
     
  1952 – Matriky do roku 1875 předávány do státních archivů, dnes jsou v archivech matriky přibližně do roku 1900.